دوشنبه 5 خرداد 1399

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/03/03 24.80 92.40 211.20 347.90
آوای سهام کیان 0 0 0 1399/03/02 1204 19,119,725 5,152,307M 16.21 17.61 67.17 183.59 308.80 1733.91 -0.02 0.99
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1399/03/02 4027 105,088,110 20,679,659M 1.71 30.44 134.08 334.75 635.19 10388.03 0.08 1.13
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/03/02 1317 12,786,620 2,436,682M 5.32 24.00 88.87 187.26 327.83 1150.61 -0.01 0.96
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1399/03/02 1835 10,833,653 525,010M 3.86 37.13 98.98 174.56 292.97 969.91 0.42 0.80
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1399/03/02 3611 34,935,181 920,367M 1.99 37.06 115.69 214.67 339.17 3393.65 0.06 0.90
بانک دی 0 0 0 1399/03/02 3269 21,436,387 1,220,116M 16.79 22.03 89.18 185.62 243.09 2043.66 -0.07 0.92
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1399/03/02 1286 8,612,386 828,150M 17.80 15.60 92.44 183.40 256.85 761.28 -0.05 0.92
توسعه صادرات 0 0 0 1399/03/02 3299 41,099,809 348,362M 10.94 25.36 99.72 231.57 339.09 4007.31 -0.04 1.04
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1399/03/02 2788 38,598,312 12,070,812M 32.05 36.87 118.28 223.54 354.12 3759.83 -0.01 0.97
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1399/03/02 2133 13,221,711 1,790,378M 0.04 28.12 97.20 206.71 322.18 1283.24 -0.05 0.82
زرین پارسیان 0 0 0 1399/03/02 2050 14,983,828 8,192,229M 8.61 27.14 120.18 233.95 380.21 1414.39 -0.03 0.88
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1399/03/02 3310 21,220,772 4,974,382M 32.25 38.88 137.75 276.37 420.97 2022.33 0.23 1.08
سهم آشنا 0 0 0 1399/03/02 2260 2,098,455 10,802,006M 16.81 20.98 91.38 193.59 366.18 1119.26 -0.31 0.90
سینا 0 0 0 1399/03/02 3402 47,114,801 240,710M 9.12 26.39 86.13 162.33 237.30 4611.86 -0.07 0.89
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1399/03/02 3361 24,273,560 1,308,636M 13.73 37.28 111.23 221.82 319.12 2322.82 -0.08 1.04
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ 0 0 0 1399/03/02 4445 9,094,551 1,694,806M 18.39 30.63 106.39 214.09 350.33 2939.94 -0.03 0.27
صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1399/03/02 2553 15,518,232 1,197,976M 2.33 34.05 115.99 189.59 263.39 1436.56 -0.12 0.99
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1399/03/02 2354 96,797 2,002,746M 3.17 21.75 92.26 203.53 328.78 870.88 0.00 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1399/03/02 1246 10,696,278 1,823,288M 10.63 27.56 101.93 238.12 421.90 925.30 0.06 1.01
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1399/03/02 729 89,312 2,052,629M 5.54 26.41 105.64 202.94 297.93 786.82 -0.02 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1399/03/02 2938 44,281,232 6,497,562M 0.09 31.19 102.54 234.63 433.24 4295.50 0.12 1.25
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1399/03/02 1876 119,349 2,459,577M 0.01 22.43 104.08 210.89 323.69 1031.38 -0.11 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1399/03/02 2345 126,713 5,411,143M 12.64 22.11 78.29 176.03 305.13 1166.12 0.02 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1399/03/02 1876 8,508,430 4,183,161M 0.16 29.49 147.96 264.79 469.71 781.75 0.03 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1399/03/02 1924 112,321 1,801,597M 3.74 28.18 90.61 183.07 293.13 1007.59 -0.08 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1399/03/02 3571 58,768,590 1,229,909M 37.19 23.95 79.65 155.77 262.19 5769.26 0.04 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1399/03/02 3611 54,576,159 8,668,440M 6.83 30.79 105.14 240.33 438.61 5349.76 0.08 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1399/03/02 2832 49,717,179 712,845M 12.77 25.67 89.22 208.38 336.39 4871.72 0.03 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1399/03/02 2647 163,172 12,661,540M 10.59 27.73 89.03 188.59 282.56 1638.63 0.06 0.46
