پنجشنبه 10 مهر 1399

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%)دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/07/09 -13.00 -7.30 165.00 361.00
 مشترک آتیه نوین 01611399/07/0938511,017,396100,758,824M89.11 1.93 5.76 12.15 22.42 221.560.020.00
آرمان کارآفرین 01711399/07/0834681,105,13326,454,228M91.94 1.61 5.80 21.84 34.50 216.370.030.02
ارزش آفرین گلرنگ 0001399/07/0816281,005,1642,007,503M95.49 1.24 5.75 14.91 28.13 112.040.060.01
ارزش آفرینان دی 017.211399/07/0932941,012,25770,760,203M86.90 1.58 6.63 13.81 24.61 193.480.020.01
اعتبار آفرین ایرانیان 01801399/07/0814100,3381,012,084M97.40 1.34 1.14-0.200.06
اعتماد ملل 01511399/07/0814681,004,3034,519,366M95.11 1.75 5.20 13.41 24.84 93.120.050.01
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 017.511399/07/0811671,013,11477,951,023M85.51 1.67 5.09 16.86 28.83 75.220.050.04
افرا نماد پایدار 0001399/07/0920411,8051,116,946M96.45 1.16 4.56 16.29 17.53-0.860.11
الماس کوروش 0001399/07/08410,050464,332M99.48 0.50 0.090.100.02
امین آشنا ایرانیان 02011399/07/0930921,008,72640,306,052M90.36 1.86 5.18 16.08 29.05 194.26-0.120.05
امین سامان 01811399/07/0832631,003,7894,991,591M92.82 1.49 4.66 9.59 19.63 175.910.030.00
اندوخته پایدار سپهر 01511399/07/0827131,137,131111,289,332M86.07 1.06 5.67 26.65 36.89 168.880.050.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0001399/07/09100620,9691,954,313M90.80 2.86 5.50 15.79 31.39 108.180.230.01
با درآمد ثابت کاریزما 01811399/07/0821161,007,6718,421,176M89.15 1.59 5.04 12.61 23.42 174.440.030.00
با درآمد ثابت کمند 0001399/07/08113710,13176,240,995M88.82 2.15 5.59 9.11 21.07 61.500.060.01
بانک ایران زمین 01611399/07/0831701,004,38450,035,010M88.15 1.64 5.30 10.17 20.34 123.120.040.01
بانک گردشگری 0001399/07/0933631,004,98340,177,085M90.91 1.70 5.24 10.70 21.43 240.030.020.00
پارند پايدار سپهر 0001399/07/09152211,93259,063,388M85.34 1.75 3.65 30.15 41.49 107.830.040.04
پیروزان 01731399/07/0826551,018,9028,476,320M86.66 1.19 4.57 14.13 31.91 162.350.360.10
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0001399/07/093901,007,491914,048M80.13 3.89 3.97 27.68 42.96 48.010.100.09
توسعه تعاون صبا 01511399/07/0817831,003,74971,400,131M88.52 1.58 5.70 21.52 33.75 105.230.040.04
توسعه سرمایه نیکی 0001399/07/0816403,919,498333,204M86.28 -2.66 1.28 38.65 61.60 278.050.080.17
توسعه فراز اعتماد 01811399/07/0811081,012,7632,850,344M95.11 1.24 5.65 23.78 33.82 75.400.060.02
حکمت آشنا ایرانیان 01711399/07/0837351,013,81414,937,970M91.41 1.79 5.35 16.32 29.49 349.820.010.01
دوم اکسیر فارابی 02011399/07/089641,013,15213,213,493M97.12 1.68 6.93 17.17 29.75 66.660.060.02
ره آورد آباد مسکن 01511399/07/0827281,013,850150,312,910M96.72 1.77 5.08 10.40 20.85 132.400.250.01
زمرد نو ویرا ذوب آهن 01801399/07/083581,010,8201,040,124M97.11 1.54 4.67 15.81 29.87 28.880.050.06
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0011399/07/0916881,012,78920,335,509M3.00 1.67 4.99 9.72 19.50 94.830.020.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 01811399/07/0812481,007,74950,201,950M3.00 1.88 5.68 11.57 22.39 75.46-0.010.02
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 01511399/07/0932791,004,439299,196,990M3.00 1.55 4.83 9.64 19.24 180.020.000.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 01711399/07/0933361,003,7734,436,500M92.47 1.60 5.53 26.44 41.25 186.990.040.02
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 01811399/07/0826411,011,90719,922,180M89.96 1.50 4.36 9.23 19.23 148.530.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 02011399/07/0837981,006,5992,911,544M88.07 1.47 4.55 9.03 19.85 183.780.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0011399/07/08137710,32139,478,025M90.97 0.73 5.13 17.69 28.33 86.680.030.03
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 01711399/07/0931451,003,8227,362,409M92.83 1.57 4.31 17.08 27.46 173.620.020.02
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 01811399/07/0930141,003,84573,047,442M87.27 1.61 5.71 19.82 31.76 173.260.200.07
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 01811399/07/0817661,015,66240,150,522M86.49 1.49 4.96 9.91 18.76 92.340.030.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 01711399/07/0819301,136,77135,690,031M90.62 0.18 3.92 21.32 33.36 121.290.030.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0001399/07/0817511,955,001357,718M95.82 0.92 4.39 17.60 35.86 88.500.060.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان 0011399/07/0812571,003,8874,986,138M94.05 1.70 5.12 16.61 27.28 42.650.070.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 02011399/07/0820051,004,372100,260,875M81.25 1.66 4.97 10.40 20.66 112.520.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 01611399/07/0818111,115,5879,471,862M88.01 4.17 11.99 21.69 31.48 114.830.060.00
