چهارشنبه 29 اسفند 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/12/27 12.00 10.50 9.60 83.60
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1397/12/25 3290 1,004,936 90,558,014M 93.45 1.57 4.80 9.75 19.69 187.80 51.80
آرمان کارآفرین 0 17 1 1397/12/25 2907 1,013,847 10,290,295M 94.20 1.71 5.06 10.19 20.37 170.74 54.10
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 3 1397/12/25 1067 1,065,152 462,123M 86.73 2.32 6.52 13.11 26.09 69.03 80.20
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1397/12/25 2733 1,006,493 46,540,258M 93.88 1.83 5.13 10.51 21.03 156.46 58.00
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1397/12/25 2716 1,006,250 180,808M 88.23 1.53 4.73 9.91 23.88 159.90 55.90
اعتماد ملل 0 15 1 1397/12/25 907 1,013,770 1,180,718M 91.19 1.82 4.90 12.95 22.90 54.91 76.50
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1397/12/25 606 1,005,629 26,209,462M 94.14 1.68 5.04 10.12 20.13 34.36 66.90
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1397/12/25 2531 1,019,364 15,953,416M 91.89 1.94 5.80 11.78 23.08 151.32 56.10
امین سامان 0 16 0 1397/12/25 2702 1,000,000 961,881M 89.79 1.78 5.18 9.07 18.18 144.16 54.90
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1397/12/25 2152 1,013,699 41,473,584M 95.20 1.62 4.87 9.72 18.06 122.32 61.80
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 1 1397/12/11 1082 1,025,156 109,994M 100.00 12.80 21.68 1010.01 1018.25 1048.97 81.40
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/12/25 282 1,012,986 1,719,348M 74.27 1.59 5.01 10.41 17.87 14.96 49.50
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/12/26 445 13,298 162,517M 88.78 0.98 3.66 13.46 28.99 31.88 63.50
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1397/12/25 1555 1,000,000 2,201,641M 86.63 1.82 2.98 8.77 18.90 137.99 73.40
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 1 1397/12/26 576 10,066 3,509,912M 87.72 1.79 5.38 10.30 21.17 27.85 67.50
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/12/25 2609 1,000,000 35,291,198M 94.80 1.70 5.06 10.13 20.73 90.77 46.80
بانک گردشگری 0 0 1 1397/12/25 2802 1,010,413 11,179,555M 89.14 1.43 4.75 10.01 21.55 206.79 55.70
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/12/25 1198 1,000,560 4,365,028M 87.94 1.91 5.54 10.68 21.90 73.09 74.20
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 1 1397/12/26 961 10,053 5,026,339M 99.42 1.65 4.99 10.68 21.79 55.77 78.40
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/12/26 497 23,573 303,513M 8.87 5.51 29.56 0.37 123.97 132.19 52.80
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/12/25 616 35,267 3,484,318M 4.42 5.49 31.65 -1.84 163.68 242.23 59.70
پیروزان 0 17 3 1397/12/25 2094 1,005,650 6,905,643M 88.50 1.74 5.18 10.53 20.86 115.17 61.30
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1397/12/25 1222 1,012,470 34,069,060M 94.63 1.42 4.29 8.84 17.83 62.43 77.60
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/12/25 1079 2,021,702 226,140M 94.41 2.00 5.38 12.33 22.33 95.00 79.30
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1397/12/25 547 1,005,199 2,919,641M 92.77 1.64 5.04 10.20 20.43 30.44 68.00
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1397/12/25 3174 1,009,472 4,489,557M 83.56 2.22 5.92 12.67 22.60 307.57 45.50
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/12/26 412 24,840 695,192M 0.42 5.86 33.30 -1.81 142.72 141.79 55.20
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1397/12/26 403 1,006,432 682,685M 92.93 1.93 5.45 11.11 22.96 23.59 56.20
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1397/12/25 2167 1,007,978 143,391,569M 93.24 1.97 5.08 9.38 19.99 101.34 58.60
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/12/27 273 12,548 891,538M 4.67 5.06 31.81 -4.09 0.00 25.41 43.00
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1397/12/27 1127 1,006,196 13,305,174M 3.00 1.65 5.34 10.51 21.60 63.71 68.30
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/12/27 396 10,109 1,076,444M 94.81 1.39 4.54 9.82 19.67 21.41 73.90
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21 1 1397/12/27 687 1,001,533 17,607,236M 3.00 1.85 5.30 11.29 22.25 41.57 70.60
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید (ETF) 0 0 1 1397/12/27 29 10,173 1,017,301M 98.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 17.90
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/12/27 2775 1,013,378 1,074,696M 92.01 1.58 6.02 11.17 22.58 134.02 65.30
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/12/27 2080 1,006,246 19,807,269M 93.96 1.63 4.83 9.35 18.50 119.09 77.60
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/12/27 3237 1,001,095 2,646,743M 87.01 1.80 5.22 10.52 21.18 152.27 63.60
