پنجشنبه 26 تیر 1399

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/04/25 53.50 175.30 349.20 647.80
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1399/04/25 3774 1,006,551 96,471,522M 85.82 1.77 6.35 11.56 22.00 216.62 0.02 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1399/04/24 3391 1,118,855 21,091,980M 85.66 6.40 15.92 23.23 34.14 211.93 0.03 0.02
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1399/04/24 1551 1,017,002 2,004,617M 92.29 1.70 9.22 16.12 28.62 107.59 0.05 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1399/04/25 3217 1,016,892 68,683,906M 87.15 3.08 7.64 14.00 24.81 188.69 0.01 0.02
اعتماد ملل 0 15 1 1399/04/24 1391 1,017,146 3,557,691M 93.38 2.32 7.19 14.40 25.49 88.45 0.05 0.01
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1399/04/24 1090 1,013,617 75,399,407M 85.84 4.53 11.52 18.96 29.63 71.26 0.04 0.04
افرا نماد پایدار 0 0 0 1399/04/25 127 11,447 1,114,568M 88.86 4.24 11.84 13.97 -2.48 0.57
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1399/04/25 3015 1,029,891 36,892,113M 82.99 2.74 10.03 17.37 30.00 189.32 -0.16 0.09
امین سامان 0 18 1 1399/04/24 3186 1,011,812 4,431,956M 83.16 1.63 4.88 9.75 19.68 171.88 0.03 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1399/04/25 2636 1,159,605 90,643,995M 81.71 10.32 22.50 27.07 37.10 165.37 0.03 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1399/04/25 929 20,015 1,865,415M 95.26 2.07 9.43 16.51 35.12 99.35 0.10 0.03
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 1 1399/04/24 281 1,028,693 1,237,352M 87.84 3.71 10.42 17.92 24.89 0.03 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1399/04/24 2039 1,016,850 9,486,820M 84.73 1.69 7.62 12.96 23.31 170.13 0.03 0.00
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1399/04/25 1060 10,075 38,924,376M 86.40 -1.61 1.68 10.25 21.50 58.14 0.07 0.02
بانک ایران زمین 0 16 1 1399/04/24 3093 1,017,199 43,639,064M 83.81 2.02 5.25 10.12 20.40 119.04 0.03 0.00
بانک گردشگری 0 0 0 1399/04/25 3286 1,017,585 35,603,409M 80.10 1.52 5.64 11.14 21.88 235.85 0.03 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1399/04/24 1682 1,075,407 4,921,306M 78.37 8.33 25.26 36.58 48.66 129.70 0.09 0.04
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1399/04/25 1445 12,324 49,294,777M 79.08 11.49 23.99 33.15 45.34 108.08 0.03 0.04
پیروزان 0 17 3 1399/04/24 2578 1,047,383 8,443,395M 76.79 3.30 10.30 19.17 36.33 159.28 0.47 0.17
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1399/04/25 313 1,048,410 1,023,508M 89.82 4.44 22.03 32.56 44.04 0.10 0.11
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1399/04/24 1706 1,064,737 63,401,685M 86.53 7.47 15.72 24.43 34.02 101.92 0.03 0.04
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1399/04/24 1563 3,914,555 200,625M 89.31 9.40 33.18 51.01 71.71 277.57 0.04 0.21
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1399/04/24 1031 1,013,449 3,018,148M 96.66 2.60 16.38 23.94 34.12 71.20 0.06 0.03
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1399/04/24 3658 1,006,142 13,958,799M 85.49 1.81 10.92 18.40 30.14 345.15 0.01 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1399/04/24 887 1,007,391 4,973,863M 91.19 3.29 10.91 17.97 30.01 61.52 0.06 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1399/04/24 2651 1,005,066 147,937,582M 93.78 1.68 4.66 10.25 20.78 128.08 0.26 0.02
صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین 0 0 0 1399/04/24 33 997,933 498,967M 34.88 -0.27 0.00 0.00 0.00 -0.27 -0.32 0.16