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1399/03/02 2455 13,717,457 763,596M 2.25 29.43 87.88 170.43 283.53 1260.72 0.06 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1399/03/02 3750 27,606,687 1,072,354M 1.26 25.13 117.36 252.44 388.39 5397.09 -0.17 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1399/03/02 4172 3,723,289 550,563M 4.98 24.53 104.79 197.91 308.76 3620.02 -0.08 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1399/03/02 4399 166,758,590 12,646,138M 28.09 27.24 85.48 175.84 275.62 16575.86 0.01 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1399/03/02 3323 398,320 23,926,890M 23.31 21.75 76.44 166.27 273.68 3879.22 0.11 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1399/03/02 3724 30,459,431 889,507M 1.51 27.21 96.01 206.21 343.70 2926.60 0.05 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1399/03/02 1289 11,229,497 385,138M 5.42 26.01 105.81 190.57 288.29 983.79 -0.03 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1399/03/02 1659 18,961,711 752,875M 14.55 28.94 101.16 201.86 328.06 1723.39 0.02 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1399/03/02 3513 66,804,542 3,164,331M 2.97 37.65 142.40 306.29 479.49 6564.99 0.06 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1399/03/02 2640 15,627,478 634,272M 14.53 13.92 92.56 206.90 319.82 1496.53 0.00 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1399/03/02 2014 11,756,698 834,244M 2.05 24.25 82.16 184.79 276.45 1074.77 -0.19 1.10
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1399/03/03 1469 132,091 1,998,476M 21.05 25.41 96.88 193.83 321.88 1195.08 0.08 0.83
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1399/03/03 2092 85,363 996,923M 27.73 18.17 63.11 134.78 201.98 734.90 -0.05 0.81
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1399/03/03 200 79,157 3,635,542M 1.93 25.53 98.63 199.34 199.41 0.00 0.91
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1399/03/03 2422 129,089 6,183,992M 1.86 19.04 96.52 211.85 331.10 1161.52 0.08 0.92
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1399/03/03 337 39,940 4,661,372M 0.76 22.41 106.43 229.89 294.52 0.03 0.98
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1399/03/03 1646 164,855 9,512,091M 4.24 15.12 85.30 195.21 334.52 1456.94 0.12 0.82
مشترك افق 0 0 0 1399/03/02 2310 8,080,435 1,166,031M 16.22 30.01 91.55 166.47 276.83 708.08 -0.01 0.82
مشترك خوارزمي 0 0 0 1399/03/02 3206 38,384,624 2,066,014M 3.10 26.09 103.82 218.15 331.66 3738.52 -0.02 0.99
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1399/03/02 4398 246,744,304 3,883,262M 0.98 25.16 106.30 216.35 316.41 24399.84 -0.09 1.04
مشترک آگاه 0 0 0 1399/03/02 4309 251,696,687 10,797,285M 15.53 25.54 96.38 201.32 342.11 25036.46 -0.04 0.96
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/03/02 2276 15,808,592 3,269,201M 28.71 31.79 110.37 248.65 449.78 1547.71 0.10 0.93
مشترک بورسیران 0 0 0 1399/03/02 3964 215,078,507 14,996,349M 9.88 29.07 104.64 251.59 491.97 21438.13 0.10 1.01
مشترک پویا 0 0 0 1399/03/02 4445 128,673,465 1,544,982M 9.13 36.37 108.55 189.30 318.21 12756.28 0.05 0.88
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1399/03/02 3464 45,278,432 872,198M 4.28 26.13 110.72 215.47 325.46 4403.82 -0.07 0.99
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1399/03/02 2422 17,178,595 5,944,550M 4.69 25.14 113.30 229.65 378.80 1617.23 0.01 1.01
مشترک دماسنج 0 0 0 1399/02/14 2417 17,707,805 1,292,581M 0.08 71.00 124.55 240.44 447.34 1715.17 0.32 0.93
مشترک رشد سامان 0 0 0 1399/03/02 2294 10,484,821 7,547,069M 3.51 17.53 114.94 245.06 415.33 1045.26 0.08 0.79
مشترک عقیق 0 0 0 1399/03/02 3376 55,747,551 1,412,922M 13.24 23.75 93.02 195.21 326.56 5446.55 -0.04 0.97
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1399/03/02 3722 52,937,666 682,949M 20.20 33.95 99.19 186.09 268.73 5191.29 -0.19 1.08
مشترک کاریزما 0 0 0 1399/03/02 2792 37,639,105 1,747,847M 9.01 28.09 112.44 224.38 340.74 3664.26 -0.11 1.12
مشترک یکم سامان 0 0 0 1399/03/02 3261 22,613,127 3,580,178M 14.40 19.65 111.92 243.34 371.98 2143.32 0.04 0.95
میعاد ایرانیان 0 0 0 1399/03/03 2098 5,786,079 678,053M 11.82 26.00 78.28 152.76 225.17 440.46 -0.10 0.80
همیان سپهر 0 0 0 1399/03/02 2128 8,572,623 1,864,374M 14.85 31.38 101.91 233.42 374.43 740.74 0.05 0.91
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1399/03/02 3326 21,807,176 2,068,236M 1.97 28.47 105.09 216.85 373.38 2136.97 -0.02 0.94
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1399/03/02 3837 89,505,305 4,924,492M 0.20 23.18 87.09 168.23 285.92 8850.60 -0.05 0.95