دوشنبه 27 آبان 1398

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/08/25 1.80 17.60 44.90 71.60
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/08/25 1015 6,838,022 1,937,848M 0.54 -0.65 15.62 49.17 88.21 555.88 60.10 1.17
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/08/25 3838 24,090,643 734,620M 2.51 11.49 29.82 68.95 132.36 2304.30 39.50 0.90
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/08/25 1128 4,464,127 296,686M 2.36 -0.91 21.47 52.12 80.89 336.62 60.10 0.94
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/08/25 1646 3,925,847 184,055M 20.13 0.73 23.47 44.05 73.86 287.71 55.30 0.72
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/08/25 3422 11,148,414 300,918M 23.00 -0.36 20.61 41.70 73.01 1014.88 44.10 0.91
بانک دی 0 0 0 1398/08/25 3080 7,607,454 398,836M 14.97 -3.05 4.84 23.53 36.82 660.75 45.40 0.79
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/08/15 2182 2,629,928 550,402M 24.58 -4.65 12.72 25.70 44.70 157.78 0.70 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/08/25 1097 2,970,401 166,268M 3.41 -3.05 9.26 24.91 36.59 197.05 62.10 0.92
توسعه صادرات 0 0 0 1398/08/25 3110 12,469,016 112,059M 1.07 0.65 10.15 36.78 65.25 1146.09 46.10 0.96
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/08/25 2599 11,936,438 1,591,724M 1.70 -1.22 14.16 41.81 66.33 1093.64 58.10 0.91
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/08/24 1944 4,267,805 499,897M 15.36 -1.57 24.41 42.42 99.83 416.85 48.50 0.77
زرین پارسیان 0 0 0 1398/08/25 1861 4,476,392 1,055,359M 10.28 -1.19 12.63 45.45 70.21 411.76 58.60 0.71
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/08/25 1302 2,102,994 509,080M 5.30 -5.47 18.65 25.40 30.31 107.77 47.30 0.79
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/08/25 3121 5,378,264 612,816M 8.72 -0.80 11.33 34.87 60.62 437.89 44.70 1.02
سهم آشنا 0 0 12 1398/08/25 2071 4,241,243 2,678,290M 7.66 3.26 19.22 58.28 111.65 380.59 44.10 0.84
سینا 0 0 0 1398/08/15 3213 17,885,626 97,745M 29.23 -4.82 13.59 34.55 54.00 1688.71 44.20 0.91
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/08/25 3172 7,606,137 260,229M 9.61 -2.23 14.86 33.37 43.38 659.19 40.70 0.99
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/08/25 2165 31,688 231,009M 5.71 0.27 14.36 42.41 72.34 217.83 54.30 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1398/08/25 1057 3,218,976 567,737M 0.87 -0.64 19.71 60.42 88.40 208.56 56.20 1.09
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1398/08/25 540 29,465 220,472M 23.79 -1.43 11.41 33.19 56.42 192.57 40.10 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/08/25 2749 13,164,149 553,052M 1.29 1.69 22.01 60.54 114.54 1206.72 54.60 1.05
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/08/25 1687 38,605 444,278M 7.32 -2.05 15.28 38.59 63.27 265.96 63.90 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/08/25 2156 45,893 544,472M 29.67 -0.17 19.69 48.90 78.57 358.56 56.20 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/08/25 1687 2,394,619 273,643M 13.62 0.17 14.61 68.03 107.29 185.16 65.20 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/08/25 1735 39,721 386,872M 11.19 -2.07 16.27 39.99 56.41 291.69 60.50 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/08/25 3382 22,792,787 885,135M 20.47 3.86 14.78 41.06 96.62 2176.33 53.40 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/08/25 3422 15,952,677 603,554M 2.77 1.25 22.92 59.54 123.86 1492.97 51.40 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/08/25 2643 16,148,135 134,433M 13.19 0.22 14.77 44.12 81.57 1514.81 57.00 1.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/08/25 2458 5,710,768 562,185M 26.45 0.08 15.53 37.56 69.21 564.39 58.20 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/08/25 3561 15,647,785 166,680M 5.79 0.67 13.96 40.54 72.48 1457.91 49.40 1.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/08/25 3983 12,484,885 132,989M 6.51 3.01 10.48 40.26 65.26 1147.39 45.00 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/08/25 4210 60,453,627 2,539,959M 27.59 -0.33 15.30 38.48 70.89 5945.36 49.10 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/08/25 3134 14,949,981 4,264,691M 23.09 0.09 14.97 42.40 71.10 1393.51 55.50 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/08/25 2364 5,422,854 74,076M 29.79 -4.30 13.03 28.59 50.84 436.95 55.80 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/08/25 3535 9,909,726 426,881M 2.48 -0.32 15.40 46.03 63.56 884.68 48.80 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/08/25 1100 3,841,795 85,964M 0.18 0.29 7.15 33.84 74.12 270.78 58.90 1.