چهارشنبه 13 فروردین 1399

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/01/11 -18.80 9.00 26.00 121.70
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1399/01/10 3668 1,013,368 97,122,046M 82.92 1.70 5.00 10.09 20.30 209.08 0.02 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 1 1399/01/10 3285 1,007,131 14,770,097M 87.18 2.60 6.87 12.28 23.07 194.41 0.03 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1399/01/10 1445 1,009,219 2,001,635M 87.65 2.04 6.70 12.87 27.37 97.19 0.05 0.02
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1399/01/10 3111 1,017,093 67,651,248M 84.72 1.96 5.70 11.03 22.97 179.97 0.02 0.02
اعتماد ملل 0 15 1 1399/01/10 1285 1,008,895 2,179,739M 92.93 1.71 6.57 11.32 23.46 79.40 0.05 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1399/01/10 984 1,017,466 70,873,994M 91.17 2.45 6.30 11.39 22.11 57.60 0.06 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1399/01/10 2909 1,009,979 29,006,270M 85.48 2.31 6.95 12.56 25.60 177.73 -0.13 0.08
امین سامان 0 16 0 1399/01/10 3080 1,006,924 2,235,725M 89.09 1.63 4.88 9.77 19.82 166.11 0.04 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 0 1399/01/10 2530 1,007,672 75,507,974M 86.05 1.64 4.91 9.81 19.89 142.51 0.03 0.00
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1399/01/11 823 18,111 1,687,942M 90.87 3.62 6.81 13.32 33.17 78.86 0.12 0.00
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 1 1399/01/10 175 1,014,639 501,770M 87.69 2.51 6.43 13.23 12.37 0.06 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1399/01/10 1933 1,008,094 7,029,170M 91.74 1.88 5.31 10.47 21.12 161.64 0.04 0.02
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1399/01/11 954 10,201 20,400,376M 91.07 0.17 5.47 10.82 21.63 52.28 0.04 0.02
بانک ایران زمین 0 16 0 1399/01/10 2987 1,007,671 39,198,131M 83.99 1.64 4.91 9.84 20.57 112.98 0.04 0.00
بانک گردشگری 0 0 0 1399/01/10 3180 1,007,729 23,577,318M 86.02 1.75 5.30 10.46 21.40 229.07 0.02 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1399/01/10 1576 1,021,464 4,685,193M 82.76 2.25 7.53 13.19 24.82 98.88 0.06 0.03
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1399/01/11 1339 10,147 40,587,309M 90.92 -0.35 5.41 11.50 21.67 78.44 0.03 0.01
پیروزان 0 17 3 1399/01/10 2472 1,045,847 7,747,034M 82.10 2.48 10.87 17.99 31.60 147.87 0.37 0.20
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1399/01/10 207 1,026,461 524,185M 90.29 3.08 8.89 14.49 18.92 0.08 0.14
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1399/01/10 1600 1,011,258 49,628,306M 89.66 2.49 7.15 11.86 21.40 83.99 0.04 0.01
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1399/01/10 1457 2,817,696 94,813M 81.24 2.75 10.84 16.26 37.21 171.77 0.06 0.14
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1399/01/10 925 1,011,437 3,014,534M 84.43 1.59 4.89 9.77 19.90 51.21 0.04 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1399/01/10 3552 1,019,250 11,594,742M 83.88 1.60 7.13 12.55 24.33 332.69 0.01 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1399/01/10 781 1,015,813 3,371,806M 92.29 2.61 6.53 12.20 24.35 48.98 0.07 0.01
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1399/01/10 2545 1,016,653 151,744,146M 93.33 1.47 5.38 10.44 20.19 122.11 0.23 0.02
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1399/01/10 1505 1,011,731 20,156,311M 3.00 1.15 4.66 9.76 20.55 84.94 0.01 0.00
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 20.5 1 1399/01/10 1065 1,009,083 20,596,415M 3.00 1.94 5.53 10.79 21.62 63.78 -0.02 0.03
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1399/01/10 3096 1,005,011 299,487,788M 3.00 1.24 4.61 9.59 19.84 170.37 0.01 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1399/01/10 3153 1,007,285 595,826M 87.56 3.09 8.14 14.55 25.68 160.32 0.02 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1399/01/10 2458 1,012,495 20,123,973M 86.68 1.63 4.87 9.74 19.75 139.21 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1399/01/10 3615 1,007,678 1,573,768M 87.13 1.73 5.17 10.48 21.34 174.48 0.03 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1399/01/10 1194 10,080 19,836,163M 90.71 1.73 5.11 10.27 20.95 68.81 0.04 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1399/01/10 2962 1,009,267 3,716,920M 94.90 2.01 5.32 9.85 19.14 156.09 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1399/01/10 2831 1,006,849 65,969,071M 93.17 2.52 6.63 11.60 21.78 153.41 0.18 0.13
