چهارشنبه 15 مرداد 1399

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/05/14 20.50 104.00 340.60 677.20
آوای سهام کیان 0 0 0 1399/05/14 1276 32,848,921 8,027,915M 11.12 12.63 64.91 225.10 457.41 3050.78 -0.02 0.89
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1399/05/14 4099 191,676,205 34,591,613M 4.18 26.87 82.01 348.85 1029.89 19029.72 0.09 1.07
اعتبار سهام ایرانیان 0 0 0 1399/05/14 91 2,000,095 1,852,440M 2.50 15.45 100.01 100.01 0.13 0.83
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/05/14 1389 26,971,679 8,227,333M 1.76 21.48 105.02 328.92 643.24 2537.99 -0.02 0.98
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1399/05/14 1907 25,251,280 1,506,037M 19.29 26.08 146.86 381.51 708.82 2393.76 0.19 0.85
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1399/05/14 3683 68,794,304 2,605,103M 31.09 20.51 108.91 340.37 645.58 6779.69 0.09 0.91
بانک دی 0 0 0 1399/05/14 3341 41,840,897 2,396,103M 20.16 10.38 85.04 271.10 484.16 4084.14 -0.03 0.94
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1399/05/14 1358 15,863,659 1,296,140M 4.27 14.82 74.53 259.09 488.84 1486.44 -0.02 0.88
توسعه صادرات 0 0 0 1399/05/14 3371 84,386,223 1,347,142M 38.19 23.75 98.57 313.81 680.18 8333.14 0.05 0.97
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1399/05/14 2860 66,181,656 31,223,910M 13.41 11.37 75.06 278.40 557.27 6518.17 -0.03 0.93
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1399/05/14 2205 24,026,817 3,891,936M 0.42 17.97 99.25 290.83 613.68 2356.92 0.01 0.80
زرین پارسیان 0 0 0 1399/05/14 2122 28,773,917 32,264,539M 7.73 19.35 97.58 349.06 677.90 2730.25 0.00 0.85
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1399/05/14 3382 38,875,871 23,948,858M 13.44 15.96 90.79 340.69 740.74 3788.05 0.34 0.97
سهم آشنا 0 0 0 1399/05/14 2332 3,188,847 11,859,239M 3.88 5.36 54.45 203.60 490.41 2805.17 -0.36 0.66
سینا 0 0 0 1399/05/14 3474 90,471,918 460,321M 0.55 22.18 94.85 257.89 477.79 8947.92 0.00 0.89
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1399/05/14 3433 47,454,531 4,592,175M 8.70 14.44 98.61 340.93 614.43 4636.58 -0.08 1.03
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ 0 0 0 1399/05/14 4517 18,164,805 4,342,587M 3.08 20.99 102.79 332.39 657.98 18074.60 0.00 0.23
صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1399/05/14 2625 30,584,640 5,935,072M 1.51 21.39 103.27 332.60 539.12 2928.38 -0.05 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1399/05/14 2426 186,176 3,219,010M 12.59 17.64 92.73 294.67 595.93 1767.36 0.00 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1399/05/14 1318 19,746,760 3,894,792M 7.75 19.58 86.81 320.12 630.21 1792.84 0.07 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1399/05/14 801 177,177 4,355,463M 2.45 15.55 89.43 320.50 572.78 1659.28 0.01 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1399/05/14 3010 83,166,903 16,191,432M 0.58 18.62 93.26 303.97 714.25 8155.42 0.14 1.12
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1399/05/14 1948 237,657 5,658,213M 0.05 16.76 91.71 333.45 616.89 2152.89 -0.10 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1399/05/14 2417 231,341 9,286,955M 7.48 15.11 80.87 253.91 515.37 2211.56 0.04 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1399/05/14 1948 15,902,733 7,473,235M 3.26 18.05 88.27 361.02 657.28 1486.51 -0.06 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1399/05/14 1996 226,546 4,104,958M 6.94 19.22 96.92 304.94 561.26 2133.96 -0.06 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1399/05/14 3643 103,776,433 1,851,268M 24.23 21.46 69.68 230.92 431.92 10264.23 0.03 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1399/05/14 3683 100,453,394 19,114,875M 0.05 19.46 89.44 297.35 721.03 9930.89 0.10 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1399/05/14 2904 82,323,032 1,242,913M 16.54 11.24 64.53 229.58 507.70 8132.30 -0.01 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1399/05/14 2719 274,588 40,123,647M 8.46 8.36 72.38 248.01 461.80 2754.22 0.04 0.34
