یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/02/28 4.10 36.20 21.00 123.70
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/02/20 3350 1,002,471 94,282,622M 90.42 1.64 4.84 9.83 19.96 190.84 51.20
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/02/20 2967 1,010,679 10,572,432M 93.23 1.71 5.10 10.27 20.59 173.84 53.40
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/02/20 1127 1,039,508 501,920M 80.76 1.86 6.43 13.38 24.11 72.86 76.80
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/02/20 2793 1,001,716 45,118,797M 88.91 1.57 4.95 10.18 20.93 159.30 57.10
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1398/02/20 2776 1,042,455 109,741M 98.38 1.98 5.33 8.64 23.97 163.46 55.00
اعتماد ملل 0 15 1 1398/02/20 967 1,011,541 1,082,574M 94.49 1.75 5.35 10.47 21.83 58.22 72.70
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/02/20 666 1,002,500 28,662,286M 91.94 1.77 5.16 10.19 20.60 37.58 62.30
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/02/20 2591 1,016,384 15,478,595M 89.27 1.94 5.79 11.52 22.92 154.83 55.20
امین سامان 0 16 0 1398/02/20 2762 1,010,355 925,379M 88.62 1.56 4.94 9.50 18.44 148.46 54.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/02/20 2212 1,010,959 47,643,218M 93.34 1.63 4.88 9.76 18.70 125.25 60.60
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 1 1397/12/11 1142 1,025,156 109,994M 100.00 12.80 21.68 1010.01 1018.25 1048.97 77.10
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1398/02/20 342 1,010,681 1,484,397M 72.55 1.65 5.05 10.24 21.04 18.06 43.30
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1398/02/24 505 13,867 168,080M 92.25 1.09 5.31 9.77 32.84 37.66 58.00
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/02/20 1615 1,015,315 3,855,091M 91.65 1.74 5.28 6.76 18.10 142.98 71.20
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/02/20 636 10,027 5,112,696M 88.91 1.76 5.33 10.75 21.59 32.88 62.90
بانک ایران زمین 0 16 0 1398/02/20 2669 1,011,507 39,684,507M 93.56 1.70 5.12 10.15 20.57 95.22 46.10
بانک گردشگری 0 0 1 1398/02/20 2862 1,008,877 11,565,321M 86.64 1.70 4.78 9.65 21.44 209.90 54.90
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1398/02/20 1258 1,011,229 4,211,740M 87.44 1.88 5.52 11.16 22.09 76.44 71.40
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/02/20 1021 10,003 5,000,946M 93.84 1.29 4.87 10.12 20.85 58.70 74.80
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1398/02/24 557 25,217 324,674M 13.12 4.31 12.85 21.48 116.08 151.26 49.60
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1398/02/20 676 39,041 3,900,179M 4.07 3.93 19.14 15.05 129.99 282.60 55.90
پیروزان 0 17 3 1398/02/20 2154 1,037,346 7,517,690M 85.72 1.73 4.99 10.05 20.94 118.34 60.00
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1398/02/20 1282 1,011,271 35,026,959M 93.39 1.54 4.47 8.85 18.04 65.18 74.70
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/02/20 1139 2,118,821 65,207M 93.65 1.88 7.13 13.25 22.96 104.37 75.90
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/02/20 607 1,002,601 2,935,515M 91.65 1.65 4.94 10.09 20.51 33.47 62.80
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/02/20 3234 1,002,936 4,521,625M 82.52 1.99 5.51 11.21 22.99 310.63 45.00
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1398/02/24 472 26,558 998,755M 1.29 3.94 13.18 21.06 122.13 161.06 50.60
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/02/20 463 1,002,738 683,636M 88.62 1.95 5.76 11.51 22.15 27.10 51.00
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/02/20 2227 1,001,764 145,301,166M 92.89 1.65 5.18 9.73 20.38 104.32 57.40
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1398/02/28 333 13,071 1,027,864M 1.07 1.68 7.30 15.10 0.00 30.63 39.00
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/02/27 1187 1,006,752 15,430,013M 3.00 1.73 5.36 10.80 21.74 67.38 66.00
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/02/28 456 10,155 843,229M 0.00 1.66 4.74 9.98 20.02 24.97 66.00
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21 1 1398/02/27 747 1,000,131 14,984,169M 3.00 1.60 5.20 10.59 21.83 44.89 65.10
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید (ETF) 0 0 1 1398/02/28 89 10,181 1,018,051M 16.99 1.96 0.00 0.00 0.00 5.52 18.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/02/28 2835 1,017,959 984,654M 41.37 1.94 5.04 10.97 22.43 137.53 64.30
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/02/28 2140 1,006,135 19,762,729M 45.14 1.57 4.84 9.61 18.50 122.29 75.90
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/02/28 3297 1,001,650 2,284,613M 51.72 1.82 5.35 10.47 21.42 155.86 62.80
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1398/02/28 876 10,152 8,429,356M 45.99 1.80 5.23 10.37 21.09 50.77 82.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/02/27 2644 1,013,147 5,633,137M 0.47 1.46 4.43 8.95 18.10 139.39 71.30
