پنجشنبه 4 بهمن 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/11/03 3.50 -8.90 45.60 64.20
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/11/03 3235 1,009,887 84,232,759M 93.87 1.63 4.96 10.03 19.59 185.06 52.20
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/11/02 2852 1,001,030 9,282,633M 95.15 1.68 5.20 10.38 20.49 167.77 54.60
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/11/02 1012 1,026,273 383,271M 88.57 2.34 7.42 13.02 24.91 65.26 83.00
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/11/03 2678 1,009,486 44,836,024M 96.48 1.60 5.23 10.50 20.56 153.45 58.60
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/11/02 2661 1,023,440 389,122M 90.82 2.02 3.87 12.58 23.66 157.38 56.50
اعتماد ملل 0 15 0 1397/11/02 852 1,000,552 1,236,853M 95.48 1.71 5.25 12.18 20.47 51.87 79.60
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/11/02 551 1,009,843 20,109,730M 94.34 1.70 5.18 10.65 20.22 31.43 70.80
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/11/03 2476 1,004,945 13,111,117M 92.49 1.89 5.91 11.64 22.83 147.97 56.60
امین سامان 0 16 0 1397/11/02 2647 1,000,520 952,566M 91.17 1.62 4.42 8.84 18.01 142.58 55.40
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/11/02 2097 1,001,096 37,448,053M 95.30 1.64 4.93 9.55 17.66 119.50 62.70
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/11/02 1027 957,881 102,776M 89.69 -5.33 611.37 1001.40 1009.90 1035.16 83.90
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/11/02 227 1,001,270 1,794,537M 85.39 1.78 5.35 10.74 12.22 54.60
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/11/03 390 13,092 234,690M 92.55 1.70 5.33 18.71 28.35 30.19 67.40
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 0 1397/11/02 1500 1,004,219 1,082,175M 95.30 1.20 5.08 11.03 19.29 136.62 74.90
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/11/03 521 10,106 2,020,159M 88.69 1.77 6.21 10.95 20.45 26.02 70.80
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/11/02 2554 1,001,124 26,074,716M 93.28 1.68 5.05 10.29 20.51 89.21 47.20
بانک گردشگری 0 0 0 1397/11/03 2747 1,001,480 8,448,630M 81.83 1.72 5.19 10.94 21.83 204.27 56.20
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/11/02 1143 1,000,976 4,370,776M 94.67 1.74 5.73 11.00 21.62 69.87 76.40
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/11/03 906 10,093 5,045,942M 99.99 1.60 5.68 10.78 20.40 52.76 81.10
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/11/02 561 32,621 2,808,594M 3.82 14.83 -0.83 20.78 157.98 213.37 62.00
پیروزان 0 17 0 1397/11/02 2039 1,026,652 7,791,486M 90.61 1.63 5.07 10.43 20.08 112.08 62.20
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/11/02 1167 1,001,462 31,946,128M 95.82 1.48 4.49 9.05 17.98 59.97 79.90
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/11/02 1024 1,962,749 233,875M 97.89 1.76 6.08 12.75 24.04 89.31 82.10
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/11/02 492 1,008,841 2,819,659M 91.61 1.71 5.11 10.41 20.20 27.47 72.40
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/11/02 3119 1,008,345 5,040,831M 88.82 1.95 5.74 12.45 21.52 303.92 45.90
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/11/03 357 22,695 352,631M 6.15 15.54 -0.33 21.58 126.95 123.64 57.10
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/10/25 632 1,000,000 20,158,599M 90.41 1.75 5.54 11.46 21.89 36.20 76.10
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/11/02 348 1,010,022 492,563M 94.80 1.85 5.74 11.20 20.86 20.37 60.30
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/11/02 2112 1,007,881 149,325,010M 93.89 1.88 4.50 9.87 19.57 98.37 59.40
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/11/03 442 21,606 278,177M 9.82 13.54 0.33 22.82 109.60 115.76 54.30
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/11/02 218 11,577 603,494M 5.98 15.25 -0.27 9.95 0.00 15.70 46.30
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 15 0 1 1397/11/03 1072 1,009,563 13,693,491M 3.00 1.85 5.02 11.21 21.33 60.41 70.20
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/11/02 341 10,004 889,890M 96.04 1.82 5.37 10.38 0.00 18.84 81.20
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/11/03 2720 997,799 886,746M 92.52 2.02 5.34 13.66 18.38 130.97 65.90
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/11/02 2025 1,008,850 17,526,103M 94.66 1.57 4.62 9.04 18.10 116.14 78.90
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/11/02 3182 1,003,314 2,510,728M 89.77 1.71 5.19 10.72 21.06 149.06 64.20
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/11/02 761 10,011 7,410,952M 93.37 1.75 5.20 10.68 21.17 44.17 91.10
