یکشنبه 10 فروردین 1399

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/01/06 3.50 41.80 62.90 190.00
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1399/01/08 4388 4,734,641 555,530M 2.85 -0.74 36.36 56.50 168.68 2503.71 -0.05 0.47
آوای سهام کیان 0 0 0 1399/01/08 1147 12,133,723 3,629,937M 21.96 -2.70 43.95 66.35 214.85 1063.83 0.03 1.10
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1399/01/08 3970 51,354,581 8,797,040M 6.44 5.17 58.30 109.93 357.96 5025.30 0.13 1.10
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/01/08 1260 7,217,727 733,097M 12.03 -2.14 35.01 53.88 182.95 605.94 0.02 0.97
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1399/01/08 1778 5,903,404 272,035M 3.59 3.52 29.99 53.82 137.17 483.01 0.32 0.86
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1399/01/08 3554 17,468,275 472,866M 1.31 1.12 36.16 58.17 153.85 1646.89 -0.01 0.93
بانک دی 0 0 0 1399/01/08 3212 12,594,438 661,850M 6.94 3.59 40.88 48.95 123.21 1159.46 -0.05 0.89
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1399/01/08 1229 5,017,309 331,584M 0.17 4.74 36.75 53.94 137.67 401.75 -0.06 1.00
توسعه صادرات 0 0 0 1399/01/08 3242 22,570,779 235,030M 1.69 1.52 42.30 65.93 182.16 2155.61 -0.02 1.08
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1399/01/08 2731 20,620,243 3,470,861M 17.27 6.58 47.04 63.61 173.36 1962.02 -0.02 0.96
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1399/01/08 2076 7,523,189 1,041,849M 0.98 2.97 47.38 65.82 193.20 731.84 -0.01 0.84
زرین پارسیان 0 0 0 1399/01/08 1993 7,949,829 2,163,308M 4.53 6.36 44.75 57.53 192.12 743.20 -0.03 0.84
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1399/01/08 3253 10,251,392 1,243,053M 2.95 6.21 47.15 74.39 200.84 925.26 0.17 1.18
سپهر بازار سرمایه 0 0 0 1399/01/08 1434 3,546,542 1,010,446M 9.96 17.08 38.19 51.21 116.85 250.39 -0.04 0.96
سهم آشنا 0 0 12 1399/01/08 2203 7,361,572 4,915,417M 16.04 3.01 38.58 59.72 236.41 688.12 -0.03 0.90
سینا 0 0 0 1399/01/08 3345 27,711,079 140,966M 26.20 1.88 31.94 46.95 142.33 2671.33 -0.02 0.93
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1399/01/08 3304 12,285,251 425,377M 0.11 -0.88 38.95 57.62 139.82 1126.23 -0.09 1.02
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1399/01/08 2297 55,807 501,718M 4.33 4.16 42.98 68.89 187.35 459.75 0.00 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1399/01/08 1189 5,688,599 1,136,702M 7.76 0.00 45.26 72.15 229.54 445.29 0.07 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1399/01/08 672 47,783 758,919M 0.07 3.67 38.20 58.80 135.50 374.46 -0.03 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1399/01/08 2881 23,916,723 2,391,074M 16.54 1.84 48.31 69.38 264.73 2274.05 0.09 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1399/01/08 1819 64,562 742,997M 0.00 3.26 42.94 60.76 170.63 512.02 -0.07 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1399/01/08 2288 76,852 1,983,853M 26.98 1.69 41.52 64.24 181.63 667.91 0.04 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1399/01/08 1819 4,112,209 443,650M 0.63 7.02 49.61 54.80 216.02 348.87 0.06 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1399/01/08 1867 60,772 591,901M 0.06 -0.35 31.71 49.18 135.86 499.27 -0.09 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1399/01/08 3514 34,714,977 1,275,255M 27.32 2.29 30.65 50.26 158.16 3367.01 0.09 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1399/01/08 3554 29,473,810 2,435,657M 11.25 2.72 49.82 71.60 277.38 2843.14 0.09 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1399/01/08 2775 28,967,333 370,840M 13.25 0.80 43.41 73.94 200.60 2796.73 0.04 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1399/01/08 2590 95,234 3,745,985M 24.62 1.26 44.57 65.15 161.56 956.04 0.10 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1399/01/08 2398 7,883,158 435,466M 6.57 -0.83 35.08 51.09 162.80 681.98 0.08 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1399/01/08 3693 14,478,131 380,326M 0.75 5.19 51.00 71.58 202.76 2782.91 -0.12 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1399/01/08 4115 2,085,349 240,852M 4.64 5.81 40.65 59.07 157.86 1983.52 -0.04 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1399/01/08 4342 95,681,621 