یکشنبه 30 تیر 1398

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/04/29 5.40 20.60 52.20 127.60
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/04/28 895 5,628,796 1,619,073M 0.56 6.71 27.62 73.02 183.30 439.90 64.50 1.15
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/04/29 3718 15,421,229 314,161M 0.55 -0.45 18.14 54.49 167.00 1439.07 39.70 0.91
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/04/29 1008 3,443,126 199,164M 11.58 4.13 21.95 49.14 145.96 236.76 64.00 0.88
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/04/29 1526 2,995,280 138,172M 7.46 0.47 8.95 41.73 145.22 195.81 57.30 0.82
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/04/29 3302 8,887,657 238,731M 15.42 3.57 16.47 49.04 130.55 788.80 44.80 0.88
بانک دی 0 0 0 1398/04/29 2960 6,971,640 365,781M 5.82 4.25 14.14 34.61 93.05 597.17 46.40 0.75
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/04/28 2062 2,291,744 479,625M 5.36 3.50 9.75 31.10 58.26 124.63 51.30 0.66
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/04/29 977 2,615,653 131,476M 22.07 2.91 15.41 36.22 68.14 161.58 67.30 0.79
توسعه صادرات 0 0 0 1398/04/29 2990 10,269,543 93,289M 4.69 0.57 11.79 38.73 113.31 926.29 46.80 0.74
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/04/28 2479 9,746,780 1,447,933M 9.36 6.25 18.53 40.61 132.86 874.68 59.50 0.88
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/04/29 1824 3,245,492 374,893M 0.11 1.69 20.98 51.80 155.48 317.92 50.10 0.68
زرین پارسیان 0 0 0 1398/04/29 1741 3,544,399 946,564M 6.68 1.73 18.34 46.58 133.35 322.83 60.80 0.69
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/04/28 1182 1,831,604 494,486M 16.38 4.54 0.51 8.15 62.32 80.96 49.50 0.62
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/04/29 3001 4,481,355 501,280M 2.95 2.72 16.28 41.15 95.65 348.19 45.40 0.86
سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/04/29 28 9,762 212,913M 14.37 -2.38 -2.48 7.10 0.39
سهم آشنا 0 0 12 1398/04/28 1951 3,163,377 1,006,432M 10.01 2.06 31.95 66.84 200.55 274.36 45.10 0.78
سینا 0 0 0 1398/04/29 3093 15,167,084 102,363M 27.06 2.24 21.11 49.37 87.35 1416.83 45.00 0.89
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/04/29 3052 6,450,167 218,074M 0.59 4.23 14.35 39.68 97.02 541.73 41.50 0.98
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1398/04/29 420 25,878 193,636M 27.28 5.14 17.16 51.18 135.11 156.96 45.50 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/04/29 939 10,159 9,355,349M 91.04 1.63 5.11 10.39 21.34 54.37 78.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/04/29 2629 9,685,922 284,824M 7.26 3.32 27.06 67.79 183.42 861.46 55.80 1.05
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/04/29 1567 31,243 359,554M 0.15 2.25 17.14 47.14 118.62 196.17 66.90 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/04/29 2036 36,164 387,457M 9.59 4.31 22.86 54.19 134.69 261.35 58.00 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/04/29 1567 1,954,729 178,920M 0.76 4.00 40.31 66.49 121.30 128.77 67.90 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/04/29 1615 33,378 325,093M 0.66 8.48 18.21 46.28 114.04 229.14 63.50 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/04/29 3262 18,762,498 751,851M 33.95 6.21 29.70 55.88 136.71 1773.83 54.50 0.45
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/04/29 3302 11,586,579 326,127M 4.52 1.97 25.32 70.00 177.14 1056.99 52.10 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/04/29 2523 13,236,701 114,564M 1.30 4.77 21.99 64.04 135.80 1223.67 58.60 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/04/29 2338 4,764,294 427,000M 24.30 3.43 17.72 50.60 133.53 458.17 60.00 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/04/28 3441 12,521,325 155,064M 0.17 3.52 17.35 44.25 74.61 1146.63 50.00 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/04/29 3863 10,247,531 99,442M 10.06 0.51 18.58 35.67 72.55 923.85 45.80 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/04/29 4090 49,492,515 1,908,679M 18.70 3.52 17.74 50.65 135.03 4849.25 49.80 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/04/29 3014 12,245,894 2,950,146M 23.84 4.07 22.68 53.30 137.79 1123.37 56.60 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/04/29 2244 4,641,894 53,581M 1.35 -0.14 7.34 35.41 129.97 359.62 57.50 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1398/04/29 937 2,508,179 91,085M 29.24 4.78 24.53 56.34 136.20 140.42 59.90 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/04/29 3415 7,960,420 342,967M 0.95 4.52 20.00 43.95 122.99 690.99 49.60 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/04/29 980 3,263,617 74,283M 19.19 6.26 19.09 50.18 128.99 214.98 63.10 1.