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/11/03 2529 1,001,479 7,281,936M 86.11 1.53 4.53 9.05 18.27 133.74 73.40
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/11/03 2398 1,001,644 28,453,533M 83.23 1.65 4.98 9.98 19.72 128.38 75.10
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/11/02 1150 1,009,305 35,430,651M 91.17 1.59 4.74 9.22 18.13 59.63 92.10
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/11/02 1314 1,008,350 24,671,789M 94.08 1.85 4.59 9.56 18.97 72.42 92.40
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/11/02 1135 1,205,704 83,734M 94.69 1.91 7.74 13.22 7.76 16.25 74.50
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/11/02 1389 1,001,088 33,122,807M 89.74 1.64 5.07 10.39 19.72 78.89 94.20
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1397/11/02 1195 1,006,241 50,454,368M 81.39 1.92 2.92 11.28 21.43 69.35 87.10
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/11/02 1423 10,080 1,016,048M 93.59 1.90 0.96 9.04 18.33 52.15 72.10
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/11/02 1604 2,493,553 5,192,350M 95.75 1.59 5.36 11.12 21.63 147.51 88.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3495 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 48.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/11/02 1052 1,001,200 387,783M 91.03 1.80 5.34 10.64 21.54 60.92 85.70
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/11/02 2327 1,001,090 45,839,169M 90.09 1.64 5.22 10.44 20.12 126.88 75.40
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/11/02 1271 1,059,367 19,256M 98.69 1.08 4.19 8.68 13.94 59.00 95.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/11/03 1052 18,078 1,227,182M 94.75 1.67 5.88 11.15 22.22 77.93 85.00
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/11/03 1370 23,202 10,601,176M 99.98 1.88 5.99 11.93 23.22 126.07 81.90
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/11/03 113 11,060 774,126M 93.91 2.04 5.88 7.06 40.70
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/11/03 767 15,729 1,738,060M 97.92 1.29 5.32 13.25 22.49 54.76 80.30
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/11/03 1265 10,130 483,212M 83.95 2.37 3.53 18.17 24.90 69.81 67.00
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/11/03 1304 10,094 137,059M 90.33 1.68 5.59 17.32 27.18 90.48 80.40
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/11/03 2662 1,010,907 57,587,825M 99.97 1.71 5.70 11.41 22.67 151.27 57.90
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1397/11/02 66 11,330 317,538M 99.97 1.83 13.30 13.30 3.61 3.00
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/11/03 2663 1,001,215 299,250,553M 85.38 1.82 5.11 10.55 20.70 154.55 56.80
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/11/02 640 1,008,005 107,668M 90.82 1.06 6.06 10.68 19.72 37.71 93.00
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/11/03 2298 1,004,026 104,234,132M 94.68 1.55 4.70 9.36 18.89 133.12 62.20
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/11/02 1333 1,004,055 11,570,102M 92.69 1.83 5.42 10.93 20.59 77.23 79.40
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/11/02 1989 1,003,319 194,646M 86.50 5.32 132.51 136.81 146.02 231.65 63.60
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/11/02 1822 1,009,708 5,589,238M 93.70 1.71 5.13 10.24 20.91 111.78 67.50
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/11/02 915 993,677 64,856M 83.71 1.91 7.12 26.08 13.73 44.63 65.70
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/11/03 3300 1,009,882 1,123,247M 92.32 1.75 5.51 12.87 22.67 188.63 50.40
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/11/02 2657 1,005,074 9,044,637M 95.27 1.71 5.22 10.25 20.32 160.63 56.20
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/11/03 3643 1,008,522 18,503,085M 92.09 1.52 4.83 9.86 19.49 285.54 50.20
نگین سامان 0 16.5 0 1397/11/02 641 1,000,932 1,397,829M 99.93 1.40 4.19 8.37 17.15 30.81 76.00
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/11/03 2662 1,009,985 534,416M 95.20 1.76 5.54 11.94 22.06 149.46 57.10
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/11/02 782 1,026,281 52,551M 94.25 1.51 3.35 13.02 22.13 44.01 75.80
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/11/02 1145 1,060,291 232,394M 72.95 4.17 10.07 17.88 23.43 65.46 76.90
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/11/02 1584 1,018,043 54,041M 87.69 1.62 8.31 11.31 21.40 86.80 66.80
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/11/02 689 1,022,040 132,363M 88.11 2.07 6.02 10.94 21.19 40.33 75.00
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/11/02 2871 1,001,423 169,582,544M 92.87 1.53 3.61 9.98 18.74 155.47 52.10