چهارشنبه 24 مرداد 1397

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/05/22 18.00 35.40 30.70 57.40
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/05/22 555 2,472,985 564,620M 2.28 22.00 52.13 37.82 105.99 137.20 69.50 1.24
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/05/22 3378 6,553,102 108,532M 0.78 10.70 20.88 12.03 23.07 554.01 37.80 0.68
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/05/22 668 1,701,095 22,242M 7.91 18.18 37.30 29.91 47.98 66.38 68.20 0.89
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/05/22 1186 1,544,369 64,079M 14.90 21.14 32.63 19.77 31.84 52.52 58.70 1.09
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/05/22 2962 4,597,933 124,038M 1.09 17.17 31.43 30.72 47.49 359.81 43.30 0.80
بانک دی 0 0 0 1397/05/22 2620 4,068,685 236,708M 25.95 11.10 21.46 20.22 52.07 306.87 44.60 0.63
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/05/22 1722 1,543,023 157,672M 24.81 5.91 19.01 18.14 30.89 51.24 50.30 0.44
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/05/22 637 1,719,654 55,519M 34.02 9.26 25.07 21.95 77.06 71.97 72.50 0.73
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1159 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 54.90 0.85
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/05/22 640 1,747,844 6,991M 89.66 16.38 31.33 27.96 62.27 70.59 71.10 0.86
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/05/22 1696 18,460 265,522M 16.28 18.45 32.69 23.63 55.23 84.45 61.50 0.59
توسعه صادرات 0 0 0 1397/05/22 2650 5,376,008 59,937M 5.67 12.51 18.28 9.77 17.10 437.25 45.40 0.54
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/05/22 2139 5,113,059 573,731M 26.86 19.06 46.74 41.35 50.25 411.31 59.90 1.14
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/05/20 1484 1,493,450 111,482M 0.45 6.07 33.42 26.37 53.65 121.94 47.70 0.59
زرین پارسیان 0 0 0 1397/05/22 1401 1,933,245 462,792M 3.96 24.66 44.67 32.75 57.89 169.09 62.00 0.69
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/05/22 842 1,273,713 187,903M 18.44 12.29 24.76 43.14 71.16 25.84 47.80 0.43
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/05/22 2661 2,567,195 290,594M 19.42 9.48 22.28 14.08 34.16 156.75 43.70 0.65
سهم آشنا 0 0 0 1397/05/22 1611 1,439,144 131,384M 26.91 25.59 37.03 39.38 58.69 74.87 41.50 0.72
سینا 0 0 0 1397/05/22 2753 9,250,644 105,531M 20.46 12.51 26.30 21.39 57.51 825.14 43.70 0.77
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/05/22 2712 3,983,316 135,198M 4.19 18.70 33.17 27.65 56.25 296.30 39.70 0.94
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) (ETF) 0 0 0 1397/05/22 80 13,770 159,489M 0.02 22.79 0.00 0.00 0.00 36.73 64.60 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/05/22 1705 13,322 103,782M 10.15 2.79 17.75 6.63 26.61 33.62 58.70 0.48
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/05/22 973 1,043,375 54,327M 0.28 -1.94 0.30 -3.50 -0.31 0.60 76.80 0.16
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/05/22 2289 4,344,343 125,404M 0.50 22.95 40.63 31.39 68.72 331.23 57.80 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1397/05/02 289 1,074 9,897,392M 0.10 0.00 0.00 -0.09 0.00 -0.19 68.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/05/22 1227 16,896 218,094M 1.70 16.20 32.55 23.19 51.02 60.17 73.80 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/05/22 3102 11,314,721 344,545M 3.46 17.25 30.80 23.54 52.40 1029.58 53.30 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/05/01 547 207,070 20,707M 89.83 0.99 0.79 0.53 -79.40 -79.40 82.60 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/05/22 1227 1,067,809 33,973M 12.24 2.77 5.79 -0.01 12.67 15.71 74.70 0.37
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/05/22 1275 18,629 181,440M 2.80 18.82 33.94 22.40 60.84 83.70 69.90 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/05/22 2922 8,529,368 331,255M 0.97 7.78 17.38 10.75 38.75 751.84 55.70 0.34
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/05/22 2962 5,171,341 174,238M 1.37 21.02 38.28 30.54 67.03 416.39 52.80 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/05/22 2183 6,202,601 75,368M 6.11 7.56 21.95 11.34 34.74 520.26 61.00 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/05/22 1998 2,490,967 135,656M 8.55 16.38 30.21 22.52 50.36 216.83 63.10 0.59
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/05/22 1806 2,206,120 120,154M 1.93 4.15 10.57 10.92 29.52 118.84 66.30 0.38
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/05/22 3101 7,571,570 88,709M 0.04 3.65 16.41 14.58 24.67 653.83 50.90 0.46
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/05/22 3523 6,161,150 30,923M 0.74 2.53 14.10 -7.86 -19.33 515.57 46.60 0.53
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/05/22 3083 10,813,233 150,034M 0.48 0.59 13.69 6.47 30.74 980.27 52.00 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/05/22 3750 25,315,220 330,743M 5.58 18.73 34.37 27.72 59.01 2431.52 50.60 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/05/22 2674 6,097,716 616,333M 2.56 16.62 30.71 24.70 58.31 509.16 58.60 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/05/22 1904 2,350,223 41,728M 1.81 14.08 30.44 29.69 62.93 132.71 60.70 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/05/22 597 1,265,153 26,125M 12.32 16.47 20.76 16.19 8.65 21.27 71.50 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/05/22 3075 4,351,126 242,397M 0.02 19.26 41.77 36.20 69.26 332.35 50.50 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/05/22 640 1,796,258 60,268M 33.58 23.82 39.57 45.11 58.44 73.36 75.40 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/05/22 1010 2,581,569 46,892M 0.99 18.84 44.88 34.81 72.52 148.25 81.20 1.09
