شنبه 5 بهمن 1398

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/11/02 14.30 35.40 62.90 152.40
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/11/02 3601 1,008,991 99,089,478M 83.68 1.62 4.94 10.09 20.09 205.27 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/11/01 3218 1,000,712 14,035,280M 88.88 1.94 5.51 10.83 21.54 188.99 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/11/01 1378 1,004,005 1,986,877M 86.87 2.20 6.33 12.55 27.33 92.28 0.00
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/11/02 3044 1,007,959 69,733,829M 86.87 1.48 4.95 10.63 21.94 175.15 0.00
اعتماد ملل 0 15 1 1398/11/01 1218 1,000,081 1,803,318M 92.64 1.74 5.33 11.14 22.26 74.09 0.01
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/11/01 917 1,009,646 59,381,865M 91.53 1.75 5.15 10.36 20.94 52.52 0.00
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/11/02 2842 1,004,454 24,572,648M 84.61 2.22 6.15 12.29 24.67 172.44 0.03
امین سامان 0 16 1 1398/11/01 3013 1,000,498 1,367,896M 86.39 1.64 4.93 9.86 20.05 162.47 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/11/02 2463 1,001,096 68,714,673M 90.43 1.64 4.93 9.84 19.98 138.94 0.00
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 1 1398/11/01 108 1,000,846 184,052M 95.35 2.01 6.23 7.20 0.00
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/11/01 1866 1,003,468 6,961,427M 89.14 1.73 5.19 10.39 21.25 157.61 0.00
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/11/03 887 10,193 20,384,163M 91.99 2.56 5.93 11.16 22.03 48.64 0.00
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/11/01 2920 1,000,549 36,519,265M 84.03 1.64 4.93 10.08 20.91 109.38 0.00
بانک گردشگری 0 0 0 1398/11/02 3113 1,001,096 20,284,718M 87.95 1.81 5.34 10.71 21.04 225.12 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/11/01 1509 1,000,537 4,278,725M 80.06 1.92 5.70 11.55 22.99 92.77 0.00
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/11/01 1272 10,198 30,593,883M 91.84 2.58 6.56 11.47 22.18 74.72 0.00
پیروزان 0 17 3 1398/11/01 2405 1,085,300 6,364,301M 78.62 3.70 9.51 16.22 26.70 139.39 0.03
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/11/02 140 1,012,801 323,972M 89.60 3.91 9.11 12.72 0.03
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/10/30 1533 1,000,000 44,951,857M 88.88 1.64 4.81 9.48 18.88 76.58 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/11/01 1390 2,618,193 58,807M 78.71 3.80 9.42 14.86 33.44 152.53 0.03
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/11/01 858 1,008,675 2,998,473M 86.91 1.64 4.92 9.84 20.01 47.50 0.00
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/11/01 3485 1,013,530 10,109,171M 82.74 2.39 5.93 11.77 23.30 327.35 0.00
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/11/01 714 1,010,069 2,766,716M 90.84 1.95 5.73 11.66 23.42 43.84 0.01
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/11/01 2478 1,013,504 150,688,990M 92.39 1.93 5.56 10.18 20.18 118.13 0.01
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/11/02 1438 1,008,810 19,395,983M 3.00 1.71 5.27 10.01 21.17 81.62 0.00
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 20.5 1 1398/11/01 998 1,003,170 24,586,965M 3.00 1.80 5.62 10.91 21.40 59.65 0.00
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/11/02 3029 1,001,151 286,131,887M 3.00 1.69 6.73 11.96 19.82 167.16 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/11/02 3086 1,000,244 607,809M 93.35 1.77 5.90 10.80 21.93 152.67 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/11/01 2391 1,008,330 20,096,838M 89.92 1.63 4.89 9.78 19.84 135.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/11/01 3548 1,003,315 1,593,388M 78.51 1.76 5.43 10.71 21.54 170.59 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/11/01 1127 10,005 16,336,597M 89.36 1.71 5.15 10.37 21.10 64.97 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/11/02 2895 1,000,987 4,022,824M 93.45 1.50 4.53 9.08 18.40 151.94 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/11/02 2764 1,001,096 57,089,525M 94.46 1.68 5.01 10.00 20.21 148.15 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/11/01 1516 1,008,305 40,205,366M 87.79 1.45 4.19 9.08 19.13 78.84 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1398/11/01 1680 1,017,751 28,642,073M 91.48 2.28 5.88 10.49 21.68 94.14 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1398/11/01 