شنبه 5 بهمن 1398

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/11/02 14.30 35.40 62.90 152.40
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/11/01 1083 9,521,656 2,841,348M 8.67 17.93 40.51 66.26 199.64 813.29 0.33
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/11/01 3906 35,750,940 2,627,980M 0.74 16.49 70.12 135.50 258.15 3468.03 0.29
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/11/01 1196 5,844,096 545,412M 2.62 13.15 31.76 65.01 153.13 471.59 0.28
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/11/01 1714 4,755,475 223,355M 13.77 6.91 25.51 55.81 125.02 369.64 0.22
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/11/01 3490 13,990,879 377,418M 4.55 12.64 25.67 53.61 134.61 1299.14 0.26
بانک دی 0 0 0 1398/11/01 3148 9,641,985 505,308M 3.50 9.94 26.65 34.85 86.17 864.21 0.24
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/11/01 1165 3,875,844 255,600M 0.11 11.26 28.62 47.83 101.85 287.60 0.26
توسعه صادرات 0 0 0 1398/11/01 3178 17,248,982 155,344M 0.11 15.31 40.27 64.70 133.02 1623.78 0.31
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/11/01 2667 15,869,957 2,124,067M 6.78 15.70 34.31 60.67 132.14 1487.00 0.27
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/11/01 2012 5,684,630 669,570M 0.47 13.92 34.26 76.47 157.03 553.94 0.21
زرین پارسیان 0 0 0 1398/11/01 1929 5,657,955 1,506,651M 4.62 7.05 27.95 58.50 133.98 524.51 0.22
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/11/01 1370 2,505,419 713,819M 7.56 -2.26 10.71 40.29 49.87 147.53 0.28
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/11/01 3189 7,624,347 870,472M 3.49 13.92 37.04 68.64 140.14 662.53 0.27
سهم آشنا 0 0 12 1398/11/01 2139 5,613,699 3,569,533M 25.41 7.53 43.68 79.13 191.38 515.85 0.23
سینا 0 0 0 1398/10/29 3281 23,206,254 125,105M 10.96 15.66 29.75 52.33 124.44 2220.81 0.27
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/11/01 3240 9,810,378 338,909M 0.27 14.52 26.52 47.83 112.45 879.20 0.30
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/11/01 2233 42,814 329,245M 14.50 12.55 35.44 60.62 153.94 329.43 0.23
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1398/11/01 1125 4,436,200 879,304M 4.40 19.10 38.90 71.02 176.52 325.24 0.30
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1398/11/01 608 38,442 610,552M 9.52 13.82 29.53 44.93 124.58 281.71 0.20
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/11/01 2817 18,441,269 827,736M 8.45 17.69 48.62 89.70 219.45 1730.54 0.29
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/11/01 1755 49,666 571,571M 0.20 12.65 27.22 53.11 133.91 370.81 0.23
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/11/01 2224 59,179 853,000M 13.47 12.29 28.56 57.81 152.31 491.32 0.18
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/11/01 1755 3,005,123 307,848M 0.27 11.20 28.46 59.67 161.72 243.35 0.22
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/11/01 1803 50,535 492,193M 2.66 12.06 24.69 48.40 121.47 398.32 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/11/01 3450 28,530,203 1,065,204M 24.28 10.08 28.99 52.20 137.03 2749.33 0.21
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/11/01 3490 22,475,646 963,643M 6.66 17.90 49.23 91.62 229.76 2144.33 0.25
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/11/01 2711 22,697,819 234,786M 22.25 16.50 41.84 67.25 181.29 2169.78 0.27
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/11/01 2526 7,241,249 1,282,983M 16.67 12.35 28.77 52.29 132.85 722.78 0.19
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/11/01 2334 6,374,967 354,531M 3.38 11.28 29.20 47.45 129.31 532.37 0.17
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/11/01 3629 10,693,544 225,655M 0.24 15.19 42.63 69.12 152.92 2029.32 0.22
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/11/01 4051 1,549,305 175,738M 12.30 8.29 28.41 47.87 105.11 1447.94 0.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/11/01 4278 75,750,383 3,956,291M 25.77 10.59 26.03 49.62 130.58 7475.04 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/11/01 3202 19,372,507 7,363,781M 23.57 11.65 30.90 54.98 142.52 1835.32 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/11/01 2432 6,357,777 65,994M 4.71 7.08 17.51 32.42 85.46 529.52 0.25