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1399/05/14 2527 25,697,785 1,450,871M 0.14 17.79 90.38 282.99 471.26 2449.13 -0.01 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1399/05/14 3822 48,530,926 2,488,326M 0.37 17.03 78.57 307.86 632.24 9563.56 -0.14 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1399/05/14 4244 6,126,606 825,799M 0.50 1.16 58.71 249.35 456.02 6021.23 -0.20 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1399/05/14 4471 279,011,999 21,805,067M 25.20 11.75 68.09 237.26 440.87 27801.20 -0.01 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1399/05/14 3395 662,958 36,574,436M 17.14 14.13 64.68 214.94 424.28 6522.96 0.08 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1399/05/14 3796 56,777,443 2,172,021M 3.02 18.55 88.80 288.64 578.08 5541.69 0.06 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1399/05/14 1731 35,673,170 2,479,820M 22.09 16.78 90.80 310.11 568.83 3330.38 0.01 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1399/05/14 2712 29,552,675 1,375,381M 13.45 10.93 84.80 304.31 562.12 2879.17 0.00 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1399/05/12 2086 28,371,439 5,545,340M 9.94 31.00 128.61 386.43 688.21 2734.97 -0.09 1.11
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1399/05/14 1541 268,665 3,849,860M 0.42 19.81 96.78 318.29 627.36 2540.16 0.16 0.79
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1399/05/14 2164 147,623 1,635,466M 0.13 10.72 58.64 209.59 357.59 1339.50 -0.02 0.75
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1399/05/14 272 145,598 8,026,277M 0.70 14.27 79.25 295.03 451.41 0.08 0.80
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1399/05/14 2494 252,285 10,975,645M 0.94 11.59 81.07 307.56 611.12 2373.52 0.10 0.87
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1399/05/14 409 70,611 6,214,624M 0.00 7.50 66.39 288.96 595.67 601.87 0.02 0.90
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1399/05/14 1718 313,510 13,010,635M 0.00 11.35 77.43 291.12 586.05 2861.33 0.14 0.78
قابل معامله واسطه گری مالی یکم 0 0 0 1399/05/14 42 288,735 169,857,332M 0.00 9.76 188.74 25.43 0.27 0.54
مشترك افق 0 0 0 1399/05/14 2382 12,579,191 1,754,269M 1.11 10.38 62.97 202.58 401.23 1157.97 -0.03 0.78
مشترك خوارزمي 0 0 0 1399/05/14 3278 75,470,790 6,501,582M 4.95 20.14 101.13 321.37 613.36 7447.20 0.00 0.95
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1399/05/14 4470 404,615,123 8,160,682M 4.66 6.01 60.99 259.83 503.49 40075.22 -0.08 0.97
مشترک آگاه 0 0 0 1399/05/14 4381 426,266,763 20,249,376M 9.27 8.47 66.02 255.22 512.86 42470.44 -0.09 0.94
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/05/14 2348 29,518,142 7,555,995M 0.45 20.87 87.10 326.13 687.91 2918.68 0.10 0.89
مشترک بورسیران 0 0 0 1399/05/14 4036 378,518,011 24,749,779M 2.39 15.17 75.66 290.25 688.69 37782.29 0.05 0.98
مشترک پویا 0 0 0 1399/05/14 4517 252,586,197 4,030,013M 12.64 16.92 111.56 316.84 584.12 25136.89 0.06 0.89
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1399/05/08 3536 80,734,540 2,236,185M 3.40 18.11 90.65 320.98 569.88 7930.62 -0.03 0.96
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1399/05/14 2494 29,144,887 11,821,895M 3.19 12.17 67.83 291.56 585.58 2813.43 0.00 0.94
مشترک دماسنج 0 0 0 1399/05/14 2489 28,152,521 2,029,572M 6.86 5.70 57.34 251.72 560.59 2763.53 0.32 1.08
مشترک رشد سامان 0 0 0 1399/05/14 2366 20,779,502 20,110,029M 3.74 22.07 99.88 337.20 756.18 2079.01 0.17 0.75
مشترک عقیق 0 0 0 1399/05/14 3448 95,808,273 3,271,182M 11.63 9.90 68.00 260.06 504.91 9432.36 -0.09 0.95
مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1399/05/14 1361 20,186,012 723,810M 0.74 15.29 76.24 284.48 492.01 1848.21 -0.05 0.92
مشترک نقش جهان 0 0 0 1399/05/14 3585 1,366,595 22,158,714M 5.07 21.24 109.79 405.43 929.44 13534.30 -0.41 1.26
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1399/05/14 3794 104,794,439 1,656,591M 1.39 19.64 89.90 329.35 532.26 10374.54 -0.21 1.07
مشترک کاریزما 0 0 0 1399/05/13 2864 68,791,500 4,031,113M 0.03 12.34 76.80 294.61 591.94 6779.79 -0.14 1.07
مشترک یکم سامان 0 0 0 1399/05/14 3333 38,109,289 8,267,848M 1.22 10.18 66.89 272.75 562.88 3680.60 -0.01 0.91
میعاد ایرانیان 0 0 0 1399/05/14 2170 11,755,325 2,738,756M 19.21 17.79 93.47 303.07 503.90 940.90 -0.07 0.83
همیان سپهر 0 0 0 1399/05/14 2200 16,369,491 7,736,336M 0.38 7.79 90.90 325.31 677.14 1497.27 0.09 0.89
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1399/05/14 3398 39,656,327 3,951,277M 0.04 15.98 86.12 294.55 630.78 3921.90 -0.02 0.94
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1399/05/14 3909 166,334,907 10,605,181M 25.42 10.08 80.17 256.57 493.53 16533.62 -0.06 0.94