سه شنبه 26 شهریور 1398

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/06/25 17.00 29.00 70.70 96.50
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/06/25 3471 1,005,263 91,553,787M 87.35 1.69 5.08 10.00 20.09 198.05 53.30 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/06/25 3088 1,014,625 11,890,039M 91.04 1.80 5.25 10.49 20.91 181.38 55.80 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/06/25 1248 1,000,000 1,243,521M 85.44 2.23 7.05 14.50 28.23 76.36 80.10 0.02
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/06/25 2914 1,005,749 63,380,190M 86.30 1.87 5.67 11.46 22.44 168.13 59.50 0.00
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1398/06/25 2897 1,005,683 102,116M 99.84 1.62 5.20 10.49 21.15 170.82 57.40 0.03
اعتماد ملل 0 15 1 1398/06/25 1088 1,021,242 1,438,858M 92.86 2.13 5.94 11.57 25.46 66.74 77.50 0.04
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/06/24 787 1,005,276 42,973,537M 91.55 1.80 5.26 10.50 20.89 45.12 70.70 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/06/25 2712 1,000,000 19,745,527M 84.25 2.16 6.23 12.40 24.52 161.67 57.90 0.01
امین سامان 0 16 1 1398/06/25 2883 1,013,014 951,405M 87.37 1.63 4.84 9.78 19.02 155.49 56.60 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/06/25 2333 1,013,699 66,718,056M 92.86 1.62 4.86 9.86 19.73 132.12 63.40 0.01
با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/06/25 463 998,201 374,879M 53.23 -0.01 4.65 9.55 20.22 24.75 60.90 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1398/06/25 626 15,723 1,257,833M 83.45 3.54 8.22 17.21 34.22 56.84 66.00 0.09
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/06/25 1736 1,000,000 5,316,190M 90.52 1.74 5.20 10.44 13.67 148.56 74.10 0.19
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/06/25 757 10,059 10,633,270M 88.12 1.76 5.27 10.58 21.08 40.38 71.10 0.01
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/06/25 2790 1,014,383 39,837,426M 91.18 1.71 5.20 10.54 20.75 102.60 49.10 0.03
بانک گردشگری 0 0 1 1398/06/25 2983 1,015,069 17,070,450M 86.66 1.92 5.33 10.34 20.80 217.59 57.30 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/06/25 1379 1,013,700 4,526,035M 87.42 1.96 5.64 11.08 22.07 84.46 75.20 0.02
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/06/25 1142 10,029 14,276,883M 94.52 1.44 4.61 10.14 21.22 66.14 78.70 0.02
پیروزان 0 17 3 1398/06/25 2275 1,016,996 10,069,119M 85.39 2.51 6.26 11.44 22.27 126.93 62.90 0.01
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/06/25 10 1,019,036 202,306M 83.27 1.90 1.85 10.00 0.40
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/06/15 10 1,000,000 198,608M 100.00 0.00 0.00 0.00
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/06/25 1403 1,014,059 39,789,837M 91.18 1.54 4.61 9.32 18.34 71.70 78.10 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/06/25 1260 2,385,151 54,956M 80.23 3.18 7.11 17.29 32.63 130.05 79.40 0.02
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/06/25 728 1,005,598 2,984,985M 91.84 1.67 4.96 9.89 20.38 40.56 71.40 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/06/25 3355 1,006,348 7,996,128M 86.04 2.07 5.82 11.37 24.24 318.99 47.30 0.00
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/06/25 584 1,006,580 938,947M 93.13 1.96 5.97 11.89 23.22 35.65 63.90 0.00
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/06/25 2348 1,005,931 149,789,126M 92.47 1.83 4.89 9.38 19.24 110.98 60.30 0.02
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/06/23 1308 1,003,787 20,066,893M 3.00 1.86 5.00 10.65 20.84 74.07 61.80 0.03
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/06/25 577 10,242 799,366M 83.51 2.51 5.63 11.15 21.23 32.80 56.70 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21.5 1 1398/06/25 868 1,018,303 20,997,632M 3.00 1.80 5.33 10.59 21.47 52.20 58.40 0.02
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/06/25 210 10,180 2,065,886M 93.55 2.22 5.40 11.39 0.00 13.23 21.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/06/25 2956 1,012,329 1,007,933M 94.19 1.74 5.58 10.78 22.00 144.87 62.70 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/06/25 2261 1,005,207 20,016,428M 90.84 1.64 4.91 9.81 19.44 128.83 73.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/06/25 3418 1,000,000 1,847,991M 79.05 1.77 5.31 10.60 21.40 163.00 61.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/06/25 997 10,139 9,864,454M 89.88 1.73 5.05 10.38 20.91 57.71 74.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/06/25 2765 1,012,329 4,837,887M 93.73 1.49 4.44 9.06 18.18 145.52 69.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/06/25 2634 1,013,699 42,396,884M 94.18 1.64 4.91 9.95 19.94 141.16 70.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/06/25 1386 1,005,477 40,103,516M 89.25 1.63 4.90 9.81 19.55 72.59 80.