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/11/01 3603 12,887,916 433,189M 3.26 9.97 30.82 59.55 133.06 1180.61 0.28
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/10/30 1168 5,046,921 168,184M 14.60 13.95 33.80 50.47 124.48 387.09 0.26
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/11/01 1538 7,810,620 231,968M 17.38 10.33 22.27 49.53 128.99 651.08 0.27
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/11/01 3392 23,410,806 438,414M 1.65 15.03 46.39 81.16 181.39 2235.66 0.23
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/11/01 2519 6,687,604 181,448M 1.65 11.45 35.16 51.34 142.62 608.89 0.25
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/11/01 1893 5,388,029 228,188M 0.25 13.69 28.92 51.64 131.82 438.39 0.28
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/11/03 1348 58,223 601,418M 2.80 10.92 35.49 61.95 129.31 473.74 0.23
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/11/03 1971 44,927 434,831M 0.14 7.74 25.63 40.65 95.27 340.46 0.21
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1398/11/01 79 33,265 696,177M 16.85 10.97 26.34 0.25
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/11/03 2301 56,319 1,757,421M 0.48 17.39 37.03 64.64 158.93 457.12 0.26
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/11/03 216 16,306 267,604M 0.07 15.06 34.54 63.76 62.98 0.18
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/11/03 1525 73,460 624,403M 8.11 14.06 32.71 64.78 163.50 599.62 0.23
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/11/01 2287 5,968,966 955,524M 35.93 8.07 20.28 36.91 76.55 496.90 0.15
مشترك افق 0 0 0 1398/11/01 2189 3,731,024 260,440M 14.38 10.17 23.68 52.06 128.78 273.12 0.28
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/11/01 3085 15,709,600 595,708M 0.70 12.62 32.64 52.61 125.96 1470.99 0.31
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/11/01 4277 101,150,824 1,098,093M 5.24 11.88 32.42 54.67 144.67 9943.51 0.32
مشترک آگاه 0 0 0 1398/11/01 4188 110,333,479 1,813,551M 20.21 14.42 32.36 62.76 175.50 10918.79 0.29
مشترک البرز 0 15 1 1398/11/01 2463 1,003,676 113,555M 84.20 3.63 5.21 38.80 84.86 268.21 0.12
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/11/01 2155 6,199,602 653,085M 5.16 16.85 37.68 74.50 227.67 579.31 0.25
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/11/01 3843 87,089,321 5,517,283M 4.07 20.47 45.06 91.59 282.53 8631.55 0.31
مشترک پویا 0 0 0 1398/11/01 4324 53,663,252 548,868M 24.57 9.31 20.50 47.05 125.42 5261.71 0.28
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/11/01 3343 18,266,115 213,293M 5.47 14.13 28.40 51.91 103.25 1716.92 0.28
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/11/01 2301 6,619,280 948,132M 5.77 9.45 32.67 63.84 183.90 561.69 0.31
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/11/01 2173 4,114,809 631,430M 2.66 11.64 50.99 83.31 154.95 403.38 0.23
مشترک عقیق 0 0 0 1398/11/01 3255 24,268,584 330,611M 7.96 12.18 26.78 56.74 149.30 2314.58 0.28
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/11/01 3554 4,393,617 43,941M 10.05 7.04 31.98 49.35 75.39 338.64 0.35
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/11/01 3601 22,945,396 349,871M 3.21 7.06 22.63 39.38 102.81 2193.47 0.24
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/11/01 4324 3,814,708 391,046M 8.71 14.03 31.81 60.59 151.40 2411.67 0.19
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/11/01 2671 15,548,872 376,874M 8.83 15.73 33.75 62.73 150.46 1455.03 0.34
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/11/01 3140 8,620,573 299,746M 0.24 7.47 36.51 54.66 128.00 755.20 0.29
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/11/01 1977 2,780,267 171,248M 15.72 10.07 23.68 46.80 103.23 193.44 0.21
همیان سپهر 0 0 0 1398/11/01 2007 3,425,399 438,951M 8.66 13.50 36.50 64.68 129.62 241.31 0.26
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/11/01 3205 9,090,221 502,789M 0.20 12.23 37.10 69.72 175.94 865.26 0.27
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/11/01 3716 42,689,007 1,604,466M 9.68 9.42 33.52 57.22 162.97 4168.93 0.27