چهارشنبه 30 آبان 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/08/28 -6.80 28.40 84.20 99.20
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/08/28 3171 1,007,140 75,287,556M 92.80 1.66 5.04 9.81 19.46 181.45 52.50 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/08/28 2788 1,015,822 8,840,749M 97.88 1.70 5.09 10.23 19.91 164.11 55.10 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/08/28 948 1,040,463 315,631M 89.58 2.55 6.02 10.72 22.91 60.11 85.90 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/08/28 2614 1,006,760 41,948,364M 98.99 1.74 5.33 10.40 20.00 149.72 59.10 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/08/28 2597 1,058,229 322,875M 88.07 0.66 6.99 14.27 25.01 154.62 57.00 0.03
اعتماد ملل 0 15 0 1397/08/28 788 1,016,036 827,875M 95.09 1.52 6.89 11.74 19.89 47.97 83.20 0.02
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/08/28 487 1,016,506 4,717,972M 89.30 1.69 5.31 10.28 20.12 27.77 76.30 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/08/28 2412 1,001,975 9,899,401M 95.04 2.01 5.92 11.28 22.77 143.80 57.20 0.00
امین سامان 0 16 0 1397/08/28 2583 1,011,604 1,017,633M 96.86 1.29 4.15 8.74 17.64 139.25 56.00 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/08/28 2033 1,015,344 37,727,799M 99.43 1.62 4.86 8.86 16.77 116.09 63.60 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 1008 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 74.10 0.05
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/08/28 963 10,830,638 457,053M 90.65 605.29 973.52 989.03 958.88 1019.51 86.40 0.27
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/08/28 163 1,016,452 2,017,124M 92.62 1.73 5.24 11.13 8.38 63.00 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/08/28 326 12,653 243,648M 94.16 2.40 11.41 21.22 25.67 69.90 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/08/28 1436 2,315,457 106,057M 94.76 1.71 5.90 11.02 18.79 128.56 76.70 0.02
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/08/28 457 10,077 1,004,812M 94.54 3.11 4.92 10.65 17.86 22.60 73.70 0.03
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/08/28 2490 1,015,726 26,710,473M 87.78 0.00 5.17 10.33 19.98 85.73 47.70 0.02
بانک گردشگری 0 0 0 1397/08/28 2683 1,018,031 7,035,979M 60.02 1.82 5.61 11.65 21.45 200.71 56.80 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/08/28 1079 1,015,042 1,774,260M 94.93 1.52 5.15 10.67 20.81 65.86 78.90 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/08/28 842 10,068 5,033,408M 99.99 4.58 7.15 10.68 20.57 49.02 83.70 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/08/28 497 32,169 1,849,685M 5.60 -0.35 4.18 92.28 176.48 213.32 64.10 0.04
پیروزان 0 17 0 1397/08/28 1975 1,043,554 5,824,923M 93.25 1.63 5.08 10.39 19.44 108.29 63.10 0.01
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/08/28 1103 1,014,850 27,998,438M 96.69 1.52 4.62 9.05 17.62 56.91 82.70 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/08/28 960 1,881,918 227,575M 99.91 2.10 6.49 9.17 23.68 81.52 85.30 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/08/28 428 1,006,638 2,446,943M 93.49 1.69 5.19 10.09 19.31 23.82 78.20 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/08/28 3055 1,006,105 3,336,904M 94.04 1.97 7.16 11.57 20.65 299.87 46.10 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/08/28 293 22,311 347,102M 2.88 -0.12 5.26 82.65 118.40 59.30 0.08
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/08/28 568 1,000,265 11,675,794M 89.84 1.52 5.98 11.15 21.38 34.33 81.10 0.02
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/08/28 284 1,007,978 313,203M 92.18 1.93 5.48 10.72 16.40 66.10 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/08/28 2048 1,004,502 149,433,642M 92.29 1.16 4.62 10.29 19.67 95.16 60.10 0.03
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/08/28 378 21,096 263,181M 12.41 -0.22 5.49 75.79 111.07 108.97 55.40 0.08
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1397/08/28 305 1,404,759 321,218M 22.03 1.15 18.39 39.59 0.00 40.73 40.50 0.35
