چهارشنبه 2 مرداد 1398

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/04/31 8.20 24.80 55.30 132.50
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/04/31 3416 1,008,199 89,764,577M 88.59 1.69 4.97 9.70 20.04 194.85 54.00 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/04/31 3033 1,000,000 10,762,362M 91.19 1.74 5.25 10.41 21.07 176.33 56.40 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/04/31 1193 1,032,335 771,015M 78.82 2.59 7.87 13.94 27.74 79.50 82.80 0.02
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/04/31 2859 1,007,585 49,824,461M 85.19 1.33 7.17 11.14 21.96 164.47 60.20 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1398/04/31 2842 1,027,161 106,377M 99.80 1.71 5.12 10.05 22.72 167.59 58.20 0.03
اعتماد ملل 0 15 1 1398/04/31 1033 1,018,697 1,155,950M 93.27 1.80 5.56 10.81 23.27 62.72 80.30 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/04/31 732 1,009,427 36,394,665M 90.70 1.76 5.31 10.31 21.31 41.89 74.40 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/04/31 2657 1,003,452 15,963,636M 86.56 2.06 6.24 12.07 24.02 159.98 58.60 0.01
امین سامان 0 16 1 1398/04/31 2828 1,000,000 961,503M 88.67 1.64 4.94 9.92 19.07 150.81 57.30 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/04/31 2278 1,000,000 59,222,791M 94.00 1.64 4.92 9.85 19.66 127.49 64.40 0.01
با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/04/31 408 1,005,102 377,471M 55.70 1.70 4.94 9.90 21.03 21.95 66.60 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1398/04/31 571 14,931 242,276M 90.26 1.86 9.67 14.05 36.00 48.12 70.20 0.06
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/04/31 1681 1,003,467 4,960,808M 93.16 1.73 5.17 10.54 16.26 147.13 76.00 0.14
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/04/31 702 10,096 10,094,194M 91.51 1.73 5.30 10.58 21.70 37.05 74.50 0.02
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/04/31 2735 1,000,000 39,560,416M 92.56 1.81 5.34 10.51 21.13 97.63 49.70 0.02
بانک گردشگری 0 0 1 1398/04/31 2928 1,000,000 9,844,653M 84.65 1.73 5.13 10.04 21.33 212.47 57.90 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/04/31 1324 1,000,000 4,135,177M 86.57 1.94 5.55 11.06 22.42 79.09 77.50 0.02
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/04/31 1087 10,096 10,095,695M 94.43 1.46 6.66 10.42 21.26 63.01 81.50 0.01
پیروزان 0 17 3 1398/04/31 2220 1,027,599 9,683,950M 87.06 1.77 5.13 10.18 21.00 122.63 64.00 0.00
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/04/31 1348 1,001,041 37,916,697M 93.13 1.56 4.68 9.12 18.44 68.87 80.40 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/04/31 1205 2,263,558 75,202M 88.43 0.99 7.99 15.25 30.18 118.33 82.10 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/04/31 673 1,008,483 3,009,306M 92.90 1.65 4.93 9.88 20.55 37.45 75.70 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/04/31 3300 1,009,061 5,002,105M 83.14 1.88 5.79 11.08 23.93 315.27 47.80 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/04/31 529 1,010,115 793,824M 92.44 2.03 5.96 11.41 22.74 31.93 68.40 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/04/31 2293 1,006,931 149,245,453M 92.80 1.74 4.77 9.79 19.88 107.97 61.30 0.03
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/04/31 1253 1,011,289 15,527,327M 3.00 2.04 5.64 11.14 22.35 71.56 63.70 0.03
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/04/31 522 10,000 749,210M 92.99 1.40 5.43 9.93 20.57 28.82 60.70 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21.5 1 1398/04/31 813 1,002,407 18,443,306M 3.00 1.88 5.42 10.52 22.11 48.77 61.10 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/04/31 2901 1,000,000 922,599M 89.14 1.68 5.86 10.83 24.54 141.72 63.50 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/04/31 2206 1,008,329 20,055,643M 88.20 1.63 4.89 9.78 19.09 125.82 74.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/04/31 3363 1,003,375 1,837,404M 81.09 1.77 5.32 10.52 21.57 159.69 62.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/04/31 2710 1,000,000 5,161,110M 91.75 1.36 4.54 9.08 18.40 142.75 70.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/04/31 2579 1,000,000 37,419,398M 93.57 1.67 4.99 9.94 20.23 138.14 71.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/04/31 1331 1,008,767 40,069,817M 89.46 1.63 4.88 9.77 19.24 69.53 82.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/04/31 1495 1,007,544 29,963,089M 92.95 1.40 4.95 10.62 20.45 83.14 84.