شنبه 3 فروردین 1398

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/12/28 14.40 14.50 11.30 85.50
آوای سهام کیان 0 0 0 1397/12/26 775 3,606,439 848,624M 3.71 11.14 18.37 11.61 107.15 245.92 61.20 1.21
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/11/30 3598 9,803,919 198,814M 1.94 -3.75 -3.66 34.90 69.77 878.45 37.90 0.95
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/12/25 888 2,419,210 100,775M 17.13 7.93 9.13 14.87 93.50 136.61 61.30 0.89
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/12/26 1406 2,389,608 63,219M 48.22 12.32 14.24 19.69 95.54 135.99 54.30 0.90
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/12/26 3182 6,573,500 177,504M 11.34 13.61 11.92 17.46 88.96 557.37 43.40 0.87
بازارگردانی افتخار حافظ 0 0 12 1397/12/25 1662 935,692 50,991M 63.67 0.59 0.57 -6.88 -0.71 15.60 46.50 0.12
بانک دی 0 0 0 1397/12/25 2840 5,413,429 315,500M 19.20 6.57 5.25 10.95 65.21 441.35 44.70 0.73
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/12/25 1942 1,841,865 292,420M 23.71 8.51 7.73 3.67 43.24 80.53 49.70 0.60
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/12/25 857 2,003,969 84,776M 6.89 6.79 4.28 1.49 45.47 100.41 64.50 0.74
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1379 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 46.10 1.29
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/10/09 860 1,720,452 1,720M 77.10 -0.51 -1.98 8.25 30.99 67.92 56.50 6.69
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/12/27 1916 26,744 312,474M 13.66 16.38 18.65 17.52 86.07 167.23 60.10 0.66
توسعه صادرات 0 0 0 1397/12/26 2870 7,641,383 88,182M 13.13 5.04 8.46 16.31 62.03 663.64 45.10 0.63
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/12/25 2359 6,945,848 844,525M 3.52 3.76 6.60 15.89 100.87 594.58 58.30 0.94
ذوب آهن نوویرا 0 0 12 1397/12/25 1704 2,468,728 200,110M 9.12 8.43 17.93 16.95 99.51 216.31 47.60 0.69
زرین پارسیان 0 0 12 1397/12/26 1621 2,604,374 484,893M 4.83 10.69 9.11 14.71 92.33 233.13 59.10 0.71
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/12/25 1062 1,579,320 158,136M 27.84 -0.96 1.35 8.39 85.95 56.03 46.40 0.55
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/12/25 2881 3,184,373 357,841M 1.40 3.16 4.07 1.80 53.36 218.48 43.50 0.81
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1397/12/27 154 857,211 139,761M 15.01 4.39 -4.51 0.00 0.00 -14.27 14.30 0.78
سهم آشنا 0 0 12 1397/12/25 1831 2,324,333 321,981M 8.60 9.58 17.41 32.32 125.15 162.11 42.20 0.82
سینا 0 0 0 1397/12/25 2973 10,900,944 81,888M 17.81 10.70 8.28 -0.66 48.79 990.18 43.10 0.89
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/12/25 2932 4,844,100 164,748M 1.02 8.70 3.27 2.51 59.65 381.94 39.60 1.01
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا (ETF) 0 0 0 1397/12/27 97 4,404,313 220,269M 96.28 326.29 340.48 0.00 0.00 340.45 18.60 6.00
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1397/12/27 271 11,994 59,989M 34.60 -0.61 -4.04 9.42 0.00 19.95 44.70 0.13
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1397/12/27 427 1,376,724 296,964M 46.65 5.48 1.41 7.13 36.63 37.92 37.00 0.34
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید (ETF) 0 0 0 1397/12/27 90 10,733 53,704M 64.83 5.58 0.00 0.00 0.00 7.33 22.20 0.03
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1397/12/27 300 19,497 198,527M 2.44 14.54 22.09 19.04 0.00 93.60 54.00 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/12/27 1925 19,079 146,720M 2.08 17.93 20.45 16.50 59.24 91.36 58.10 0.59
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1397/12/27 2383 2,069,171 63,650M 27.19 1.08 -29.02 -56.60 -19.09 106.92 61.70 0.29
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/12/27 2509 6,264,508 169,373M 2.41 8.14 16.37 15.11 99.92 521.84 57.00 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/12/27 1447 22,996 264,647M 0.21 11.89 11.05 10.56 74.82 117.99 70.30 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/12/27 767 194,117 19,412M 53.57 -1.87 -3.79 -4.87 -5.61 -80.69 75.40 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/12/27 1447 1,339,506 106,641M 0.19 8.03 9.76 6.97 40.98 56.14 70.80 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/12/27 1495 25,352 246,921M 1.71 15.22 14.44 16.60 71.54 150.00 66.50 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/12/27 3142 13,023,572 534,487M 17.38 7.24 16.02 24.99 70.71 1200.67 55.50 0.43