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 0 1 1399/04/25 1611 1,006,828 18,200,268M 3.00 1.78 4.93 9.53 19.83 90.82 0.02 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 20.5 1 1399/04/25 1171 1,018,172 38,204,545M 3.00 1.88 6.48 11.50 22.35 71.04 -0.03 0.03
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1399/04/25 3202 1,012,819 302,271,148M 3.00 1.56 4.73 9.16 19.51 175.94 0.00 0.00
صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی 0 0 0 1399/04/24 30 13,476 37,127M 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 34.77 -1.74 1.67
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1399/04/24 3259 1,049,816 3,182,612M 26.77 5.42 18.57 29.82 40.64 182.86 0.02 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1399/04/24 2564 1,004,561 19,990,778M 78.89 1.49 4.72 9.63 19.72 144.79 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1399/04/24 3721 1,014,858 3,597,384M 79.60 1.49 4.45 9.55 20.36 179.85 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1399/04/24 1300 10,633 35,619,232M 21.52 7.37 14.12 19.24 29.84 83.98 0.03 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1399/04/24 3068 1,030,863 6,621,532M 47.43 3.57 11.46 18.08 27.29 169.77 0.01 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1399/04/24 2937 1,044,212 72,041,750M 83.99 5.34 14.36 21.41 31.56 169.06 0.19 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1399/04/24 1689 1,006,530 39,995,854M 69.51 1.58 5.18 9.42 18.84 88.05 0.03 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1399/04/24 1853 1,149,751 35,138,659M 83.33 5.59 16.35 24.55 35.69 118.70 0.01 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1399/04/24 1674 1,879,527 290,355M 70.05 3.00 11.16 21.81 38.99 81.22 0.06 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1399/04/24 1928 1,013,121 58,827,445M 73.93 1.78 5.37 10.40 20.43 108.35 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1399/04/24 1734 1,053,286 31,878,532M 29.49 2.34 9.30 14.91 21.81 103.00 0.03 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1399/04/24 1962 10,268 5,134,122M 88.57 3.81 8.68 15.08 26.58 89.53 0.02 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1399/04/24 2143 33,531 89,776,259M 96.01 1.35 4.89 10.60 22.01 232.83 0.07 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1399/04/24 880 10,113 1,029,516M 97.75 1.31 10.74 16.37 27.00 55.84 0.05 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 0 1399/04/24 1179 10,884 1,128,352M 71.71 1.91 6.18 11.86 26.47 79.45 0.24 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 0 1399/04/24 513 10,357 9,882,140M 20.54 2.40 7.62 13.71 24.81 34.37 0.05 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1399/04/24 4034 1,430,787 4,123,792M 89.57 5.36 22.50 40.44 67.33 386.54 0.02 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1399/04/24 1948 28,774,546 355,049M 0.00 94.34 343.59 651.51 1046.50 2687.64 5.45 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1399/04/24 2866 1,236,670 73,667,941M 89.33 4.39 16.20 28.24 40.46 178.18 0.02 0.04
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1399/04/25 1591 27,940 13,234,675M 85.60 4.53 17.84 27.11 40.83 173.92 0.08 0.06
قابل معامله ارمغان ایرانیان 0 0 0 1399/04/25 278 10,034 710,494M 90.93 0.06 10.22 20.04 26.90 -0.36 0.10
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1399/04/25 1909 31,166 30,872,954M 91.96 2.75 6.47 11.55 23.79 203.77 0.05 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1399/04/25 652 16,167 20,211,353M 93.05 3.25 9.53 16.56 32.07 56.44 0.09 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1399/04/24 270 14,435 4,907,036M 74.66 9.55 20.84 36.84 44.24 -0.77 0.43