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/08/28 277 10,147 576,820M 1.58 1.54 4.79 9.79 0.00 14.86 90.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/08/28 2656 1,007,224 846,265M 3.07 0.76 6.13 11.29 15.54 126.54 66.40 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/08/28 1961 1,006,409 9,754,410M 44.77 1.47 4.41 8.86 17.40 112.85 80.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/08/28 3118 1,001,082 2,159,093M 22.66 1.78 5.36 10.68 20.73 145.39 64.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/08/28 697 10,149 5,047,033M 18.62 1.86 5.22 10.50 20.67 40.37 95.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/08/28 2465 1,013,809 8,088,865M 8.51 1.49 4.45 9.00 17.85 130.46 74.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/08/28 2334 1,015,342 23,969,418M 54.22 1.64 4.93 9.82 19.15 124.84 75.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/08/28 1086 1,006,759 34,478,226M 70.19 1.59 4.52 8.76 17.74 56.25 95.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/08/28 1250 1,005,411 28,830,850M 58.39 1.16 4.38 9.76 18.88 69.04 95.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/08/28 1071 1,135,825 63,643M 0.33 2.24 7.28 9.05 7.15 9.51 76.70 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/08/27 1325 1,009,722 32,681,661M 40.51 0.97 4.09 9.97 19.41 74.98 97.00 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/08/28 1131 1,036,359 55,614,227M 72.86 0.14 5.76 12.71 22.37 67.05 89.80 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/08/28 1359 10,061 1,014,122M 0.19 -2.61 5.28 8.19 18.26 48.15 73.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/08/28 3200 3,642,742 546,634M 0.22 -5.12 -69.67 -58.70 -55.72 263.66 53.80 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/08/28 1540 2,403,613 4,577,974M 1.98 1.90 5.65 10.57 21.24 138.59 90.70 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3431 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 49.80 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/08/28 988 1,016,258 455,768M 2.04 1.71 5.19 10.60 21.19 57.16 88.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/08/28 2263 1,016,525 39,346,998M 54.22 1.74 5.22 10.12 19.41 123.23 76.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/08/28 1207 1,030,124 18,725M 86.74 1.52 3.82 7.25 13.50 56.12 98.10 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/08/28 988 17,347 1,394,363M 99.62 1.86 5.30 9.89 20.75 70.71 87.40 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/08/28 1306 22,241 11,118,571M 100.00 2.00 6.03 10.28 22.51 116.76 83.60 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/08/28 49 10,605 432,641M 99.95 1.79 6.05 2.69 29.20 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/08/28 703 15,222 946,886M 83.59 2.48 4.02 12.90 22.56 49.48 83.30 0.06
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/08/28 1201 10,307 491,653M 84.67 0.38 8.83 17.76 24.75 65.91 68.00 0.02
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/08/28 1240 10,067 177,457M 91.82 0.89 10.92 15.87 26.67 86.06 81.80 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/08/28 2598 1,008,553 49,907,426M 100.00 1.92 5.82 11.32 22.39 147.30 58.40 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/08/28 2599 1,014,175 303,310,510M 86.70 1.43 5.06 10.22 19.78 150.63 57.30 0.01
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/08/28 576 1,015,613 168,616M 2.91 2.94 6.09 11.02 22.13 34.78 98.80 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/08/28 2234 1,001,724 108,321,370M 96.44 1.60 4.74 9.32 19.15 129.80 62.80 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/08/28 1269 1,002,831 9,008,634M 94.05 1.94 5.50 10.53 20.27 73.56 81.60 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/08/28 1925 2,221,598 564,030M 64.39 120.59 123.39 129.53 136.86 221.09 64.40 0.16
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/08/28 1758 1,007,406 4,005,865M 93.08 1.71 5.13 10.25 20.96 108.14 68.80 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/08/28 851 1,009,637 43,241M 80.55 0.49 15.74 21.25 16.83 39.40 67.80 0.19
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/08/28 3236 1,007,872 559,845M 88.19 1.91 5.74 12.89 22.92 184.64 50.60 0.04
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/08/28 2593 1,002,341 8,184,411M 97.50 1.67 5.12 10.11 20.09 156.91 56.70 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/08/28 3579 1,007,234 16,754,345M 89.26 1.67 5.02 9.80 19.38 282.09 50.30 0.01
نگین سامان 0 16.5 0 1397/08/28 577 1,011,694 1,406,153M 77.70 1.48 4.05 8.25 17.12 27.73 80.90 0.02
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/08/28 2598 1,007,890 323,988M 91.76 1.91 6.14 11.43 21.89 145.57 57.50 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/08/28 718 1,065,182 54,596M 94.03 0.71 6.00 15.82 23.48 41.42 79.50 0.06
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/08/28 1081 1,096,580 272,650M 81.18 1.59 9.14 9.77 17.36 57.40 79.00 0.04
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/08/28 1520 1,047,347 55,595M 91.11 2.97 7.80 10.90 18.94 83.03 68.20 0.01
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/08/28 625 1,033,504 135,969M 90.66 2.20 5.13 10.48 19.43 35.89 79.20 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/08/28 2807 1,019,632 180,398,860M 92.11 0.96 5.52 10.56 19.11 152.83 52.50 0.02