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/06/25 1550 1,005,958 30,418,887M 93.35 1.96 5.03 10.44 20.02 86.41 81.70 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/06/25 1371 1,424,904 123,535M 91.90 3.29 7.43 13.54 30.50 37.39 65.70 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/06/25 1625 1,015,099 49,598,834M 87.04 1.77 5.00 10.00 19.10 91.66 83.90 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/06/25 1431 1,007,885 47,130,016M 70.02 1.00 2.28 8.03 18.51 82.09 76.20 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/06/25 1659 10,060 3,860,956M 96.07 1.87 5.25 11.88 22.43 66.65 64.70 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/06/25 1840 2,844,208 13,566,335M 93.18 1.60 4.89 10.40 23.25 182.32 80.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/06/25 876 1,009,415 158,929M 77.00 3.66 4.31 18.52 29.77 59.19 73.40 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/06/25 3731 1,000,000 224,084M 73.07 6.52 15.49 22.73 34.76 323.34 47.00 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/06/25 1288 1,016,073 460,074M 88.18 1.90 5.70 11.61 22.58 75.96 74.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/06/25 1645 2,927,779 19,297M 12.91 12.48 21.13 53.30 76.24 220.55 60.40 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/06/25 2563 1,030,253 50,432,824M 85.64 2.29 6.28 11.50 21.81 141.32 70.40 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1398/06/25 1507 2,044,955 497M 93.54 2.59 24.41 104.50 127.73 184.67 81.20 0.30
صندوق گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/06/25 302 13,269 357,463M 86.37 1.40 6.22 13.50 0.00 21.34 57.00 0.02
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/06/25 1288 20,563 3,995,052M 93.50 1.78 5.26 10.49 22.90 102.47 82.00 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/06/25 1606 26,184 13,084,462M 99.99 2.19 5.85 11.01 22.47 155.18 79.30 0.04
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/06/25 349 12,716 1,253,728M 95.11 1.97 5.88 10.26 27.16 23.06 55.90 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/06/25 1003 18,039 5,409,821M 94.06 2.27 5.87 11.27 24.06 77.45 77.30 0.01
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 3 1398/06/25 1501 10,962 657,694M 57.01 2.11 8.46 15.38 26.40 88.98 66.60 0.01
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/06/25 1540 10,133 164,430M 89.43 3.52 6.74 13.33 29.22 109.14 78.30 0.03
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/06/25 2898 1,016,977 59,767,432M 93.02 2.47 6.62 12.68 24.66 167.18 58.90 0.00
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/06/15 2899 1,007,833 266,367,032M 84.35 1.76 5.24 9.64 20.24 166.52 57.90 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/06/25 2534 1,017,838 117,097,416M 92.21 1.61 5.05 9.70 19.44 145.68 62.90 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/06/25 1569 1,000,000 22,845,359M 88.19 1.78 5.40 10.07 22.02 89.47 77.70 0.01
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/06/25 3481 1,016,532 364,230M 92.21 2.02 0.25 27.89 68.29 2225.12 50.80 1.01
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/06/25 2058 1,006,301 4,259,936M 86.02 1.94 5.40 10.38 20.87 125.24 67.70 0.00
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/06/25 1151 1,048,943 602,226M 78.66 6.17 11.51 28.35 46.83 75.60 63.90 0.18
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/06/25 3536 1,005,486 2,769,656M 83.58 1.90 5.59 11.16 22.24 202.95 51.70 0.01
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/06/25 2893 1,001,292 10,383,726M 89.82 1.81 5.29 10.48 21.14 174.40 56.70 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/06/25 3879 1,005,325 20,681,776M 82.95 1.68 5.09 10.01 20.08 298.58 51.40 0.00
نگین سامان 0 16.5 1 1398/06/25 877 1,011,644 1,368,813M 86.68 1.62 4.75 8.99 19.45 42.34 74.20 0.05
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/06/25 2898 1,005,376 1,078,255M 84.41 1.88 5.67 10.47 22.25 163.49 58.10 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/06/25 1381 1,187,562 265,801M 80.61 3.22 7.81 19.91 38.79 90.28 73.90 0.09
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/06/25 1820 1,098,371 58,326M 80.79 4.45 9.22 15.94 27.38 106.11 66.30 0.01
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/06/25 1947 1,042,650 29,631M 90.64 2.90 6.38 12.59 21.37 76.21 55.60 0.03
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/06/25 925 1,036,635 134,064M 78.77 1.03 3.85 8.95 20.62 51.81 73.10 0.01
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/06/25 1233 1,042,759 89,938M 91.98 2.84 5.98 11.60 22.86 63.77 74.40 0.05
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/06/25 3107 1,022,589 127,299,525M 89.07 2.10 4.85 10.40 19.34 168.79 53.30 0.03