پنجشنبه 4 بهمن 1397

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/11/03 3.50 -8.90 45.60 64.20
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/11/02 717 3,207,543 795,067M 0.05 4.85 -13.67 57.89 77.01 207.66 63.50 1.23
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/11/02 3540 10,059,179 209,925M 0.44 4.86 -1.49 72.40 71.99 903.93 38.30 0.94
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/11/02 830 2,324,611 102,422M 16.65 3.66 -6.07 62.36 75.95 127.36 63.90 0.90
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/08/22 1348 2,274,520 50,922M 2.94 0.09 45.88 96.45 83.86 124.63 55.30 0.93
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/11/02 3124 5,975,365 161,448M 9.08 3.37 -7.60 52.73 68.81 497.56 43.60 0.86
بازارگردانی افتخار حافظ 0 0 0 1397/09/30 1604 911,943 49,688M 67.73 0.20 -9.50 -7.34 -10.60 13.27 47.70 0.13
بانک دی 0 0 0 1397/11/02 2782 5,202,069 303,182M 27.89 3.05 -7.28 42.65 54.49 420.21 45.00 0.73
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/11/02 1884 1,724,092 175,964M 6.63 3.02 -1.56 19.73 32.81 68.99 50.40 0.58
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/11/02 799 1,932,117 71,548M 21.85 4.00 -11.84 23.55 41.13 93.22 67.50 0.75
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1321 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 48.20 1.15
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/10/09 802 1,720,452 1,720M 77.10 -0.51 -1.98 8.25 30.99 67.92 60.60 6.95
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/11/02 1858 23,584 262,815M 14.01 4.39 -11.64 49.16 56.96 135.65 61.10 0.67
توسعه صادرات 0 0 0 1397/11/02 2812 7,435,512 91,829M 20.64 3.92 0.48 54.76 58.88 643.07 45.70 0.63
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/11/02 2301 6,862,561 862,590M 7.26 8.07 -5.26 61.20 82.38 586.26 59.20 0.96
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/11/02 1646 2,333,933 185,118M 20.20 10.83 7.12 69.21 84.66 203.26 48.40 0.69
زرین پارسیان 0 0 0 1397/11/02 1563 2,426,735 475,606M 20.60 2.67 -7.52 54.54 64.38 216.18 60.30 0.70
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/11/02 1004 1,681,774 168,394M 63.54 4.44 14.96 46.74 82.58 66.16 48.20 0.55
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/11/02 2823 3,225,777 362,771M 0.84 4.50 3.52 38.44 43.05 222.62 44.10 0.81
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1397/11/02 96 860,376 125,558M 22.38 0.18 -13.90 0.00 0.00 -13.95 13.50 0.88
سهم آشنا 0 0 0 1397/11/02 1773 2,026,801 228,552M 1.36 2.80 -4.74 70.05 88.17 132.78 42.50 0.83
سینا 0 0 0 1397/11/02 2915 10,197,122 77,162M 14.51 5.52 -12.66 23.79 35.35 919.79 43.70 0.90
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/11/02 2874 4,634,267 158,311M 0.21 2.78 -13.55 39.97 47.73 361.07 39.90 1.01
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا (ETF) 0 0 0 1397/11/02 39 1,019,386 50,723M 97.93 1.65 0.00 0.00 0.00 1.94 7.70 0.35
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1397/11/02 213 12,490 62,471M 37.91 0.05 -0.83 25.06 0.00 24.91 50.70 0.13
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1397/11/02 369 1,334,352 273,361M 42.06 -1.54 -5.00 24.82 34.40 33.68 39.80 0.34
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید (ETF) 0 0 0 1397/11/02 32 9,932 49,698M 65.41 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.68 12.50 0.39
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1397/11/02 242 17,286 215,776M 10.23 7.76 -10.17 52.11 0.00 71.64 59.50 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/11/02 1867 17,048 131,105M 3.88 6.95 -7.36 32.37 34.62 70.99 58.90 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1397/11/02 2325 2,747,879 59,209M 19.08 -5.03 -41.76 4.49 4.14 174.79 62.60 0.28
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/11/02 2451 5,833,589 162,022M 5.63 7.96 -8.71 66.59 74.28 479.06 57.80 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/11/02 1389 21,447 246,825M 4.92 3.47 -10.20 48.00 55.10 103.31 72.20 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/11/02 709 199,847 19,985M 61.93 -0.85 -1.72 -2.39 -2.98 -80.12 79.80 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/11/02 1389 1,281,243 59,427M 1.80 4.67 -0.38 40.37 31.11 50.59 72.70 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/11/02 1437 22,900 223,044M 10.57 3.59 -9.71 44.86 50.23 125.82 68.10 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/11/02 3084 12,134,161 514,209M 13.09 7.61 8.24 51.66 60.15 1111.85 56.10 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/11/02 3124 6,907,987 227,998M 6.02 8.13 -4.45 62.47 73.41 589.81 53.20 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/11/02 2345 8,140,804 99,082M 0.54 7.59 -8.97 41.60 44.97 714.08 60.80 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/11/02 2160 3,250,299 189,037M 22.34 4.39 -7.59 53.89 61.18 297.43 62.80 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/11/02 3263 8,549,573 111,050M 9.83 2.59 -7.41 19.67 28.97 751.20 51.30 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/11/02 3685 7,577,669 43,549M 34.09 2.47 0.18 27.49 14.52 657.10 46.90 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/11/02 3245 