یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/02/28 4.10 36.20 21.00 123.70
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/02/20 832 4,409,235 1,227,628M 6.75 4.77 36.65 23.03 176.65 322.92 58.90
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/02/24 3655 14,194,932 287,277M 6.43 13.77 44.50 36.94 160.58 1316.69 37.40
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/02/20 945 2,912,098 137,396M 0.13 6.87 28.97 17.46 139.16 184.82 59.30
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/02/20 1463 2,732,018 127,266M 23.58 2.54 26.87 21.77 132.92 169.81 52.20
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/02/20 3239 7,862,054 212,299M 6.53 6.72 34.26 22.75 127.67 686.24 42.90
بازارگردانی افتخار حافظ (ETF) 0 0 0 1398/02/20 1719 1,025,570 55,888M 64.70 6.04 10.41 12.17 10.87 24.44 45.70
بانک دی 0 0 0 1398/02/20 2897 6,166,539 359,392M 17.80 3.46 20.48 11.18 86.30 516.66 44.10
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/02/20 1999 2,092,173 324,628M 10.46 4.67 22.22 16.15 64.14 105.07 48.70
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/02/20 914 2,338,002 99,627M 6.71 6.10 24.55 8.57 71.42 133.81 61.80
پردیس 0 0 6 1397/03/22 1436 876,719 1,753M 49.18 0.93 -3.20 -11.49 -12.40 24.97 44.20
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/10/09 917 1,720,452 1,720M 77.10 -0.51 -1.98 8.25 30.99 67.92 53.00
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1973 30,693 329,765M 1.05 6.24 34.05 23.02 119.24 206.69 59.00
توسعه صادرات 0 0 0 1398/02/20 2927 9,481,125 94,186M 8.32 10.13 28.38 26.21 114.32 847.50 44.70
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/02/20 2416 8,423,566 1,232,806M 10.92 5.23 24.64 18.08 144.46 742.36 57.40
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/02/20 1761 3,018,797 331,561M 0.93 6.36 31.87 33.54 148.00 269.53 46.90
زرین پارسیان 0 0 0 1398/02/20 1678 3,058,815 627,761M 17.11 5.79 28.78 17.68 132.45 276.50 57.60
سپهر آتی خوارزمي (ETF) 0 0 0 1398/02/20 1119 1,802,188 319,124M 6.10 2.66 10.01 11.16 77.52 78.05 45.10
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/02/20 2938 4,047,744 453,513M 0.79 11.56 28.32 22.15 95.12 304.82 43.20
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1398/02/28 211 1,021,867 166,607M 22.96 5.08 25.63 -4.46 0.00 2.20 16.10
سهم آشنا 0 0 12 1398/02/24 1888 2,629,415 563,129M 2.03 13.02 38.10 36.53 178.73 221.74 41.60
سینا 0 0 0 1398/02/20 3030 13,292,600 91,280M 11.44 8.72 34.67 17.56 83.74 1229.37 42.70
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/02/24 2989 5,723,499 193,672M 0.25 5.17 28.42 7.89 91.52 469.43 39.00
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا (ETF) 0 0 0 1398/02/27 154 4,254,019 252,314M 70.10 3.07 311.74 0.00 0.00 325.42 18.20
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1398/02/28 328 13,825 69,145M 0.90 6.37 14.39 13.62 0.00 38.26 40.90
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1398/02/27 484 1,498,229 320,107M 11.87 0.18 14.78 6.76 49.82 50.09 44.60
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید (ETF) 0 0 0 1398/02/28 147 16,279 81,455M 19.99 31.02 60.16 0.00 0.00 62.79 28.60
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1398/02/28 357 22,017 270,423M 15.96 1.11 29.73 21.16 0.00 118.62 48.50
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1982 22,054 169,598M 3.44 3.15 36.69 23.81 94.70 121.20 57.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1398/02/28 2440 2,755,497 82,006M 7.24 22.88 35.13 -40.11 7.03 175.55 61.60
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/02/28 2566 8,315,107 228,765M 1.92 11.81 45.69 40.34 168.66 725.39 56.50
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1504 27,870 320,739M 0.23 7.26 36.59 21.73 118.61 164.20 68.60
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1398/02/27 824 188,721 18,872M 35.78 -1.49 -4.60 -6.91 -8.12 -81.22 72.60
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/02/28 1504 1,508,649 131,002M 3.93 12.15 33.91 30.69 79.40 86.26 69.40
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1552 28,292 275,560M 0.47 1.80 29.12 15.45 102.94 178.99 64.80
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/02/28 3199 16,174,688 652,099M 1.78 14.19 34.01 40.82 122.36 1515.38 55.10