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0011399/07/08203910,0895,044,402M93.93 0.33 5.17 14.77 25.68 93.790.040.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0001399/07/08222034,667108,912,207M98.08 1.41 4.09 9.59 20.99 244.110.080.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0011399/07/0895710,0361,546,854M98.51 1.65 4.22 15.26 25.23 59.470.060.02
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0001399/07/0868224,5572,352,716M83.72 0.38 7.98 46.87 82.69 124.570.120.18
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 01501399/07/08125611,3811,516,722M82.56 1.71 5.50 12.11 24.87 84.240.200.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0001399/07/0859010,7647,709,376M79.30 1.48 4.39 12.90 24.33 38.440.060.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0011399/07/0841111,381,8864,975,807M86.06 -0.83 1.34 25.97 60.91 387.650.020.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0011399/07/081668996,481977,543M83.26 1.70 10.38 40.43 67.27 143.180.070.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 01551399/07/08202524,400,286208,988M0.41 -16.37 9.66 353.89 689.47 2272.524.461.14
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 01511399/07/0829431,212,05771,239,634M91.31 0.92 3.25 22.55 38.05 180.770.020.04
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0001399/07/09166828,67712,852,148M93.85 1.19 3.96 23.05 38.35 181.110.090.05
قابل معامله ارمغان ایرانیان 0001399/07/0935510,1381,009,219M95.29 1.75 4.75 18.44 31.53-0.270.05
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0001399/07/08198632,45960,772,908M97.74 1.85 5.50 11.99 22.51 213.290.050.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0001399/07/0972916,72320,906,304M96.44 1.47 4.28 14.08 29.72 61.860.070.03
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0001399/07/0934714,5924,661,185M90.07 -1.06 5.19 25.54 46.08-0.540.27
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0001399/07/09138325,34219,576,413M98.16 0.98 5.47 21.30 39.10 149.260.080.07
قابل معامله توازن معیار 0001399/07/093199,9864,830,876M92.14 0.93 3.79 15.15 26.010.050.04
قابل معامله دارا الگوریتم 0001399/07/0937310,0095,713,311M82.83 1.45 3.47 14.33 26.21 26.200.070.04
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0001399/07/09188110,1274,349,154M92.16 1.25 4.25 20.38 28.71 123.370.050.02
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0001399/07/09192010,1602,725,079M99.16 1.67 3.08 20.37 35.95 147.420.030.04
قابل معامله یاقوت آگاه 0001399/07/0917611,07819,952,624M91.46 1.62 3.25 10.78 8.880.080.03
گسترش فردای ایرانیان 01611399/07/0932781,326,86980,849,229M83.61 0.06 6.09 35.65 51.48 219.310.050.04
لوتوس پارسیان 01711399/07/0829141,006,810213,787,894M88.03 1.68 4.77 8.45 20.59 167.540.020.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 01811399/07/0819491,006,84637,028,349M88.53 1.63 5.03 20.31 33.27 125.020.050.02
مشترک البرز 01511399/07/0827131,006,106981,361M96.39 2.78 11.22 40.05 29.01 317.60-0.010.08
مشترک اندیشه فردا 01811399/07/0826051,004,3508,262,039M96.42 2.65 8.87 28.36 63.25 342.170.040.03
مشترک بانک مسکن 01511399/07/0838611,012,74124,616,745M93.68 1.90 5.11 9.76 20.14 2246.460.000.00
مشترک سپهر تدبیرگران 01811399/07/0824381,012,49314,855,305M88.28 1.60 5.32 17.56 31.76 157.960.030.02
مشترک صبای هدف 0001399/07/081531958,5292,547,781M79.36 -4.63 -1.94 27.37 47.52 122.830.080.08
مشترک فراز اندیش نوین 01511399/07/0939161,008,6214,982,560M90.85 1.88 5.72 10.96 21.92 226.100.020.00
مشترک یکم ایرانیان 01511399/07/0942591,008,34239,302,166M92.36 1.72 5.58 13.42 23.75 323.360.020.00
نهال سرمایه ایرانیان 01511399/07/0932781,013,9142,957,396M90.42 1.84 5.71 11.83 22.45 186.590.030.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 01761399/07/0817611,322,620298,402M92.48 -1.80 -0.88 16.31 32.45 130.960.030.06
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 01731399/07/082200982,47451,484M91.57 -1.78 6.47 59.17 80.85 190.500.040.13
نیکوکاری دانشگاه تهران 01511399/07/0823271,000,78852,331M84.89 0.87 3.07 16.42 28.69 107.800.020.03
نیکوکاری لوتوس رویان 01731399/07/0813051,000,712284,637M93.63 2.40 3.92 36.19 54.94 107.050.090.07
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 01531399/07/0816131,279,4471,708M60.51 23.71 22.90 42.18 58.90 123.370.180.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 01611399/07/0834871,199,21336,960,419M86.51 -0.19 4.42 20.10 38.20 208.130.020.04