چهارشنبه 27 شهریور 1398

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/06/26 15.70 28.60 68.60 91.10
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/06/26 954 6,924,574 2,048,788M 0.70 17.08 31.27 83.64 114.46 564.19 62.20 1.19
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/06/26 3777 22,349,896 537,783M 1.31 20.44 44.10 108.01 133.95 2130.57 39.60 0.92
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/06/26 1067 4,329,524 273,929M 10.15 17.81 30.94 72.03 105.57 323.45 62.00 0.91
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/06/26 1585 3,660,375 168,959M 9.24 15.12 22.72 48.81 85.63 261.49 56.10 0.81
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/06/26 3361 10,464,900 280,690M 6.77 13.21 21.94 53.39 86.77 946.53 44.30 0.92
بانک دی 0 0 0 1398/06/26 3019 8,218,314 431,190M 3.14 13.26 22.89 47.24 68.44 721.84 45.80 0.79
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/06/26 2121 2,681,064 561,104M 5.61 13.22 21.09 41.49 50.91 162.79 50.50 0.81
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/06/26 1036 3,116,035 132,117M 11.05 14.62 22.61 50.67 57.81 211.62 64.60 0.89
توسعه صادرات 0 0 0 1398/06/26 3049 12,878,738 116,694M 2.69 13.77 26.11 63.84 94.44 1187.04 46.30 0.79
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/06/26 2538 12,114,417 1,699,701M 11.66 15.86 32.06 66.12 102.13 1111.44 58.70 0.84
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/06/26 1883 4,168,745 474,637M 3.84 21.65 28.36 72.32 110.44 407.26 49.40 0.80
زرین پارسیان 0 0 0 1398/06/26 1800 4,636,266 1,081,061M 12.90 16.65 33.06 71.03 102.67 427.02 59.70 0.69
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/06/26 1241 2,163,979 584,218M 14.45 22.09 23.51 35.47 48.52 113.80 48.30 0.79
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/06/26 3060 5,679,465 642,126M 9.78 17.56 30.17 72.47 81.57 468.01 45.00 1.03
سهم آشنا 0 0 12 1398/06/26 2010 4,360,830 2,388,100M 8.65 22.58 40.69 105.39 165.32 392.38 44.50 0.84
سینا 0 0 0 1398/06/26 3152 18,385,322 113,382M 13.60 14.42 24.09 62.68 67.55 1738.68 44.70 0.95
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/06/26 3111 7,481,194 215,526M 1.23 12.97 20.89 47.65 58.32 644.31 41.00 1.02
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1398/06/26 479 28,793 215,444M 26.16 8.87 16.97 45.04 77.07 185.90 42.20 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/06/26 2104 31,691 231,035M 14.99 14.38 27.02 64.36 95.90 217.86 55.20 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/06/26 2688 13,470,705 484,676M 8.84 24.85 43.68 110.77 146.32 1237.15 55.30 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/06/26 1626 38,079 438,229M 0.45 13.71 24.61 62.89 83.76 260.97 65.40 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/06/26 2095 43,950 491,539M 7.69 14.62 26.76 62.39 94.15 339.15 57.10 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/06/26 1626 2,577,891 303,624M 0.33 16.03 37.15 99.40 110.41 188.17 66.60 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/06/26 1674 38,935 379,218M 1.74 13.97 26.53 51.72 78.97 283.94 62.00 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/06/26 3321 22,548,146 909,322M 26.48 13.55 27.63 70.75 117.72 2151.90 54.10 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/06/26 3361 16,048,892 504,802M 2.97 23.66 41.23 111.02 149.94 1502.58 51.70 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/06/26 2582 16,144,740 140,072M 13.12 14.74 27.78 69.05 110.92 1514.47 57.80 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/06/26 2397 5,624,341 527,563M 23.85 12.61 23.27 54.71 89.45 549.80 59.10 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/06/26 3500 15,334,527 157,455M 3.21 11.68 26.78 61.74 77.95 1426.72 49.60 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/06/26 3922 12,545,766 144,239M 6.41 11.02 23.05 57.30 44.23 1153.48 45.50 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/06/26 4149 58,953,702 2,582,998M 27.32 12.44 23.30 53.86 89.12 5795.37 49.50 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/06/26 3073 14,855,657 4,306,016M 22.14 14.24 26.30 61.93 95.15 1384.08 56.00 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/06/26 2303 5,629,369 76,869M 1.91 17.33 21.10 47.02 85.27 457.40 56.50 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1398/06/26 996 3,169,973 407,579M 10.96 17.89 32.41 87.69 111.92 203.86 57.80 