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/02/28 3239 10,169,893 281,137M 3.62 12.88 49.24 48.27 171.41 915.53 52.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/02/28 2460 11,206,957 109,133M 0.47 5.59 44.50 30.84 121.01 1020.70 59.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/02/28 2275 4,286,285 364,446M 4.00 6.59 36.45 27.61 126.13 404.59 61.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/02/27 3378 11,042,380 146,334M 1.07 5.68 29.64 27.04 69.22 999.39 50.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/02/28 3800 9,158,934 46,619M 0.00 7.06 23.87 23.79 69.67 815.09 46.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1398/02/14 3360 22,648,793 293,007M 8.07 20.18 45.97 27.78 147.86 2162.67 51.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/02/28 4027 43,819,970 1,477,127M 2.54 6.22 35.93 27.37 131.13 4282.00 50.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/02/28 2951 10,563,635 1,864,218M 3.13 7.67 34.50 24.51 125.22 955.31 57.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/02/28 2181 4,229,299 45,613M 5.23 -0.18 28.58 23.53 133.59 318.77 58.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1398/02/28 874 2,011,629 41,540M 0.00 3.45 31.20 22.69 93.15 92.83 62.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/02/28 3352 6,832,216 294,366M 0.53 5.46 26.17 15.79 122.32 578.88 50.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/02/28 917 2,895,362 64,850M 0.08 8.80 36.00 37.14 123.01 179.44 66.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/02/27 1287 4,384,305 135,247M 1.15 2.48 32.15 20.23 145.37 321.60 73.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/02/28 3141 11,274,622 212,053M 7.55 15.56 35.45 38.32 151.84 1024.85 49.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/02/27 2268 3,577,211 131,269M 1.81 4.25 32.69 27.66 171.54 300.06 56.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/02/27 1524 2,153,664 14,195M 9.83 2.40 30.53 19.81 129.75 147.09 63.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/02/27 1642 3,090,063 128,201M 2.29 6.64 38.49 29.16 118.98 208.77 62.70
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/02/20 1097 31,352 323,847M 1.08 5.46 27.16 20.47 144.29 208.95 59.70
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1398/02/24 1720 27,764 279,823M 5.44 4.49 23.37 12.61 91.54 171.93 57.80
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1398/02/24 2050 29,428 697,584M 3.23 7.18 39.81 19.27 136.88 188.94 51.80
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/02/20 1274 37,199 212,033M 2.14 6.39 34.40 18.94 132.95 254.28 59.00
مشترك افق 0 0 0 1398/02/20 1938 2,105,704 127,330M 12.01 9.74 31.55 25.74 138.50 110.58 43.30
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/02/20 2834 8,824,441 331,702M 0.83 6.27 28.10 13.86 128.98 782.46 41.70
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 4067 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 27.70
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/02/20 4026 57,002,555 719,315M 0.67 10.13 41.71 22.12 175.71 5559.92 38.80
مشترک آگاه 0 0 0 1398/02/20 3937 54,928,064 466,339M 7.52 6.75 37.23 22.47 149.99 5385.56 42.30
مشترک البرز 0 0 0 1398/02/20 2212 1,356,870 14,324M 9.41 7.64 23.06 8.12 94.42 195.13 47.70
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/02/20 1904 2,687,421 238,409M 0.16 13.08 43.47 31.71 158.64 220.59 50.70
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/02/20 3592 33,087,457 1,893,661M 1.07 11.06 42.97 33.71 127.88 3223.79 42.00
مشترک پویا 0 0 0 1398/02/20 4073 31,251,873 299,330M 7.01 6.22 34.28 21.08 130.14 3022.50 39.40
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/02/20 3092 10,778,109 139,296M 1.80 5.46 19.40 6.95 116.87 972.09 41.70
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/02/20 2050 3,394,975 285,789M 3.03 11.48 48.50 35.14 173.35 239.37 39.20
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/02/20 2045 3,066,198 227,178M 0.11 12.27 41.53 39.99 273.53 230.51 43.00
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/02/20 1922 2,082,889 198,772M 0.79 9.30 25.79 22.17 88.41 183.59 53.40
مشترک رضوي 0 0 0 1397/07/11 3521 3,195,728 3,196M 1.33 -9.79 -16.48 -11.34 3.04 219.58 34.20
مشترک عقیق 0 0 0 1398/02/20 3004 12,789,126 169,072M 2.70 5.02 31.53 15.44 118.81 1172.44 44.60
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/02/20 3303 2,732,379 86,704M 69.80 1.64 8.43 -4.15 70.72 172.79 37.50
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/02/20 3350 13,965,612 222,360M 4.58 9.09 25.69 15.02 148.71 1295.91 41.30
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/02/20 4073 20,115,400 142,457M 4.91 7.39 35.91 23.12 126.94 1912.62 37.50
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/02/20 2420 8,510,465 226,046M 0.39 11.85 38.96 19.42 161.69 751.13 45.90
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/02/20 2889 4,690,180 132,695M 5.07 6.17 24.52 19.60 85.16 365.29 43.10
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/02/20 1726 1,806,269 95,404M 2.32 5.90 24.54 5.47 78.13 93.67 53.80
همیان سپهر 0 0 0 1398/02/20 1756 1,794,408 179,441M 4.91 7.77 24.52 9.59 64.67 83.05 49.90
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1398/02/20 2145 1,437,844 7,809M 22.89 7.30 29.10 22.73 129.62 39.97 43.50
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/02/20 2954 4,361,885 272,461M 0.28 13.15 32.11 25.59 149.49 392.42 43.00
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/02/20 3465 22,105,308 472,634M 5.60 13.05 39.23 31.92 183.14 2110.55 42.20