6,785,645M 28.99 0.15 36.32 54.89 147.18 9468.16 0.02 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1399/01/08 3266 24,097,838 10,582,638M 21.51 -0.90 35.57 54.80 161.33 2307.38 0.05 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1399/01/08 2496 7,870,296 84,346M 7.88 -0.18 29.32 32.02 101.93 679.29 -0.13 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1399/01/08 3667 17,582,761 640,434M 6.06 5.03 47.95 74.44 189.83 1647.11 0.05 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1399/01/08 1232 6,391,245 143,138M 0.79 8.25 40.33 52.31 155.63 516.84 -0.03 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1399/01/08 1602 10,068,942 327,734M 9.60 -1.01 37.89 58.46 157.25 868.24 0.01 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1399/01/08 3456 31,169,177 685,660M 4.11 4.81 48.97 71.10 240.72 3009.70 0.09 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1399/01/08 2583 9,135,402 245,222M 10.51 3.60 47.02 73.52 191.54 851.93 0.05 0.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1399/01/08 1957 6,379,200 381,738M 11.18 -6.50 31.22 46.95 147.78 537.43 -0.11 1.05
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1399/01/08 1412 75,300 777,820M 6.03 6.59 42.17 58.98 170.65 642.02 0.08 0.80
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1399/01/08 2035 52,596 509,055M 17.05 -2.50 22.74 36.67 109.96 415.65 -0.01 0.73
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1399/01/08 143 42,521 1,091,861M 3.60 3.73 39.39 61.50 -0.06 0.91
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1399/01/08 2365 71,331 1,533,958M 2.35 5.34 45.53 62.06 179.32 605.62 0.09 0.92
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1399/01/08 280 21,584 371,500M 0.04 5.85 49.86 66.24 115.73 0.01 1.04
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1399/01/08 1589 97,150 1,651,538M 5.46 5.11 48.39 68.43 194.89 825.24 0.13 0.80
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1399/01/08 2351 7,149,709 1,144,111M 45.21 3.65 26.31 38.58 96.58 614.97 0.03 0.56
مشترك افق 0 0 0 1399/01/08 2253 4,645,807 491,424M 25.87 3.67 35.40 50.31 154.30 364.60 -0.03 0.90
مشترك خوارزمي 0 0 0 1399/01/08 3149 20,621,454 816,465M 1.44 -0.04 41.77 62.19 165.47 1962.18 -0.02 1.02
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1399/01/08 4341 139,003,572 1,555,867M 2.25 4.67 50.77 72.41 186.05 13702.00 -0.01 1.06
مشترک آگاه 0 0 0 1399/01/08 4252 141,925,759 3,859,387M 15.53 1.82 42.99 64.04 193.91 14073.85 0.00 0.97
مشترک البرز 0 15 1 1399/01/08 2527 1,006,648 163,797M 74.55 0.49 8.32 9.90 80.68 273.70 0.00 0.29
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/01/08 2219 8,200,459 992,083M 4.88 0.68 50.67 69.73 281.85 786.90 0.14 0.89
مشترک بورسیران 0 0 0 1399/01/08 3907 115,725,129 7,878,451M 0.52 0.87 53.36 77.32 323.19 11495.16 0.18 1.08
مشترک پویا 0 0 0 1399/01/08 4388 66,739,402 795,333M 18.02 1.06 31.81 49.34 141.20 6568.20 -0.01 0.90
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1399/01/08 3407 24,038,931 300,751M 2.15 2.68 45.38 61.24 148.72 2291.14 -0.10 1.00
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1399/01/08 2365 9,429,235 1,719,808M 6.94 5.11 53.05 77.99 229.21 842.58 0.06 1.05
مشترک رشد سامان 0 0 0 1399/01/08 2237 5,886,801 1,200,937M 2.20 10.32 51.43 89.03 241.86 585.44 0.05 0.83
مشترک عقیق 0 0 0 1399/01/08 3319 31,620,932 497,492M 11.42 0.60 42.48 59.25 174.46 3046.10 -0.02 0.96
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1399/01/08 3665 28,182,908 415,642M 1.49 -1.84 28.98 47.43 127.53 2716.97 -0.11 0.95
مشترک کاریزما 0 0 0 1399/01/08 2735 19,568,245 551,551M 4.05 2.65 41.30 55.35 165.94 1857.01 -0.10 1.12
مشترک یکم سامان 0 0 0 1399/01/08 3204 12,439,150 616,634M 3.17 7.50 48.44 72.55 198.06 1134.02 0.02 1.01
میعاد ایرانیان 0 0 0 1399/01/08 2041 3,259,867 227,206M 13.37 -2.15 26.09 40.11 113.44 232.85 -0.09 0.73
همیان سپهر 0 0 0 1399/01/08 2071 4,659,859 720,605M 10.31 1.49 50.05 71.76 193.82 361.09 0.04 0.90
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1399/01/08 3269 11,667,215 770,223M 2.54 0.96 40.10 63.30 215.69 1122.96 0.02 0.95
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1399/01/08 3780 50,536,377 2,308,300M 14.67 -2.00 25.95 44.60 184.65 4953.68 0.07 0.94