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/04/28 1350 5,160,439 155,128M 0.86 6.80 18.16 48.25 142.94 396.24 70.90 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/04/29 3204 12,925,921 240,177M 7.30 5.29 30.10 55.37 164.76 1189.60 49.10 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/04/29 2331 4,315,278 153,960M 10.27 8.89 23.48 56.55 193.75 373.34 55.30 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/04/29 1705 3,453,984 144,432M 3.99 0.62 15.53 48.61 122.56 245.13 60.60 1.00
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/04/29 1160 35,452 366,201M 1.19 7.70 15.28 41.66 137.60 248.51 64.00 0.73
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/04/29 1783 31,753 320,025M 23.16 4.92 16.96 38.54 105.49 210.80 60.40 0.75
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/04/29 2113 33,320 1,089,714M 2.09 3.79 17.98 54.62 143.05 229.58 53.60 0.91
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/04/29 1337 43,034 258,199M 0.98 4.62 19.46 55.46 134.57 309.85 61.90 0.80
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/04/28 2099 4,308,648 665,307M 41.44 5.16 12.04 26.82 103.64 330.86 68.70 0.48
مشترك افق 0 0 0 1398/04/29 2001 2,397,491 125,492M 7.80 3.86 19.79 47.01 164.14 139.76 46.10 0.92
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/04/29 2897 10,038,234 367,881M 2.40 4.24 15.92 44.39 118.26 903.84 44.00 1.14
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/04/28 4089 63,838,903 775,643M 0.34 2.97 19.44 51.38 146.85 6238.72 40.20 1.02
مشترک آگاه 0 0 0 1398/04/29 4000 65,382,169 619,758M 1.40 4.86 23.67 63.26 150.70 6429.59 43.80 1.01
مشترک البرز 0 0 0 1398/04/29 2275 1,470,429 15,320M 9.50 0.71 13.83 30.21 72.11 206.48 50.40 0.49
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/04/28 1967 3,472,262 326,827M 3.12 3.45 40.68 78.49 163.33 299.07 53.70 0.68
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/04/28 3655 43,964,309 2,532,608M 0.02 2.76 42.65 88.30 153.49 4311.49 43.60 0.87
مشترک پویا 0 0 0 1398/04/29 4136 35,114,962 375,414M 2.99 6.10 15.25 47.51 123.83 3408.48 40.90 1.00
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/04/28 3155 11,794,784 145,772M 3.28 2.05 9.11 28.35 90.95 1073.22 43.90 0.98
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/04/28 2113 3,989,557 481,623M 1.83 2.92 25.78 67.22 183.29 298.81 42.40 1.03
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/04/28 2108 3,962,156 290,787M 0.03 0.68 37.67 89.98 242.59 320.44 46.70 0.91
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/04/29 1985 2,276,550 223,908M 5.06 0.39 15.49 40.58 88.83 208.88 56.20 0.51
مشترک عقیق 0 0 0 1398/04/29 3067 14,826,554 192,404M 1.23 4.81 18.20 52.31 121.08 1375.15 46.90 1.00
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/04/29 3366 2,913,146 91,718M 66.36 2.85 7.23 16.29 56.05 190.84 40.40 0.43
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/04/29 3413 16,161,003 269,646M 13.10 4.76 20.77 42.84 140.46 1515.34 43.00 0.93
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/04/29 4136 23,217,055 164,330M 3.82 5.59 18.67 53.01 134.17 2222.96 39.10 0.88
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/04/29 2483 9,368,002 225,347M 0.12 3.83 17.36 50.90 140.72 836.89 48.10 1.10
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/04/29 2952 5,463,504 154,929M 6.52 4.70 19.42 44.50 97.71 442.00 45.40 0.81
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/04/28 1789 1,923,685 116,385M 10.07 5.84 15.11 35.06 90.19 113.18 56.90 0.71
همیان سپهر 0 0 0 1398/04/29 1819 2,077,401 208,230M 8.39 2.28 19.11 39.26 82.52 110.51 53.20 0.77
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1398/04/12 2208 1,643,528 8,926M 34.88 6.03 28.00 51.14 102.60 59.99 46.10 0.96
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/04/29 3017 5,231,844 331,034M 0.79 3.44 25.97 58.82 158.23 479.42 45.30 0.85
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/04/29 3528 26,930,646 928,380M 10.17 0.32 29.04 65.90 186.40 2593.09 43.90 0.97