چهارشنبه 7 اسفند 1398

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/12/06 4356 4,728,267 497,688M 1.75 20.95 59.97 81.52 196.20 2503.08 0.55
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/12/06 1115 12,334,816 3,669,299M 6.55 27.44 80.94 90.71 260.52 1083.12 1.15
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/12/06 3938 48,166,743 6,615,895M 1.58 25.83 90.32 141.07 378.74 4707.15 1.10
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/12/06 1228 7,309,121 732,527M 1.90 22.39 60.93 86.59 212.29 614.88 0.95
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/12/06 1746 5,637,965 259,938M 3.71 14.89 41.97 69.18 146.97 456.79 0.79
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/12/06 3522 17,199,118 464,617M 4.92 19.09 53.64 76.54 175.08 1619.98 0.94
بانک دی 0 0 0 1398/12/06 3180 12,087,067 633,689M 0.39 19.38 56.82 58.31 130.01 1108.72 0.89
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/12/06 1197 4,783,693 315,858M 0.73 17.58 51.20 67.61 149.14 378.39 1.00
توسعه صادرات 0 0 0 1398/12/06 3210 22,076,940 239,579M 4.73 20.05 73.74 89.30 191.98 2106.26 1.08
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/12/06 2699 19,126,772 3,135,184M 9.04 19.68 59.00 72.37 175.16 1812.68 0.98
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/12/06 2044 7,244,242 997,757M 1.48 23.33 63.69 91.39 218.04 704.85 0.84
زرین پارسیان 0 0 0 1398/12/06 1961 7,411,565 1,944,254M 2.81 26.74 58.70 76.55 196.82 691.84 0.81
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/12/06 3221 9,607,547 1,159,698M 2.05 19.81 66.26 88.42 201.34 860.87 1.22
سپهر بازار سرمایه 0 0 0 1398/12/06 1402 3,022,648 861,183M 5.32 15.38 37.95 62.92 91.34 198.63 0.97
سهم آشنا 0 0 12 1398/12/06 2171 7,074,658 4,673,873M 10.42 20.07 58.89 75.32 237.23 659.84 0.87
سینا 0 0 0 1398/12/06 3313 27,006,363 142,810M 5.71 13.93 48.81 57.70 162.59 2600.86 0.95
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/12/06 3272 12,307,346 428,517M 0.32 22.23 61.53 76.38 158.96 1128.43 1.00
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/12/06 2265 53,748 483,201M 13.61 22.05 62.92 82.18 205.68 439.10 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1398/12/06 1157 5,646,703 1,117,889M 2.98 25.43 76.90 93.43 252.47 441.27 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1398/12/06 640 46,597 740,085M 4.57 18.45 54.87 68.84 153.16 362.69 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/12/06 2849 23,288,259 1,477,919M 14.18 20.06 71.01 96.34 294.61 2211.67 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/12/06 1787 62,651 721,010M 0.40 23.01 60.18 73.65 190.58 493.91 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/12/06 2256 75,606 1,457,218M 15.71 23.38 62.22 83.32 204.73 655.46 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/12/06 1787 3,774,400 396,572M 0.48 18.25 57.91 62.36 225.35 316.67 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/12/06 1835 61,710 601,036M 0.50 21.04 55.46 69.34 158.49 508.52 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/12/06 3482 33,734,452 1,275,500M 34.55 16.11 48.37 58.11 171.06 3269.09 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/12/06 3522 28,405,729 1,879,380M 9.85 19.87 72.74 101.21 299.40 2736.49 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/12/06 2743 28,431,629 351,927M 12.90 20.83 70.77 90.29 228.51 2743.16 0.99
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/12/06 2558 9,288,527 1,881,345M 18.48 23.38 61.06 78.09 182.33 929.66 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/12/06 2366 7,859,464 432,349M 0.52 21.24 52.70 56.05 179.61 679.63 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/12/06 3661 13,694,617 341,462M 1.21 19.96 71.44 88.85 202.64 2626.90 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/12/06 4083 1,977,411 221,616M 6.36 19.84 55.30 60.90 161.72 1875.67 0.