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/04/26 2864 4,864,391 91,679M 30.19 0.81 8.95 5.41 11.14 385.31 49.00 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/05/22 1991 1,839,913 56,425M 3.10 22.48 40.06 32.91 70.33 127.56 57.60 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1397/05/22 1247 1,284,056 7,153M 0.00 15.15 27.98 23.99 35.66 50.33 69.30 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/05/22 1365 1,768,682 13,776M 3.23 12.70 25.16 23.96 32.07 76.73 68.20 0.79
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/05/22 820 18,320 178,244M 26.32 18.65 40.52 36.06 49.67 79.30 64.60 0.92
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/05/22 1443 18,424 255,695M 3.57 17.28 27.27 25.55 43.33 78.96 60.30 0.77
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/05/22 1773 16,644 256,397M 0.71 18.24 34.39 24.52 56.75 63.00 52.70 0.88
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/05/22 997 22,233 115,610M 2.06 18.24 36.44 30.51 63.38 109.10 63.10 0.88
مشترك افق 0 0 0 1397/05/22 1661 1,099,447 132,464M 12.59 18.16 23.50 18.24 35.17 9.95 43.70 0.65
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/05/22 2557 5,618,598 204,978M 1.36 19.30 44.71 40.44 85.48 461.87 42.50 1.18
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3790 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 29.70 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/05/22 3749 31,117,080 261,290M 0.54 18.51 47.83 39.78 85.40 2989.69 38.60 1.18
مشترک آگاه 0 0 0 1397/05/22 3660 31,729,660 219,220M 0.16 18.91 41.46 33.27 71.84 3068.78 42.40 0.94
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1397/05/22 1442 986,791 31,594M 88.44 4.51 5.76 -6.76 6.10 20.63 50.00 0.46
مشترک البرز 0 0 0 1397/05/22 1935 1,204,451 17,224M 10.51 11.75 33.92 22.66 27.38 147.55 49.30 0.47
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/05/22 1627 1,457,077 122,942M 0.78 3.63 27.70 18.88 37.04 82.55 52.80 0.57
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/05/22 3315 18,500,342 1,285,977M 0.00 4.26 22.72 14.49 17.47 1750.06 42.20 0.63
مشترک پویا 0 0 0 1397/05/22 3796 18,654,020 124,460M 1.85 15.69 35.73 24.49 39.65 1763.80 39.30 1.00
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/05/22 2815 7,640,733 156,666M 29.63 20.53 52.24 46.66 71.97 660.02 42.70 1.02
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/05/14 1773 1,746,294 131,028M 0.00 18.52 40.60 38.13 75.44 74.57 39.00 1.12
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/05/22 1768 1,420,044 116,564M 0.28 14.67 54.61 36.70 70.88 50.23 44.50 1.30
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/05/22 1645 1,443,050 134,473M 26.57 7.61 19.81 17.13 27.82 101.09 55.70 0.44
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3244 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 35.80 0.89
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/05/22 1537 1,010,960 133,667M 30.93 1.30 3.90 7.67 22.15 20.58 52.00 0.02
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/05/22 753 1,100,214 22,699M 72.29 10.53 7.72 1.23 14.32 29.70 68.90 0.23
مشترک عقیق 0 0 0 1397/05/22 2727 7,992,042 124,532M 0.59 16.19 34.42 26.84 53.82 695.16 45.50 0.88
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/05/16 3026 2,382,645 24,150M 0.37 20.28 48.85 38.09 38.94 137.87 40.10 1.07
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/05/22 3073 8,209,605 136,690M 2.54 18.52 44.40 37.58 38.75 720.58 41.40 1.01
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/05/22 3796 11,711,848 106,461M 29.60 15.35 29.89 21.90 41.12 1071.82 37.30 0.75
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/05/22 2143 4,904,938 179,594M 1.59 23.24 49.30 43.20 56.73 390.54 47.20 1.17
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/05/22 2612 2,764,241 77,614M 9.30 -1.57 3.10 -9.19 -5.75 174.22 43.70 0.56
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/05/22 1449 1,352,743 109,203M 15.36 17.14 26.59 32.00 45.02 46.53 57.20 0.46
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/05/22 972 1,150,722 282,886M 58.13 3.06 10.35 13.06 28.53 56.21 71.40 0.21
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/05/22 835 1,072,272 92,472M 85.51 1.57 4.48 6.13 20.43 36.43 80.80 0.04
همیان سپهر 0 0 0 1397/05/22 1479 1,280,428 135,777M 10.67 10.94 16.44 18.46 31.82 33.18 52.40 0.46
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/05/22 1868 869,843 11,072M 34.67 16.00 35.14 19.40 -0.51 -15.33 44.30 1.10
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/05/22 2677 2,454,049 211,191M 2.32 17.69 38.57 32.84 56.89 201.64 43.60 0.81
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/05/22 3188 11,529,676 156,631M 14.96 19.88 45.49 38.35 67.19 1052.98 42.10 1.23