جمعه 23 آذر 1397

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/09/21 -9.30 4.60 61.40 78.50
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/09/20 675 3,223,901 901,854M 0.27 -10.04 -1.78 77.71 121.70 209.23 65.30 1.25
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/09/20 3498 9,882,757 221,809M 0.35 -4.56 6.21 75.29 81.11 886.32 38.20 0.96
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/09/20 788 2,286,402 110,136M 23.03 -7.78 10.56 73.56 82.90 123.62 65.40 0.92
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/08/22 1306 2,274,520 50,922M 2.94 0.09 45.88 96.45 83.86 124.63 57.10 0.94
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/09/20 3082 6,085,106 164,596M 21.98 -4.99 10.83 66.30 81.44 508.53 43.70 0.85
بانک دی 0 0 0 1397/09/20 2740 5,169,520 301,285M 39.59 -6.80 8.14 48.73 64.06 416.96 45.20 0.74
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/09/20 1842 1,758,835 179,510M 21.05 -2.35 0.58 32.47 41.62 72.39 50.70 0.57
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/09/20 757 1,976,329 74,112M 17.36 -8.23 1.10 37.95 83.65 97.64 69.40 0.78
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1279 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 49.70 0.84
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/06/10 760 1,743,757 1,744M 65.18 6.36 30.31 29.65 58.61 70.19 64.00 1.59
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/09/20 1816 23,712 280,369M 15.05 -7.55 4.88 58.27 72.34 136.93 61.70 0.66
توسعه صادرات 0 0 0 1397/09/20 2770 7,219,171 88,969M 27.93 -3.90 9.62 55.33 39.12 621.45 45.80 0.64
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/09/20 2259 6,608,084 901,614M 9.81 -7.37 9.49 73.59 80.00 560.81 59.50 0.97
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/09/20 1604 2,173,442 185,710M 1.01 -3.85 6.49 63.20 87.15 187.73 48.60 0.70
زرین پارسیان 0 0 0 1397/09/20 1521 2,481,457 474,427M 14.62 -4.53 7.98 76.80 77.99 221.40 61.00 0.70
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/09/20 962 1,546,534 154,853M 38.20 -4.61 9.49 54.35 64.20 52.80 48.40 0.55
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/09/20 2781 3,148,984 354,428M 1.14 -4.97 3.49 43.14 47.87 214.94 44.10 0.81
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1397/09/20 54 986,467 100,022M 8.53 -6.52 0.00 0.00 0.00 -1.33 1.90 0.37
سهم آشنا 0 0 0 1397/09/20 1731 1,996,796 215,101M 15.78 -5.33 13.27 80.32 94.77 129.83 42.60 0.81
سینا 0 0 0 1397/09/20 2873 10,412,327 81,018M 1.61 -7.91 -4.31 34.63 51.67 941.32 43.90 0.90
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/09/20 2832 4,821,767 164,716M 0.82 -8.56 2.70 54.82 66.95 379.72 40.00 1.01
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1397/09/20 171 12,298 61,510M 38.05 1.14 14.06 0.00 0.00 22.99 52.60 0.14
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1397/09/20 327 1,358,286 295,650M 33.42 -4.18 8.11 31.37 0.00 36.07 40.10 0.34
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1397/09/20 200 16,829 210,065M 13.23 -10.43 1.63 60.44 0.00 67.10 61.00 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/09/20 1825 16,618 127,797M 0.21 -9.01 2.59 38.85 43.20 66.68 59.20 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1397/09/20 2283 4,593,775 53,044M 25.66 -0.67 7.14 77.95 85.69 359.38 63.20 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/09/20 2409 5,601,480 157,239M 2.95 -8.68 2.67 70.59 82.64 456.02 57.90 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/09/20 1347 21,683 279,891M 11.91 -8.83 6.15 61.43 68.94 105.55 73.10 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/09/20 667 202,115 20,211M 62.00 -0.42 -1.03 -1.49 -1.89 -79.89 82.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/09/20 1347 1,265,774 58,709M 3.25 -2.45 9.37 36.70 37.67 49.12 73.40 0.59
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/09/20 1395 23,113 225,112M 8.93 -8.53 5.03 57.81 71.32 127.92 69.10 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/09/20 3042 11,383,415 510,865M 5.18 -1.35 9.84 49.12 69.23 1036.87 56.10 0.43
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/09/20 3082 6,599,290 224,660M 1.89 -7.00 2.99 63.90 81.13 558.98 53.20 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/09/20 2303 8,011,524 126,222M 2.36 -9.55 4.68 49.19 55.35 701.15 61.00 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/09/20 2118 3,261,662 191,988M 20.53 -6.96 8.63 61.70 73.06 297.57 63.00 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/09/20 3221 8,520,691 129,097M 15.21 -5.78 0.02 28.84 31.95 748.33 51.30 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/09/20 3643 7,430,820 43,002M 41.82 -1.01 -10.69 27.00 3.21 642.43 46.90 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/09/20 3203 15,701,008 201,350M 14.64 -9.16 12.96 49.53 60.14 1468.57 52.20 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/09/20 3870 33,177,109 839,348M 30.58 -6.06 6.75 64.34 81.23 3217.71 50.90 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/09/20 2794 8,102,476 1,038,081M 15.20 -7.15 7.45 62.04 82.25 709.44 58.80 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/09/20 2024 3,341,457 37,621M 6.04 -5.97 13.10 71.80 103.46 230.86 60.90 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/09/20 717 1,555,026 32,111M 11.18 -8.35 3.21 43.44 39.96 49.06 69.60 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/09/20 3195 5,676,966 251,427M 26.23 -5.58 11.52 71.41 93.18 464.09 51.10 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/09/20 760 2,058,803 66,915M 1.54 -6.91 -7.18 52.83 75.89 98.70 72.90 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/09/20 1130 3,418,557 81,030M 9.80 -11.39 7.54 74.21 85.58 228.73 78.80 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/09/20 2984 8,010,453 161,803M 10.99 -0.87 21.42 70.42 79.50 699.19 49.90 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/09/20 2111 2,739,234 144,108M 34.14 -4.32 15.32 92.96 122.02 216.85 58.00 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 1 1397/09/20 1367 1,710,081 9,527M 10.60 -10.89 4.93 76.61 84.70 104.99 68.50 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/08/29 1485 2,422,281 97,889M 7.50 -14.64 26.48 70.24 81.70 142.04 66.90 0.95
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/09/21 940 24,265 245,789M 24.41 -7.43 12.36 74.14 75.99 134.89 63.60 0.83
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/09/21 1563 22,955 297,920M 21.52 -7.41 3.22 53.75 62.34 124.60 60.30 0.84
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/09/21 1893 22,434 491,405M 3.05 -10.11 7.75 72.98 86.04 120.99 53.20 0.95
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/09/21 1117 28,275 158,336M 3.03 -10.33 6.00 59.78 78.08 168.69 62.00 0.87
مشترك افق 0 0 0 1397/09/20 1781 1,558,491 128,485M 8.98 -6.94 12.12 71.09 72.04 55.86 44.50 0.86
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/09/20 2677 6,990,362 263,327M 10.64 -9.81 1.63 66.66 89.96 599.05 42.70 1.25
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3910 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 28.80 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/09/20 3869 43,045,044 590,191M 0.72 -7.78 12.05 80.72 108.88 4174.05 39.10 1.10
مشترک آگاه 0 0 0 1397/09/20 3780 41,318,063 336,701M 0.76 -7.87 6.04 68.02 92.85 4026.36 42.90 1.03
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1397/05/29 1562 988,488 31,267M 90.90 5.76 5.56 -6.38 5.95 20.80 48.90 0.16
مشترک البرز 0 0 0 1397/09/20 2055 1,427,974 17,501M 38.01 -8.10 2.84 43.97 43.76 169.91 49.40 0.50
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/09/20 1747 1,893,993 164,416M 0.06 -9.70 2.59 49.16 61.54 133.75 52.50 0.66
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/09/20 3435 22,723,437 1,515,540M 0.00 -8.38 -2.68 36.58 39.81 2179.87 42.50 0.79
مشترک پویا 0 0 0 1397/09/20 3916 23,882,559 213,104M 14.12 -7.47 5.24 64.69 65.70 2286.20 39.70 1.05
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/09/20 2935 9,272,156 130,042M 22.20 -7.99 4.48 69.20 85.32 822.30 42.90 1.05
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/09/20 1893 2,408,491 192,513M 0.65 -4.13 9.37 80.51 99.26 140.76 40.00 1.03
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/09/20 1888 2,075,425 164,990M 0.02 -7.51 10.94 98.53 100.53 123.54 44.90 1.10
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/09/20 1765 1,772,027 165,130M 39.53 -1.92 7.11 44.42 49.41 140.05 55.60 0.45
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3364 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 35.80 0.08
مشترک عقیق 0 0 0 1397/09/20 2847 10,108,976 136,127M 2.23 -8.75 5.11 56.96 72.87 905.78 45.80 1.03
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/05/16 3146 2,382,645 24,150M 0.37 20.28 48.85 38.09 38.94 137.87 38.80 1.04
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/09/20 3193 11,109,610 187,730M 6.92 -8.50 13.30 81.02 85.85 1010.44 41.80 1.04
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/09/20 3916 15,014,427 104,786M 14.87 -8.10 7.72 56.40 65.47 1402.25 37.90 0.83
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/09/20 2263 6,526,461 197,210M 0.29 -8.42 8.00 86.14 106.02 552.71 47.20 1.16
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/09/20 2732 3,746,695 105,196M 18.18 -4.46 6.66 33.63 23.63 271.69 44.00 0.77
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/09/20 1569 1,515,348 76,927M 32.76 -10.46 2.70 48.71 60.20 69.76 56.60 0.67
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/09/20 955 1,174,863 101,320M 94.83 1.39 5.74 12.28 18.41 45.97 78.00 0.01
همیان سپهر 0 0 0 1397/09/20 1599 1,499,167 149,917M 5.33 -8.69 0.04 32.77 42.39 54.40 52.30 0.68
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/09/20 1988 1,091,778 16,350M 11.73 -6.81 1.21 61.19 35.40 6.28 44.70 1.06
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/09/20 2797 3,225,285 184,164M 18.37 -7.14 6.09 72.19 84.21 278.76 43.90 0.89
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/09/20 3308 15,956,527 311,360M 11.86 -4.77 9.29 84.17 98.79 1495.67 42.70 1.12