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/08/25 1470 6,266,217 180,160M 14.14 -3.02 18.18 43.43 62.65 502.57 67.30 1.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/08/25 3324 16,383,387 306,156M 2.13 4.53 16.38 47.64 98.61 1534.55 48.50 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/08/25 2451 5,068,448 178,430M 0.28 1.42 12.99 38.51 75.87 448.12 53.80 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/08/25 1825 4,178,531 176,978M 0.94 -2.25 14.89 36.64 63.34 317.53 58.10 1.05
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/08/25 1280 44,624 460,939M 8.84 1.16 15.33 42.36 70.89 336.65 61.90 0.71
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/08/25 1903 35,876 347,231M 25.97 -2.15 8.79 27.16 45.49 251.58 58.80 0.63
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/08/25 29 10,288 386,337M 54.69 3.03 1053.60 0.73
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1398/08/16 11 25,163 549,255M 24.62 0.00 10850.00 0.84
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/08/25 2233 40,719 1,506,774M 1.56 -0.96 11.85 37.75 65.05 301.86 53.10 0.86
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/08/25 148 12,107 249,551M 3.14 -1.46 15.47 20.68 34.70 0.99
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/08/25 1457 54,715 410,357M 10.40 -2.12 16.82 46.72 75.16 421.05 60.20 0.79
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/08/25 2219 5,061,756 800,729M 36.28 1.08 10.93 31.20 61.73 406.18 66.50 0.47
مشترك افق 0 0 0 1398/08/25 2121 3,057,026 195,384M 25.90 0.33 17.45 46.22 82.54 205.72 44.90 0.95
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/08/25 3017 11,907,708 439,132M 11.61 -2.45 10.86 36.15 53.62 1090.79 43.20 1.01
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/08/25 4209 77,597,982 845,508M 3.59 0.38 15.68 33.29 64.48 7604.89 39.80 1.08
مشترک آگاه 0 0 0 1398/08/25 4120 83,691,438 1,068,656M 15.33 -1.04 18.38 50.96 85.87 8258.10 43.40 1.02
مشترک البرز 0 0 0 1398/08/25 2395 1,990,604 22,870M 38.07 0.52 27.33 49.99 49.48 258.51 49.30 0.50
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/08/25 2087 4,522,677 459,712M 0.66 -2.89 20.89 60.99 123.04 411.62 52.30 0.86
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/08/25 3775 60,764,730 3,619,633M 0.55 -1.85 24.43 71.08 144.18 5999.05 43.20 1.03
مشترک پویا 0 0 0 1398/08/25 4256 44,660,854 475,995M 37.42 -0.33 21.46 46.60 71.59 4362.24 40.50 0.98
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/08/25 3275 14,352,876 162,747M 27.92 -0.82 15.30 36.10 42.40 1327.67 43.20 0.94
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/08/25 2233 5,141,149 626,572M 8.22 2.05 19.50 44.76 101.85 413.93 41.80 1.04
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/08/13 2228 5,206,157 380,424M 2.93 -10.38 23.20 72.22 135.34 452.83 45.70 0.87
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/08/25 2105 2,915,812 299,795M 11.49 6.05 15.35 49.30 72.37 277.15 54.80 0.70
مشترک عقیق 0 0 0 1398/08/25 3187 18,978,299 259,414M 6.81 -1.87 17.78 47.93 71.10 1788.23 46.00 1.00
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/08/15 3486 3,381,169 33,883M 10.85 -7.47 13.42 23.74 15.48 237.56 39.90 0.46
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/08/25 3533 18,647,290 291,028M 13.59 -1.30 8.87 31.46 52.31 1763.86 42.30 0.86
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/08/25 4256 2,935,087 256,952M 6.13 0.61 19.83 22.15 46.79 2323.66 38.50 0.87
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/08/25 2603 11,655,518 279,138M 0.45 -0.20 12.57 39.59 63.15 1065.66 47.10 1.13
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/08/25 3072 6,497,501 195,685M 8.05 1.55 10.56 37.48 64.16 544.58 44.60 0.93
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/08/25 1909 2,334,230 173,088M 16.64 -1.71 15.85 34.86 41.44 146.92 55.00 0.74
همیان سپهر 0 0 0 1398/08/25 1939 2,587,989 292,816M 16.09 -0.37 17.70 44.22 57.55 160.05 51.70 0.86
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/08/25 3137 6,840,837 454,977M 9.97 0.84 21.96 52.83 94.80 640.32 44.70 0.86
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/08/25 3648 33,188,334 1,114,265M 0.78 0.63 15.01 46.39 95.84 3218.86 43.40 0.91