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/12/27 3182 7,467,367 197,893M 0.60 7.88 17.79 16.39 94.48 645.66 52.70 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/12/27 2403 9,438,680 92,518M 4.77 20.90 24.93 22.98 76.39 843.87 60.10 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/12/27 2218 3,674,535 210,929M 8.38 15.65 17.92 21.23 90.43 341.67 62.10 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/12/27 3321 9,331,853 119,298M 6.06 9.56 12.71 8.03 46.66 829.09 51.00 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/12/27 3743 7,832,563 41,184M 12.50 5.31 7.39 -11.38 27.25 682.57 46.50 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/12/27 3303 17,871,807 231,208M 8.16 13.71 19.47 24.74 84.50 1685.44 51.80 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/12/27 3970 37,788,165 1,016,237M 13.94 16.17 18.25 21.27 97.60 3678.82 50.70 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/12/27 2894 9,058,621 1,328,220M 24.72 14.61 17.10 19.14 91.37 804.96 58.10 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/12/27 2124 3,808,562 45,569M 6.37 14.93 19.62 25.46 110.46 277.11 59.60 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/12/27 817 1,671,359 34,514M 0.00 8.23 11.79 11.94 59.97 60.21 64.90 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/12/27 3295 5,924,550 262,369M 23.94 9.22 7.21 18.29 89.85 488.69 50.50 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/12/27 860 2,449,301 55,036M 29.37 14.15 24.82 12.44 106.72 136.39 69.00 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/12/27 1230 3,838,489 124,782M 5.71 15.70 17.64 22.87 111.93 269.12 75.60 1.09
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/12/27 3084 8,737,196 166,260M 12.50 4.46 11.88 31.89 98.60 771.70 49.20 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/12/27 2211 3,043,106 152,572M 13.03 12.88 14.88 26.65 127.88 247.02 56.80 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 1 1397/11/30 1467 1,674,620 11,037M 10.61 -4.22 -7.43 25.38 78.06 101.63 65.60 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/12/27 1585 2,531,541 103,305M 7.20 13.46 18.84 11.84 80.08 152.96 64.20 0.96
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1040 25,798 261,316M 2.40 5.50 9.06 21.45 101.48 153.11 61.30 0.81
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1663 23,831 256,857M 1.33 5.84 6.16 6.39 66.71 130.98 58.90 0.82
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1993 23,945 447,879M 7.34 13.64 12.24 13.87 91.13 136.40 52.40 0.95
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1217 31,216 174,805M 1.37 13.75 15.18 16.70 89.34 196.74 60.40 0.88
مشترك افق 0 0 0 1397/12/25 1881 1,723,474 104,279M 11.22 8.23 13.66 22.46 91.01 72.35 43.80 0.87
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/12/25 2777 7,332,701 275,827M 1.51 7.27 5.47 10.21 93.27 633.28 42.20 1.21
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 4010 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 28.10 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/12/25 3969 45,524,390 542,605M 3.85 13.28 8.52 14.44 115.50 4420.23 38.90 1.09
مشترک آگاه 0 0 0 1397/12/25 3880 45,862,107 340,022M 1.04 15.49 14.15 18.75 103.71 4480.16 42.70 1.03
مشترک البرز 0 0 12 1397/12/25 2155 1,128,508 11,919M 10.67 4.70 3.31 3.45 56.70 172.29 48.40 0.52
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 6 1397/12/25 1847 2,146,248 186,271M 0.04 12.53 18.19 14.85 85.14 158.97 51.30 0.67
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/12/25 3535 25,708,557 1,697,793M 0.01 10.72 17.34 9.06 67.11 2478.39 42.20 0.79
مشترک پویا 0 0 0 1397/12/25 4016 26,286,698 245,570M 0.70 13.30 11.95 15.49 82.84 2526.41 39.70 1.04
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/12/26 3035 9,249,777 112,940M 6.02 4.14 4.14 5.60 84.72 820.07 42.30 1.03
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/12/25 1993 2,607,509 203,988M 2.41 13.97 11.43 16.75 108.48 160.66 39.40 1.02
مشترک دماسنج 0 0 6 1397/12/25 1988 2,456,183 182,084M 0.03 8.48 22.99 30.54 166.53 161.75 43.50 1.00
مشترک رشد سامان 0 0 3 1397/12/25 1865 1,762,358 164,210M 30.43 3.59 5.80 8.79 55.62 146.04 54.20 0.45
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3464 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 34.80 0.01
مشترک عقیق 0 0 0 1397/12/26 2947 10,976,030 143,270M 1.42 13.80 13.55 14.74 83.23 992.05 45.30 1.03
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/10/18 3246 2,504,634 81,944M 72.78 -2.67 -13.51 28.29 47.43 150.05 37.90 0.97
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/12/25 3293 11,859,150 181,943M 9.01 6.78 9.45 19.71 102.20 1085.36 41.50 1.04
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/12/25 4016 16,823,561 111,254M 6.05 15.06 15.40 21.57 86.59 1583.26 37.80 0.85
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/12/26 2363 7,009,392 170,146M 2.12 15.06 13.47 15.12 115.02 601.00 46.50 1.15
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/12/25 2832 3,965,418 112,205M 3.03 5.80 8.38 10.09 41.28 293.39 43.60 0.75
میعاد ایرانیان 0 0 6 1397/12/25 1669 1,574,722 68,768M 26.11 8.80 6.54 5.85 60.18 74.64 55.10 0.69
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 6 1397/12/26 1055 1,057,822 91,232M 93.95 1.77 5.20 11.42 23.36 52.05 73.40 0.04
همیان سپهر 0 0 6 1397/12/25 1699 1,497,620 149,762M 4.80 5.29 2.67 -0.81 40.54 54.25 50.80 0.71
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/12/25 2088 1,200,193 5,845M 1.41 10.06 12.85 8.57 81.15 16.83 44.20 1.04
کارگزاری پارسیان 0 0 3 1397/12/25 2897 3,464,417 214,711M 8.69 5.23 9.80 14.78 96.44 302.67 43.30 0.87
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/12/26 3408 16,900,331 296,161M 2.32 6.32 9.47 14.32 115.48 1590.05 42.40 1.08