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/04/31 1316 1,355,880 112,972M 86.64 1.93 5.94 12.46 26.85 30.73 67.50 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/04/31 1570 1,000,000 39,622,978M 86.43 1.64 4.91 9.84 20.47 88.53 86.10 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/04/31 1376 1,010,420 49,155,456M 73.77 0.73 3.75 11.15 22.76 80.62 78.60 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/04/31 1604 10,106 1,022,705M 94.65 1.70 5.29 10.95 20.26 63.23 66.40 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/04/31 1785 2,759,542 9,050,005M 93.82 1.54 5.10 10.62 23.19 173.92 82.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/04/31 821 1,007,186 159,716M 71.73 -0.78 10.39 15.55 26.38 52.97 77.20 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/04/31 3676 1,006,488 150,018M 78.41 7.62 11.50 17.61 28.34 313.37 47.50 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/04/31 1233 1,000,000 373,345M 91.53 1.96 5.88 11.65 22.62 72.42 76.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/04/31 1590 2,481,995 16,359M 6.90 4.32 18.44 43.68 138.24 178.25 61.90 0.90
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/04/31 2508 1,012,032 44,935,958M 83.68 2.22 6.15 10.99 21.72 137.84 71.60 0.00
صندوق گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/04/31 247 12,748 343,179M 86.02 1.80 5.77 12.47 0.00 16.58 64.60 0.02
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/04/31 1233 19,895 1,907,574M 88.46 1.61 4.90 10.05 22.52 95.70 84.60 0.00
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/04/31 1551 25,256 12,620,854M 99.44 1.97 5.23 8.85 21.79 145.91 81.20 0.03
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/04/31 294 12,319 1,037,165M 93.76 2.64 6.00 11.39 19.10 61.80 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/04/31 948 17,388 5,214,571M 94.69 1.86 5.26 10.55 25.48 71.00 80.40 0.03
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 3 1398/04/31 1446 10,067 603,980M 58.95 0.24 4.33 10.08 29.40 79.98 68.20 0.02
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/04/31 1485 10,078 208,753M 92.76 2.08 5.98 13.97 31.91 104.54 80.30 0.04
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/04/31 2843 1,012,047 60,221,659M 94.58 2.09 6.21 11.95 23.71 162.93 59.60 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/04/31 2844 1,000,000 256,049,843M 84.23 1.74 5.02 9.59 20.44 162.31 58.60 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/04/31 2479 1,003,397 104,186,161M 92.17 1.69 4.82 9.52 19.15 142.57 63.80 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/04/31 1514 1,003,862 18,748,415M 88.36 1.83 5.44 10.82 21.94 88.01 79.80 0.01
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/04/31 2170 1,000,000 192,503M 99.86 6.31 15.99 30.48 168.07 255.93 65.20 0.14
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/04/31 3426 1,000,000 228,268M 97.05 8.68 15.61 44.00 122.54 2218.60 51.30 0.86
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/04/31 2003 1,009,205 4,344,230M 87.03 1.76 5.04 10.01 20.57 121.83 69.00 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/04/30 1096 1,041,912 341,765M 77.83 4.19 13.13 25.57 52.40 68.37 66.80 0.19
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/04/31 3481 1,008,047 1,663,081M 80.11 1.83 5.57 10.66 23.67 199.38 52.20 0.02
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/04/22 2838 1,017,597 10,002,284M 90.78 1.76 5.22 10.38 20.60 170.56 57.80 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/04/31 3824 1,007,931 20,233,398M 84.18 1.68 4.95 9.80 19.95 295.36 51.80 0.01
نگین سامان 0 16.5 1 1398/04/31 822 1,016,986 1,366,121M 86.35 1.65 4.56 8.75 17.39 39.52 78.00 0.00
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/04/31 2843 1,008,096 873,618M 86.94 1.83 5.57 10.73 22.90 160.00 58.80 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 3 1398/04/31 963 1,038,474 52,745M 99.12 1.73 5.37 11.20 24.67 54.89 77.20 0.05
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/04/30 1326 1,119,719 250,616M 81.26 1.72 10.08 17.72 36.63 83.70 76.60 0.06
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/04/31 1765 1,049,090 55,698M 56.20 5.41 8.05 14.00 26.04 101.18 67.70 0.00
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/04/31 1892 1,011,549 18,831M 92.04 2.45 6.29 11.46 22.02 70.76 56.60 0.03
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/04/31 870 1,018,378 126,815M 83.93 1.82 5.22 9.69 21.08 50.04 76.40 0.00
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/04/31 1178 1,000,000 84,875M 92.43 1.53 4.80 11.29 25.48 56.30 77.20 0.04
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/04/31 3052 1,009,390 140,855,247M 90.97 1.93 5.38 10.26 20.45 164.07 53.90 0.03