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1399/04/25 1306 24,535 7,357,939M 91.25 6.58 15.33 25.04 41.61 141.36 0.05 0.08
قابل معامله توازن معیار 0 0 0 1399/04/25 242 10,187 4,335,272M 94.33 2.34 10.03 17.01 22.73 0.05 0.05
قابل معامله دارا الگوریتم 0 0 0 1399/04/25 296 10,382 4,049,090M 71.84 3.67 10.55 17.15 23.84 0.10 0.04
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1399/04/25 1804 10,114 1,542,340M 65.18 2.82 14.48 22.12 41.12 119.01 0.05 0.03
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1399/04/25 1843 10,032 2,104,779M 90.48 3.07 14.82 25.44 40.18 144.39 0.02 0.06
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1399/04/25 3201 1,309,912 88,388,425M 79.08 6.00 26.11 39.74 52.76 213.90 0.04 0.04
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1399/04/24 605 23,930 2,130,865M 81.61 16.33 37.33 62.37 88.53 118.84 0.07 0.20
لوتوس پارسیان 0 17 1 1399/04/25 2837 1,000,000 189,072,847M 86.72 1.62 4.99 10.78 21.51 161.85 0.02 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 18 1 1399/04/24 1872 1,018,745 36,028,990M 83.80 1.87 14.75 22.78 33.28 120.85 0.02 0.03
مشترک البرز 0 15 1 1399/04/24 2636 1,101,336 863,033M 75.49 11.21 27.81 43.27 66.43 310.46 0.00 0.12
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1399/04/24 2528 1,071,427 3,674,840M 87.94 7.63 17.66 35.69 73.45 336.20 0.08 0.03
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1399/04/24 3784 1,001,879 19,788,768M 93.02 1.56 4.70 10.32 21.18 2241.91 0.00 0.00
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1399/04/24 2361 1,007,572 11,512,922M 80.51 2.56 11.99 20.93 32.50 153.71 0.02 0.02
مشترک صبای هدف 0 0 0 1399/04/24 1454 1,048,312 2,717,114M 78.64 6.30 25.27 42.34 57.82 124.98 0.09 0.08
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1399/04/25 3839 1,000,000 4,558,400M 86.73 1.90 5.65 11.10 22.18 219.37 0.02 0.00
مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1399/04/24 1591 1,125,975 1,124,640M 82.52 13.72 29.73 47.90 66.59 138.25 0.06 0.08
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1399/04/24 3196 1,159,298 21,021,394M 82.20 8.54 20.98 28.85 40.09 210.76 0.02 0.04
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1399/04/25 4182 1,000,000 29,786,289M 85.62 2.03 7.45 13.50 23.90 316.87 0.02 0.00
نگین سامان 0 18 1 1399/04/23 1180 1,012,770 4,939,633M 84.24 1.64 9.71 16.84 27.09 65.96 0.05 0.03
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1399/04/25 3201 1,005,825 1,780,074M 86.09 1.69 6.23 11.58 22.69 181.88 0.02 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1399/04/24 1684 1,319,735 291,902M 85.36 0.09 13.05 28.35 42.34 130.68 0.02 0.08
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1399/04/24 2123 1,187,500 62,578M 76.40 14.31 49.89 70.33 92.36 192.02 0.03 0.15
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1399/04/24 2250 1,012,085 50,581M 85.93 1.60 11.53 20.21 34.02 105.39 0.01 0.04
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1399/04/24 1228 1,048,462 273,348M 90.97 4.49 28.85 43.31 57.58 105.58 0.07 0.08
نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 0 17 3 1399/04/24 2364 1,353,396 50,632M 93.15 -2.88 27.51 54.96 47.49 130.68 0.10 0.11
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1399/04/24 1536 1,288,673 111,264M 87.58 2.10 13.91 24.41 38.24 97.10 0.02 0.07
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1399/04/24 3410 1,216,252 61,090,088M 86.81 4.65 14.22 26.08 38.55 204.74 0.03 0.03