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/02/28 2513 1,015,342 33,566,918M 35.95 1.63 4.89 9.80 19.77 134.58 72.80
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/02/28 1265 1,007,120 39,772,479M 60.74 1.65 4.90 9.67 18.70 65.97 85.80
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/02/27 1429 1,000,741 25,778,943M 56.63 1.51 5.53 10.27 20.23 79.18 86.80
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/02/28 1250 1,300,238 113,500M 13.30 1.72 6.31 14.48 25.09 25.37 69.80
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/02/27 1504 1,014,646 38,434,262M 39.68 1.61 4.84 10.19 20.24 85.00 88.80
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/02/27 1310 1,048,041 54,613,759M 64.75 2.27 8.57 11.59 24.49 78.78 81.30
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/02/28 1538 10,018 1,011,847M 0.02 1.52 4.81 10.22 18.70 58.43 68.30
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/02/28 1719 2,665,147 7,269,550M 8.86 1.80 5.44 10.88 22.99 164.55 84.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/02/28 3610 1,005,634 137,896M 28.72 3.12 5.96 11.39 21.12 303.53 47.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/02/28 1167 1,018,086 376,007M 41.44 2.07 5.75 11.18 21.92 68.31 79.40
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/02/27 2442 1,014,428 42,430,754M 47.62 1.53 4.81 9.83 20.15 133.03 72.90
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/12/27 1386 1,082,874 13,176M 98.37 1.02 3.59 8.06 12.88 61.32 88.20
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/02/20 1167 19,158 1,166,366M 86.37 1.40 5.36 10.93 22.20 88.66 78.90
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1398/02/24 1485 24,181 12,083,621M 99.95 0.84 3.21 8.86 20.45 135.39 77.70
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1398/02/24 228 11,749 871,689M 93.48 0.90 4.96 11.08 13.73 32.50
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/02/20 882 16,652 4,674,258M 94.88 1.62 4.62 10.48 23.90 63.95 73.00
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 3 1398/02/20 1380 10,344 493,434M 80.82 3.60 6.88 10.56 29.18 77.18 63.50
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1398/02/24 1419 10,035 72,788M 88.34 0.28 7.90 13.41 29.78 99.56 75.80
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/02/20 2777 1,001,145 58,691,387M 96.48 1.67 5.73 11.44 23.10 157.87 56.50
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/02/24 181 12,226 329,196M 88.82 2.31 6.51 22.26 11.81 12.70
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/02/20 2778 1,009,577 265,279,803M 83.45 1.66 4.57 9.62 20.16 159.86 55.40
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/02/27 755 1,014,470 167,191M 1.61 2.98 6.99 11.44 21.55 45.54 81.90
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/02/20 2413 1,013,371 106,416,441M 93.59 1.56 4.68 9.37 18.75 138.65 60.40
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/02/20 1448 1,014,845 15,120,106M 90.13 1.70 5.44 10.69 21.35 83.57 74.90
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/02/20 2104 1,032,236 200,256M 99.82 4.66 14.00 14.15 156.79 249.09 61.60
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/02/20 1937 1,002,740 4,792,082M 89.16 1.71 5.00 10.16 20.77 117.75 64.80
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/02/20 1030 1,015,764 136,196M 80.13 3.63 13.36 19.38 34.41 57.41 61.30
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/02/20 3415 1,002,473 1,511,294M 80.62 1.89 5.39 10.83 23.92 195.00 49.50
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/02/22 2772 1,017,075 10,280,458M 92.79 1.71 5.10 10.20 20.49 166.94 54.70
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/02/20 3758 1,002,478 20,798,373M 85.73 1.65 4.85 9.79 19.87 291.40 49.40
نگین سامان 0 16.5 0 1398/02/20 756 1,009,320 1,409,696M 86.89 1.38 4.16 9.58 16.85 35.78 67.70
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/02/20 2777 1,002,504 678,077M 83.25 1.90 5.48 10.90 22.66 155.73 55.70
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 3 1398/02/20 897 1,058,263 54,294M 94.60 1.84 6.14 9.36 25.74 50.74 68.80
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/02/20 1260 1,148,097 256,623M 83.97 2.18 6.81 16.03 25.89 73.98 71.70
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/02/20 1699 1,034,996 54,950M 84.23 0.88 6.10 11.00 21.80 93.66 63.80
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/02/20 804 1,036,662 131,620M 85.74 2.38 5.41 11.52 22.83 46.70 67.30
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1398/02/20 1112 1,024,440 88,353M 92.86 2.33 6.58 11.12 24.44 56.45 70.50
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/02/20 2986 1,016,742 153,819,951M 91.38 1.76 5.28 8.54 19.86 161.41 50.90