دوشنبه 27 آبان 1398

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/08/26 0.30 15.00 40.60 69.10
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/08/25 3533 1,005,287 98,122,107M 86.72 1.69 5.18 10.21 20.23 201.61 53.00 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/08/25 3150 1,014,277 12,909,451M 90.23 1.83 5.23 10.35 20.99 184.89 55.20 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/08/26 1310 1,000,536 1,963,404M 88.04 2.10 6.29 13.66 27.58 87.81 77.60 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/08/25 2976 1,000,824 69,332,176M 87.54 1.49 5.10 10.80 22.17 171.38 58.90 0.02
اعتماد ملل 0 15 1 1398/08/25 1150 1,014,195 1,664,434M 94.25 1.56 5.48 11.05 21.99 70.15 74.70 0.04
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/08/26 849 1,004,537 49,853,568M 92.41 1.58 5.00 10.25 20.62 48.57 67.50 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/08/25 2774 1,000,000 22,791,410M 85.68 1.94 6.11 12.31 24.49 165.92 57.30 0.07
امین سامان 0 16 1 1398/08/25 2945 1,012,332 1,038,840M 87.90 1.62 4.80 9.63 19.52 158.75 56.00 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/08/25 2395 1,013,699 68,925,700M 93.95 1.62 4.86 9.70 19.73 135.37 62.60 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1398/08/26 688 16,370 1,636,925M 92.86 1.36 7.44 17.12 29.42 62.88 63.50 0.05
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 0 1398/08/24 40 1,012,079 147,776M 97.50 1.75 2.16 2.50 0.03
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/08/26 1798 1,000,578 6,689,461M 91.01 1.73 5.24 10.41 11.22 153.90 72.50 0.21
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/08/13 819 10,162 15,241,616M 91.18 1.69 5.27 10.57 21.38 42.87 68.40 0.00
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/08/25 2852 1,013,699 39,377,788M 88.37 1.63 4.99 10.28 20.72 105.88 48.70 0.01
بانک گردشگری 0 0 1 1398/08/25 3045 1,013,706 18,024,001M 86.73 1.64 5.32 10.58 20.38 221.07 56.80 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/08/25 1441 1,013,699 4,473,490M 82.94 1.88 5.78 11.16 22.34 88.39 73.10 0.02
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/08/20 1204 10,033 19,260,152M 94.41 1.75 5.30 11.14 21.26 69.61 76.60 0.01
پیروزان 0 17 3 1398/08/24 2337 1,067,285 7,627,958M 83.73 3.74 7.33 12.59 22.83 131.96 62.10 0.00
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/08/26 72 996,215 218,909M 77.86 1.25 5.21 5.15 30.60 0.25
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/08/25 1465 1,013,014 40,197,771M 90.60 1.54 4.62 9.37 18.36 74.78 75.90 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/08/25 1322 2,404,878 57,376M 81.88 0.18 4.25 11.65 28.06 131.96 76.70 0.07
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/08/26 790 1,005,924 2,976,786M 92.07 1.64 4.94 9.87 20.21 43.94 68.00 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/08/26 3417 1,006,312 9,757,455M 86.76 1.81 5.82 11.51 23.02 322.88 47.00 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/08/26 646 1,006,639 2,197,651M 94.80 1.95 5.81 11.80 23.34 39.65 60.50 0.03
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/08/25 2410 1,004,075 149,647,963M 93.00 1.48 4.77 9.44 19.14 113.86 59.50 0.03
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/08/25 1370 1,005,602 19,726,674M 3.00 1.86 5.56 10.53 21.39 77.86 59.90 0.02
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21 1 1398/08/26 930 1,000,276 24,182,735M 3.00 1.72 5.36 10.89 21.48 55.78 56.30 0.02
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/08/25 2961 1,012,240 281,137,868M 3.00 1.74 5.12 10.20 19.82 163.39 57.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/08/26 3018 1,015,857 627,494M 91.38 2.07 5.12 10.65 21.68 148.38 62.10 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/08/26 2323 1,005,727 19,970,998M 90.66 1.64 4.90 9.85 19.76 132.14 71.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/08/26 3480 999,396 1,596,433M 74.79 1.71 5.23 10.52 21.30 166.58 60.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/08/26 1059 10,146 14,792,512M 91.30 1.71 5.12 10.35 20.95 61.26 72.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/08/26 2827 1,012,823 4,444,304M 89.64 0.91 4.47 9.06 18.20 148.62 68.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/08/26 2696 1,014,247 52,309,479M 95.44 1.66 4.91 9.96 19.92 144.53 69.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/08/26 1448 1,004,561 39,871,805M 89.69 1.39 4.62 9.50 19.48 75.71 78.