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1399/01/10 1583 1,012,548 40,277,320M 85.18 1.57 4.26 8.53 18.54 82.05 0.03 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1399/01/10 1747 1,027,741 26,960,074M 90.47 1.73 6.31 11.22 22.11 98.90 0.02 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1399/01/10 1568 1,655,841 265,824M 93.44 3.01 8.71 14.94 31.11 59.65 0.07 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1399/01/10 1822 1,005,465 60,266,781M 83.48 1.80 5.06 9.97 20.10 102.14 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1399/01/10 1628 1,005,176 34,306,606M 60.26 1.49 4.44 9.31 17.15 92.64 0.02 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1399/01/10 1856 10,139 5,069,255M 93.81 1.42 5.36 10.57 21.95 78.48 0.02 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1399/01/10 2037 31,579 34,889,168M 94.98 1.79 5.03 10.15 21.77 213.46 0.08 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1399/01/10 774 10,062 1,082,707M 90.43 1.90 5.55 9.88 21.26 44.03 0.05 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1399/01/10 499 16,653 974,026M 75.40 5.25 15.37 23.93 40.56 52.29 0.05 0.13
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 0 1399/01/10 1073 10,142 132,578M 75.03 1.90 4.97 12.46 31.60 72.28 0.22 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1399/01/10 407 10,070 3,684,412M 93.44 1.48 5.85 11.15 22.77 25.20 0.05 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1399/01/10 3928 1,191,091 3,555,398M 77.48 4.23 14.87 30.32 54.10 356.39 0.09 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1399/01/10 1485 1,031,097 1,030,923M 76.64 5.38 15.52 25.35 37.66 101.92 0.05 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1399/01/10 2760 1,070,117 51,082,945M 86.54 3.01 8.79 13.93 26.08 156.44 0.03 0.03
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1399/01/11 1485 23,281 9,991,703M 87.13 2.32 6.89 12.25 24.22 128.34 0.08 0.00
قابل معامله ارمغان ایرانیان 0 0 0 1399/01/11 172 10,138 288,090M 84.43 3.11 8.50 13.18 -0.27 0.02
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1399/01/11 1803 28,946 14,470,311M 99.81 1.00 4.28 9.18 21.93 182.09 0.06 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1399/01/11 546 14,634 8,317,687M 94.50 2.19 6.67 13.35 26.90 41.46 0.10 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1399/01/11 164 11,595 4,637,232M 83.86 4.35 11.39 15.38 -0.43 0.23
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1399/01/11 1200 20,854 6,253,961M 91.68 2.05 7.66 13.93 27.92 104.82 0.07 0.02
قابل معامله دارا الگوریتم 0 0 0 1399/01/11 190 10,199 1,546,433M 90.56 2.54 6.28 11.59 11.67 0.09 0.00
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1399/01/11 1698 10,795 1,048,098M 73.48 1.58 6.97 9.21 27.81 102.30 0.05 0.02
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1399/01/11 1737 10,081 502,670M 88.36 4.76 9.87 16.34 29.74 126.37 0.03 0.06
قابل معامله معیار 0 0 0 1399/01/11 136 10,129 1,012,887M 87.23 2.87 6.39 10.75 0.13 0.01
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1399/01/10 3095 1,063,197 59,172,767M 82.79 2.84 8.96 14.54 27.72 182.66 0.02 0.03
لوتوس پارسیان 0 17 1 1399/01/10 2731 1,022,180 162,648,401M 92.11 1.59 6.73 11.66 22.38 158.80 0.03 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1399/01/10 1766 1,013,240 29,205,480M 84.66 2.13 7.14 12.51 23.46 104.56 0.04 0.01
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1399/01/10 2422 1,017,477 662,400M 86.25 1.69 17.86 34.09 69.19 312.87 0.09 0.04
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1399/01/10 3678 1,017,278 9,392,310M 93.15 2.35 5.41 10.19 23.88 2236.29 -0.01 0.25
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1399/01/10 2255 1,019,884 8,142,034M 89.67 2.83 8.20 13.70 24.45 139.92 0.03 0.00
مشترک صبای هدف 0 0 0 1399/01/10 1348 1,030,324 1,283,232M 74.11 6.53 13.93 19.13 48.46 95.86 0.06 0.16
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1399/01/10 3733 1,013,564 3,744,483M 88.98 1.80 5.26 10.40 21.98 214.43 0.02 0.00
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1399/01/10 3090 1,009,945 17,130,687M 88.02 2.31 6.61 12.15 22.90 187.50 0.01 0.03
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1399/01/10 4076 1,007,592 22,356,780M 80.93 1.73 5.06 10.09 20.42 309.60 0.01 0.00
نگین سامان 0 18 0 1399/01/10 1074 1,011,845 4,970,828M 87.67 2.03 5.27 10.18 19.67 53.46 0.05 0.02
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1399/01/10 3095 1,014,063 1,495,451M 91.70 1.83 5.30 10.45 21.11 174.74 0.02 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1399/01/10 1578 1,257,129 310,814M 83.13 3.36 9.75 14.96 37.25 110.46 0.06 0.09
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1399/01/10 2017 1,016,140 53,548M 73.28 2.09 13.25 20.93 37.82 129.65 0.03 0.07
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1399/01/10 2144 1,022,832 47,094M 89.44 3.04 8.27 12.29 26.91 91.20 0.05 0.06
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1399/01/10 1122 1,014,155 131,428M 81.30 0.04 11.33 18.19 28.99 71.56 0.06 0.02
نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 0 17 3 1399/01/10 2258 1,048,551 1,049M 84.95 3.15 14.05 14.41 8.22 96.44 0.03 0.12
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1399/01/10 1430 1,130,122 97,575M 87.77 2.13 8.88 13.68 25.94 78.87 0.03 0.07
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1399/01/10 3304 1,080,118 60,952,069M 89.32 2.76 10.29 16.31 26.83 186.03 0.02 0.04