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/06/26 3474 9,823,751 423,178M 2.20 14.40 28.98 64.07 93.93 876.14 49.20 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/06/26 1039 3,947,274 90,057M 17.25 10.09 28.52 58.51 79.21 280.96 60.80 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/06/26 1409 5,996,197 184,197M 1.41 13.09 24.09 53.94 90.02 476.60 68.80 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/06/26 3263 16,577,905 324,662M 1.55 17.76 35.05 87.19 149.40 1553.95 48.80 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/06/26 2390 5,197,957 211,973M 8.70 15.88 31.16 68.51 117.55 460.98 54.50 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/06/26 1764 4,110,860 178,300M 1.71 13.03 19.74 60.46 80.31 310.77 59.20 1.06
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/06/26 1219 44,665 461,370M 2.14 15.44 35.70 65.71 110.63 337.58 62.90 0.72
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/06/26 1842 36,600 368,871M 0.27 10.99 20.94 47.56 63.87 257.86 59.30 0.75
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/06/26 2172 41,573 1,521,764M 3.64 14.20 29.49 66.61 98.93 310.32 53.40 0.95
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/06/26 87 12,181 244,974M 0.04 16.18 21.81 20.95 29.90 0.67
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/06/26 1396 53,584 412,592M 12.49 14.40 30.27 64.09 101.65 407.24 61.20 0.85
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/06/26 2158 5,009,374 845,452M 38.60 9.78 22.27 39.40 88.50 400.94 67.50 0.50
مشترك افق 0 0 0 1398/06/26 2060 2,979,019 165,392M 18.20 14.45 29.04 66.35 111.67 197.92 45.50 0.97
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/06/26 2956 12,101,532 445,639M 3.30 12.66 25.65 58.37 81.88 1110.17 43.70 1.15
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/06/26 4148 76,840,888 881,903M 2.16 14.55 23.94 61.38 93.17 7529.72 40.00 1.09
مشترک آگاه 0 0 0 1398/06/26 4059 81,072,465 974,491M 12.20 14.67 30.05 69.00 109.91 7996.55 43.60 1.06
مشترک البرز 0 0 0 1398/06/26 2334 1,874,685 18,588M 4.43 19.91 28.38 60.00 56.62 246.91 49.80 0.54
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/06/26 2026 4,455,825 445,997M 1.05 17.16 32.76 104.54 138.14 397.43 53.10 0.83
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/06/26 3714 58,456,050 3,576,341M 2.57 19.56 36.63 116.30 147.88 5760.68 43.50 1.02
مشترک پویا 0 0 0 1398/06/26 4195 42,767,696 450,344M 1.68 16.31 29.22 55.39 87.91 4173.09 40.60 1.02
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/06/26 3214 14,060,285 156,196M 2.59 12.95 21.65 45.06 59.45 1298.57 43.50 1.00
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/06/26 2172 4,997,571 615,471M 5.51 16.16 28.93 82.79 123.77 399.58 42.10 1.05
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/06/26 2167 5,151,190 376,660M 1.78 17.98 30.89 108.65 173.40 439.79 46.30 0.93
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/06/26 2044 2,982,126 297,446M 5.78 16.24 30.71 74.00 85.46 279.44 55.40 0.57
مشترک عقیق 0 0 0 1398/06/26 3126 18,470,783 239,437M 1.01 14.63 30.57 60.75 92.58 1737.73 46.40 1.07
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/06/26 3425 3,490,139 35,010M 5.85 16.20 23.26 32.75 33.97 248.44 40.20 0.28
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/06/26 3472 18,738,383 313,943M 19.09 9.40 21.45 51.79 89.14 1772.96 42.50 0.90
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/06/26 4195 2,901,164 224,698M 5.97 18.44 10.01 38.13 74.80 2320.27 38.80 0.98
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/06/26 2542 11,958,922 339,215M 2.18 15.50 32.55 64.63 95.32 1096.00 47.60 1.12
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/06/26 3011 6,712,007 198,930M 2.14 14.21 28.63 63.07 86.34 565.86 44.90 0.92
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/06/26 1848 2,331,659 152,390M 2.91 15.72 28.29 50.61 60.62 146.71 55.80 0.76
همیان سپهر 0 0 0 1398/06/26 1878 2,643,691 264,121M 31.37 20.24 30.18 72.02 75.10 165.46 52.40 0.86
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1398/06/26 2267 1,657,084 1,657M 85.40 -0.02 3.81 31.99 49.89 61.31 45.00 1.02
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/06/26 3076 6,548,518 412,851M 5.12 16.74 29.47 81.69 116.96 611.09 44.90 0.89
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/06/26 3587 33,309,583 1,122,333M 0.78 15.43 24.06 89.85 126.77 3230.98 43.60 0.93