16,040,043 205,681M 13.68 6.14 -8.97 53.26 54.79 1502.44 52.20 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/11/02 3912 33,054,764 804,487M 27.51 3.97 -8.20 54.03 67.48 3205.48 50.90 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/11/02 2836 8,033,877 978,462M 19.14 4.50 -11.25 51.93 64.37 702.59 58.70 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/11/02 2066 3,463,578 42,474M 12.14 5.12 0.58 67.92 93.31 242.95 60.50 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/11/02 759 1,633,022 33,722M 0.00 8.19 -4.74 54.66 45.86 56.54 68.50 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/11/02 3237 5,546,850 245,642M 25.89 2.02 -7.68 53.96 73.64 451.16 50.90 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/11/02 802 2,190,660 71,139M 0.64 11.30 -3.68 54.36 80.05 111.43 71.80 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/11/02 1172 3,433,370 106,366M 10.89 5.98 -14.46 57.97 78.63 230.16 77.70 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/10/25 3026 8,415,704 166,572M 9.86 7.22 5.10 72.40 83.24 739.62 49.80 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/11/02 2153 2,764,012 145,865M 23.39 4.63 -2.88 85.64 98.54 219.31 57.60 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 1 1397/11/02 1409 1,728,458 9,629M 0.64 6.36 -9.97 71.06 80.23 106.74 67.90 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/11/02 1527 2,356,347 94,958M 3.46 9.13 -9.80 50.58 64.01 135.45 65.90 0.95
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/11/03 982 25,391 257,200M 14.87 8.71 -4.68 64.42 80.15 149.17 63.10 0.82
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/11/03 1605 23,008 298,602M 9.10 2.55 -8.44 45.46 56.73 125.32 59.90 0.83
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/11/03 1935 21,751 317,659M 10.08 1.21 -11.63 55.87 59.46 114.71 53.00 0.96
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/11/03 1159 27,879 156,121M 0.78 2.07 -12.80 46.63 61.22 165.10 61.40 0.88
مشترك افق 0 0 0 1397/11/02 1823 1,646,820 129,409M 8.06 8.41 -0.02 78.91 74.53 64.69 44.50 0.87
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/11/02 2719 6,982,481 268,281M 23.87 2.40 -16.50 50.62 74.58 598.26 42.60 1.23
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3952 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 28.50 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/11/02 3911 41,537,860 507,302M 1.25 2.92 -12.70 55.40 83.42 4024.40 39.10 1.10
مشترک آگاه 0 0 0 1397/11/02 3822 40,245,559 299,306M 0.61 3.37 -12.80 50.10 68.38 3919.25 42.80 1.03
مشترک البرز 0 0 0 1397/11/02 2097 1,145,058 12,142M 8.70 5.07 -8.34 39.47 49.08 173.94 49.20 0.53
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/11/02 1789 1,948,400 169,100M 0.02 7.88 -9.56 47.24 61.21 139.19 52.00 0.67
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/11/02 3477 23,001,972 1,518,291M 0.27 5.92 -10.31 32.11 40.73 2207.73 42.40 0.80
مشترک پویا 0 0 0 1397/11/02 3958 23,860,291 210,973M 8.68 4.24 -9.39 48.64 58.86 2283.98 39.80 1.04
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/11/02 2977 9,032,519 126,049M 11.77 0.87 -13.99 41.39 71.68 798.46 42.70 1.05
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/10/30 1935 2,385,816 188,234M 0.29 5.50 -9.92 64.96 86.48 138.49 39.80 1.04
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/10/18 1930 2,139,883 164,403M 0.07 1.88 -8.91 76.78 115.17 130.01 44.20 1.04
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/11/02 1807 1,716,577 159,944M 26.79 3.83 1.29 36.74 47.28 141.47 55.10 0.45
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3406 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 35.40 0.04
مشترک عقیق 0 0 0 1397/11/02 2889 9,787,152 128,623M 1.76 2.46 -14.66 42.00 54.47 873.76 45.60 1.03
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/10/18 3188 2,504,634 81,944M 72.78 -2.67 -13.51 28.29 47.43 150.05 38.60 0.98
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/11/02 3235 11,358,081 201,810M 10.94 6.88 -7.70 65.09 87.76 1035.28 41.90 1.04
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/11/02 3958 15,284,144 106,592M 6.57 6.77 -5.99 51.13 57.11 1429.24 37.90 0.84
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/11/02 2305 6,237,151 160,295M 0.41 2.70 -11.90 59.28 81.90 523.77 46.90 1.16
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/11/02 2774 3,800,650 107,585M 20.17 4.84 -4.83 37.18 25.42 277.04 43.90 0.76
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/11/02 1611 1,489,733 60,082M 33.68 4.39 -16.15 38.62 55.76 67.65 56.10 0.69
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/11/02 997 1,024,519 88,355M 94.87 2.25 5.06 14.00 18.23 48.96 76.20 0.04
همیان سپهر 0 0 0 1397/11/02 1641 1,502,901 150,290M 12.53 5.89 -9.78 30.93 39.30 54.77 52.00 0.70
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/11/02 2030 1,112,516 16,232M 12.18 5.75 -5.31 49.80 46.78 8.30 44.80 1.06
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/11/02 2839 3,337,518 184,231M 12.74 5.93 -3.85 61.81 76.40 289.98 43.80 0.88
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/11/02 3350 16,297,795 294,957M 15.67 6.59 -4.33 71.21 91.34 1529.79 42.70 1.11