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/12/06 4310 94,700,154 6,320,194M 26.10 21.55 54.01 71.54 171.05 9370.02 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/12/06 3234 23,967,922 10,875,013M 22.46 20.19 57.32 73.20 183.65 2294.40 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/12/06 2464 7,791,389 81,903M 1.93 20.89 45.11 55.00 120.44 671.47 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/12/06 3635 16,626,066 558,935M 4.39 25.06 61.89 82.59 193.16 1552.05 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/12/06 1200 5,889,445 137,471M 7.99 17.46 51.14 54.66 156.15 468.41 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/12/06 1570 10,016,325 315,154M 15.80 24.88 57.23 81.00 179.67 863.18 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/12/06 3424 29,696,582 640,436M 1.43 20.24 70.53 93.55 244.32 2862.78 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/12/06 2551 8,701,700 232,509M 11.27 24.94 68.45 83.38 204.30 808.87 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/12/06 1925 6,798,249 290,761M 2.07 24.32 62.03 76.88 182.56 579.30 1.06
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/12/06 1380 70,726 730,572M 6.75 20.22 56.96 71.95 175.87 575.31 0.76
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/12/06 2003 54,187 524,458M 0.34 19.50 48.12 59.19 131.83 416.42 0.72
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1398/12/06 111 41,299 864,310M 19.31 21.25 53.69 53.11 0.88
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/12/06 2333 68,125 1,737,510M 0.05 21.06 62.42 74.98 204.39 552.24 0.89
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/12/06 248 20,507 338,601M 2.61 25.12 67.01 80.42 97.58 1.02
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/12/06 1557 92,914 1,310,075M 14.99 25.57 64.46 85.04 212.47 759.17 0.79
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/12/06 2319 6,832,323 1,098,173M 39.37 11.93 34.63 44.34 98.52 583.23 0.57
مشترك افق 0 0 0 1398/12/06 2221 4,447,071 390,569M 31.50 16.71 44.66 60.70 165.44 344.73 0.93
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/12/06 3117 20,335,252 794,295M 0.45 23.46 64.75 78.64 186.59 1933.56 1.04
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/12/06 4309 130,545,547 1,504,276M 1.53 25.44 65.43 81.53 205.43 12862.19 1.06
مشترک آگاه 0 0 0 1398/12/06 4220 138,318,507 3,276,212M 15.46 22.17 61.87 84.34 217.16 13713.60 0.99
مشترک البرز 0 15 1 1398/12/06 2495 1,011,891 144,556M 76.55 3.16 12.27 28.64 93.31 272.86 0.34
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/12/06 2187 8,145,190 937,308M 8.09 26.95 76.45 104.62 305.82 773.87 0.89
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/12/06 3875 113,743,165 7,685,398M 2.79 25.63 83.48 117.13 364.26 11296.96 1.10
مشترک پویا 0 0 0 1398/12/06 4356 65,558,401 780,145M 17.25 17.31 45.18 71.05 161.11 6450.20 0.93
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/12/06 3375 23,052,250 281,652M 3.36 22.90 58.22 79.87 154.63 2192.99 0.98
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/12/06 2333 8,829,155 1,401,205M 2.36 29.56 67.49 89.29 264.59 782.59 1.03
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/12/06 2205 5,354,167 973,543M 3.14 22.84 71.69 99.81 219.89 527.32 0.80
مشترک عقیق 0 0 0 1398/12/06 3287 31,281,275 448,667M 8.29 25.60 61.83 82.56 198.75 3012.30 0.97
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/12/06 3586 5,682,676 56,776M 7.74 23.77 61.57 76.31 121.53 467.33 0.54
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/12/06 3633 28,566,220 434,578M 1.54 21.65 51.10 59.78 146.24 2755.29 0.88
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/12/06 2703 18,928,681 472,536M 0.18 18.11 59.13 72.20 192.32 1793.04 1.12
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/12/06 3172 11,481,994 515,840M 4.50 24.87 68.15 82.47 199.22 1039.06 1.02
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/12/06 2009 3,327,678 216,000M 14.98 18.52 46.78 59.43 130.45 238.42 0.73
همیان سپهر 0 0 0 1398/12/06 2039 4,585,083 595,809M 10.22 30.25 75.02 88.04 211.40 353.83 0.90
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/12/06 3237 11,448,335 670,884M 2.36 21.87 59.39 93.37 239.27 1101.07 0.93
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/12/06 3748 51,155,085 2,372,522M 0.62 15.12 48.61 69.51 216.63 5015.55 0.95