1501 1,551,779 225,480M 92.75 2.74 6.75 14.44 28.70 49.62 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/11/01 1755 1,000,548 59,602,948M 86.38 1.64 4.93 9.91 20.04 98.36 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/11/01 1561 1,000,678 40,451,589M 65.75 1.68 4.82 8.71 20.03 89.50 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/11/01 1789 10,126 5,063,021M 96.39 1.71 6.05 10.98 22.44 74.63 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/11/01 1970 3,040,280 23,500,188M 94.38 1.57 4.81 10.05 21.98 201.78 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/11/01 707 10,004 1,204,119M 92.21 1.69 5.07 10.83 21.08 39.83 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/11/01 432 14,775 553,727M 85.98 3.39 10.14 15.12 30.48 35.12 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/11/01 1006 1,009,424 132,857M 74.19 0.92 6.86 15.71 31.40 68.25 0.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/11/01 340 9,998 3,064,639M 91.50 1.97 5.58 10.94 0.00 20.73 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/11/01 3861 1,099,200 1,353,512M 77.52 5.14 16.77 29.96 47.32 343.06 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/11/01 1418 1,001,101 994,572M 89.01 5.40 11.44 17.29 29.28 89.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/11/01 2693 1,028,394 50,627,815M 87.68 2.76 6.43 11.40 22.72 149.33 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/11/01 1418 22,031 7,205,688M 92.54 1.87 5.02 10.51 21.95 116.56 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/11/03 1736 28,109 14,046,556M 99.54 1.82 4.41 11.06 21.15 174.13 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/11/03 479 13,951 4,183,597M 93.11 2.52 6.64 13.15 26.15 35.12 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/11/03 97 10,604 4,241,104M 90.76 2.42 5.43 6.32 0.25
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/11/03 1133 19,729 5,916,761M 92.30 2.47 6.83 13.17 25.43 94.24 0.01
قابل معامله دارا الگوریتم 0 0 0 1398/11/03 123 10,019 1,027,145M 91.12 1.84 5.53 7.02 0.00
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1398/11/03 1631 10,691 642,480M 53.32 2.48 5.15 17.70 27.62 97.73 0.01
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/11/03 1670 10,250 282,681M 94.02 3.22 8.79 15.18 29.16 119.90 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/11/02 3028 1,027,224 60,403,281M 89.55 2.54 7.23 12.69 24.93 175.53 0.00
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/11/02 2664 1,012,723 139,966,838M 93.69 2.54 6.00 11.31 21.09 154.01 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/11/01 1699 1,003,617 25,636,804M 84.52 1.86 5.44 10.71 21.94 98.79 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/10/30 2355 1,000,000 233,628M 89.53 7.84 18.71 37.53 69.12 292.52 0.00
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/11/01 3611 1,006,164 5,794,443M 93.61 1.59 4.92 10.83 47.13 2231.83 0.14
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/11/01 2188 1,010,521 6,560,281M 90.62 1.91 5.62 11.12 21.45 133.11 0.00
مشترک صبای هدف 0 0 0 1398/11/01 1281 1,001,150 809,856M 81.95 3.83 7.74 18.85 44.14 85.40 0.05
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/11/02 3666 1,009,220 4,268,023M 88.29 1.72 5.14 10.78 21.71 210.45 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1398/11/02 4009 1,003,672 23,200,418M 82.98 1.65 4.93 10.16 20.23 305.77 0.00
نگین سامان 0 18 1 1398/11/01 1007 1,000,548 1,568,969M 91.85 1.64 4.93 9.85 18.86 49.42 0.01
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/11/02 3028 1,009,291 1,460,533M 88.17 1.73 5.14 10.82 21.82 170.83 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/11/01 1511 1,149,462 257,631M 84.62 1.19 9.46 14.56 33.96 100.01 0.03
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/11/01 1950 1,044,210 55,036M 77.74 4.07 8.38 16.71 31.38 118.64 0.01
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/11/01 2077 1,069,578 39,941M 92.74 2.70 6.00 13.09 24.44 84.90 0.01
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/11/01 1055 1,042,981 132,878M 81.63 3.79 7.81 13.40 23.34 63.27 0.00
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/11/01 1363 1,061,096 91,583M 90.62 3.18 6.75 13.30 24.73 72.45 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/11/01 3237 1,033,811 69,283,443M 88.05 3.65 7.92 12.20 22.72 178.17 0.01