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/08/25 1612 1,003,758 30,217,304M 93.59 1.53 4.91 10.03 20.38 89.34 79.50 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/08/26 1433 1,473,757 131,901M 93.90 1.75 6.66 13.09 29.88 42.10 64.00 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/08/25 1687 1,013,679 50,394,720M 87.23 1.63 4.92 9.75 19.75 94.83 81.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/08/24 1493 1,008,234 44,014,725M 68.19 1.53 4.23 6.42 17.23 85.37 74.10 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/08/26 1721 10,065 4,846,097M 96.05 2.04 5.51 11.97 22.39 70.43 63.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/08/26 1902 2,938,521 19,534,639M 90.57 1.62 4.80 10.06 22.43 191.68 78.60 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/08/26 639 10,129 1,356,684M 89.31 1.54 5.74 10.78 21.03 36.03 53.80 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/08/26 364 13,518 363,003M 79.34 1.15 3.05 10.14 0.00 23.62 52.20 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/08/26 938 1,006,133 158,677M 87.34 1.85 6.33 17.00 29.39 63.12 70.50 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/08/26 272 10,130 2,721,308M 94.33 1.87 5.14 10.64 0.00 16.39 22.40 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/08/26 3793 1,000,103 498,929M 70.87 2.09 12.22 25.60 37.02 329.02 46.70 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/08/26 1350 1,015,635 522,419M 83.63 1.84 5.66 11.57 22.91 79.84 71.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/07/30 1707 2,996,284 19,749M 3.04 3.16 19.82 41.90 44.84 227.05 58.80 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/08/26 2625 1,025,967 50,063,661M 88.78 1.27 4.90 10.74 21.02 144.21 69.50 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/08/26 1350 21,244 9,157,639M 95.63 1.61 5.05 10.72 22.16 108.87 80.20 0.02
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/08/26 1668 27,295 13,639,694M 99.95 1.70 5.75 12.58 22.73 165.99 77.60 0.03
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/08/26 411 13,249 2,636,351M 94.68 1.73 6.14 12.29 25.06 28.28 53.30 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/08/26 1065 18,675 5,600,746M 94.38 1.44 5.73 11.53 23.17 83.76 75.00 0.03
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1398/08/26 1563 10,550 634,031M 54.20 0.68 5.29 13.56 25.68 92.52 65.50 0.06
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/08/26 1602 10,034 170,864M 88.76 0.36 6.16 11.70 25.96 111.78 76.80 0.05
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/08/26 2960 1,005,820 59,647,475M 92.78 1.53 4.99 11.49 23.28 169.82 58.10 0.02
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/08/25 2596 1,000,000 123,524,445M 93.99 1.75 5.16 10.08 19.78 147.46 62.20 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/08/25 1631 1,000,000 23,940,563M 86.92 1.78 5.35 10.74 21.93 93.08 76.00 0.01
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/08/25 3543 1,002,217 1,024,682M 93.35 1.55 5.37 9.38 33.36 2228.24 50.40 0.66
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/08/26 2120 1,006,630 5,536,899M 91.72 1.88 5.67 10.76 21.16 129.07 66.70 0.00
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/08/26 1213 991,711 953,238M 78.35 -0.42 7.52 20.50 39.47 77.50 62.10 0.18
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/08/26 3598 1,005,946 3,888,545M 89.32 1.79 5.47 11.08 22.07 206.71 51.40 0.01
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/08/25 2955 1,000,971 11,843,904M 89.62 1.77 5.31 10.53 21.19 177.96 56.10 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/08/25 3941 1,005,237 21,989,151M 85.72 1.68 5.16 10.21 20.20 302.11 51.10 0.00
نگین سامان 0 18 1 1398/08/25 939 1,013,701 1,542,597M 88.15 1.63 5.08 9.58 18.84 45.84 71.10 0.03
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/08/26 2960 1,005,179 1,493,724M 89.98 1.72 5.44 11.01 22.10 167.10 57.70 0.01
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/08/26 1443 1,198,255 268,503M 81.85 0.88 3.80 12.82 31.65 91.32 71.90 0.09
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/08/26 1882 1,042,392 54,969M 80.91 1.54 8.20 14.32 26.43 110.74 65.10 0.03
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/08/26 2009 1,054,152 35,685M 92.83 0.98 6.14 12.25 21.87 79.76 54.80 0.05
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/08/26 987 1,047,918 135,007M 84.57 3.86 7.03 11.19 22.57 57.96 70.40 0.01
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/08/26 1295 1,036,037 89,358M 92.46 0.92 5.63 10.02 19.99 66.63 72.20 0.05
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/08/25 3169 1,012,701 96,508,758M 87.17 1.06 4.44 9.07 17.84 171.15 52.70 0.04