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/12/27 816 10,013 7,872,942M 91.99 1.84 5.39 10.35 21.22 47.31 86.90
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/12/27 2584 1,013,318 6,298,042M 92.59 1.47 4.50 8.97 18.18 136.42 72.50
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/12/27 2453 1,014,795 32,409,609M 94.42 1.63 4.90 9.83 19.71 131.29 74.10
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/12/27 1205 1,006,571 38,669,262M 91.82 1.63 4.85 9.47 18.55 62.64 89.20
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/12/27 1369 1,009,332 23,371,082M 93.27 2.07 5.44 9.20 19.64 75.71 89.80
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/12/27 1190 1,251,639 120,279M 92.81 2.39 6.26 14.81 16.84 20.68 72.40
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/12/27 1444 1,014,847 39,635,670M 91.08 1.61 4.97 9.38 20.09 81.82 91.80
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1397/12/27 1250 1,031,554 59,156,134M 83.59 3.37 6.64 9.85 22.18 73.52 84.60
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/12/27 1478 10,003 1,008,347M 93.47 0.96 4.45 10.23 18.48 54.54 70.40
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/12/27 1659 2,569,918 5,495,412M 94.78 1.74 4.99 11.20 22.21 155.09 86.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/12/27 3550 1,007,107 107,503M 91.27 2.40 5.87 10.88 24.06 299.89 48.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/12/27 1107 1,017,607 544,162M 92.29 1.91 5.52 10.85 21.59 64.41 82.70
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/12/27 2382 1,015,893 42,770,987M 86.84 1.77 4.98 10.33 20.22 129.98 74.30
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/12/27 1326 1,082,874 13,176M 98.37 1.02 3.59 8.06 12.88 61.32 92.20
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1107 18,574 1,076,973M 78.90 1.91 4.96 10.96 21.95 82.15 82.40
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1425 23,642 9,852,091M 99.96 0.82 4.12 10.34 21.77 130.06 80.10
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/12/26 168 11,418 799,175M 93.22 1.95 5.81 14.18 10.51 38.30
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/12/26 822 16,170 2,480,483M 95.42 1.63 4.76 11.01 23.52 59.11 77.00
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 3 1397/12/26 1320 10,399 496,052M 84.01 2.70 5.43 11.21 28.60 72.47 65.70
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 1 1397/12/26 1359 10,124 64,320M 79.04 3.01 6.37 14.34 28.87 94.75 78.40
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1397/12/25 2717 1,006,730 57,922,802M 98.57 1.98 5.65 11.55 23.04 154.53 57.40
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1397/12/24 121 11,649 314,375M 95.43 1.48 5.12 16.49 6.53 13.30
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1397/12/25 2718 1,012,953 274,577,780M 83.35 1.77 4.98 10.24 20.52 157.33 56.20
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/12/27 695 1,006,550 101,732M 91.88 2.24 4.98 10.69 20.48 40.94 87.80
لوتوس پارسیان 0 17 1 1397/12/25 2353 1,015,771 114,995,331M 94.58 1.58 4.71 9.41 18.87 135.83 61.50
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1397/12/25 1388 1,000,000 14,054,113M 92.48 1.81 5.43 10.87 21.15 78.61 77.40
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1397/12/25 2044 1,039,059 201,580M 99.97 4.67 14.51 141.32 150.17 240.31 62.90
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 1 1397/12/26 1877 1,005,972 4,598,069M 91.80 1.63 5.04 10.18 20.87 114.74 66.40
مشترک صبای هدف 0 15 1 1397/12/26 970 1,030,681 47,992M 81.73 3.40 8.99 17.29 20.75 48.09 63.80
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1397/12/25 3355 1,004,841 1,391,671M 82.44 1.72 5.12 10.87 23.32 191.53 50.10
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1397/12/25 2712 1,001,020 9,660,120M 94.35 1.73 5.17 10.33 20.55 163.67 55.60
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1397/12/25 3698 1,004,852 19,471,097M 90.60 1.62 4.79 9.79 19.62 288.36 49.90
نگین سامان 0 16.5 1 1397/12/26 696 1,012,116 1,448,839M 88.29 1.38 4.14 10.42 16.80 33.30 72.20
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1397/12/25 2717 1,004,938 623,319M 83.83 1.70 5.12 10.73 22.14 152.29 56.50
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 3 1397/12/25 837 1,020,216 52,342M 93.79 2.22 4.97 9.72 25.67 47.15 72.70
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1397/12/25 1200 1,089,655 238,826M 87.36 1.32 7.72 16.69 23.19 68.31 74.50
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1397/12/25 1639 1,049,037 55,695M 86.82 2.31 4.55 11.58 21.60 89.90 65.60
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1397/12/25 744 1,054,261 137,114M 87.67 1.77 5.98 11.51 21.30 43.44 71.50
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1397/12/25 2926 1,013,784 163,087,072M 92.98 1.54 4.14 8.42 18.87 157.83 51.70