سه شنبه 3 مهر 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/07/02 23.70 48.50 74.00 97.00
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/07/01 3114 1,009,402 73,921,687M 92.89 1.72 4.69 9.53 19.24 178.25 51.50 0.02
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/07/01 2731 1,000,644 8,462,260M 95.63 1.76 5.06 10.05 20.16 160.91 54.00 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/07/01 891 1,004,088 316,761M 88.48 2.38 5.90 10.21 23.59 56.58 84.60 0.03
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/07/01 2557 1,010,076 44,424,086M 98.77 1.84 5.16 10.16 19.77 146.44 58.00 0.03
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/07/01 2540 1,015,029 220,751M 91.12 2.85 7.03 13.63 24.38 150.37 56.00 0.02
اعتماد ملل 0 15 0 1397/07/01 731 1,001,782 498,576M 89.59 1.77 5.04 9.12 18.76 43.03 82.40 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/07/01 430 1,000,654 2,305,932M 73.72 1.85 5.28 9.71 20.74 24.40 72.10 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/07/01 2355 1,003,548 6,190,502M 87.53 1.90 5.42 10.87 22.40 139.96 56.00 0.01
امین سامان 0 16 0 1397/07/01 2526 1,000,498 1,000,805M 97.06 1.48 4.46 8.94 18.14 136.68 54.90 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/07/01 1976 1,000,548 32,446,194M 99.33 1.66 4.29 8.22 16.33 113.06 62.40 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 951 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 78.40 0.04
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/07/01 906 1,000,489 42,221M 78.25 1.49 4.02 7.70 18.56 46.61 86.00 0.05
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/07/01 106 1,000,524 753,876M 87.28 1.81 4.82 7.71 5.06 39.60 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/07/01 269 11,853 234,289M 85.97 4.31 9.80 14.30 17.63 65.80 0.03
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/07/01 1379 2,240,882 561,628M 96.40 2.31 5.54 9.10 18.63 121.20 75.50 0.01
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/07/01 400 10,160 425,837M 92.20 2.02 5.65 10.51 17.89 19.61 71.30 0.07
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/07/01 2433 1,000,563 27,994,720M 89.08 1.89 5.32 10.18 20.11 82.64 46.30 0.01
بانک گردشگری 0 0 0 1397/07/01 2626 1,000,645 8,044,637M 71.04 1.95 5.82 11.13 21.33 197.10 55.60 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/07/01 1022 1,000,481 2,011,491M 96.27 1.81 5.34 10.70 21.14 62.57 77.20 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/07/01 785 10,022 4,753,284M 99.99 2.91 5.21 10.06 19.62 45.07 82.80 0.05
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/07/01 440 36,976 2,144,591M 3.57 19.75 50.66 164.59 250.42 254.72 64.60 0.20
پیروزان 0 17 0 1397/07/01 1918 1,013,532 5,248,988M 83.62 2.06 5.13 10.43 20.36 105.28 62.00 0.02
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/07/01 1046 1,001,525 24,836,616M 91.60 1.52 4.47 8.82 17.65 54.05 81.20 0.01
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/07/01 903 1,806,674 218,732M 99.90 2.07 4.64 7.52 23.19 74.26 83.80 0.00
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/07/01 371 1,008,931 2,387,373M 92.10 1.77 5.07 9.90 20.37 20.55 73.60 0.05
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/07/01 2998 1,016,714 1,575,721M 88.20 2.59 5.53 9.91 19.07 295.41 45.00 0.02
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/07/01 236 25,453 367,736M 5.25 20.12 49.15 138.08 145.96 57.60 0.17
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/07/01 511 1,002,709 5,542,255M 87.02 2.07 5.98 10.68 21.05 30.57 79.50 0.04
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/07/01 227 1,008,330 226,781M 99.02 1.77 5.36 10.27 12.76 56.40 0.07
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/07/01 1991 1,011,768 150,578,280M 94.10 1.83 5.31 10.40 19.98 92.55 58.90 0.05
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/07/01 321 23,662 295,195M 10.30 18.32 47.52 122.89 131.83 52.30 0.12
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1397/07/01 248 1,305,795 319,931M 14.81 10.00 18.92 27.79 0.00 30.82 34.30 0.36
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/07/02 220 10,017 507,007M 0.48 1.66 4.90 9.76 0.00 11.82 87.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/07/02 2599 1,004,084 844,123M 0.11 2.53 6.12 9.96 15.66 122.96 65.90 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/07/01 1904 1,008,383 9,319,609M 49.73 1.48 4.38 8.85 17.44 110.11 79.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/07/02 3061 1,004,351 2,029,237M 15.03 1.82 5.18 10.36 20.81 142.04 64.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/07/02 640 10,015 3,857,709M 7.59 1.82 5.35 10.51 21.03 37.26 95.60 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/07/02 2408 1,000,987 8,638,037M 10.14 1.50 4.50 9.00 17.91 127.69 73.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/07/02 2277 1,001,096 18,699,977M 40.57 1.67 4.92 9.66 19.09 121.81 75.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/07/02 1029 1,008,871 35,027,737M 71.34 1.47 4.22 8.62 18.01 53.38 94.90 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/07/01 1193 1,013,352 29,992,419M 51.30 2.03 5.29 10.24 19.50 66.85 95.20 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/07/01 1268 1,002,936 30,714,754M 36.40 2.27 5.34 10.41 19.93 72.71 97.90 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/07/01 1074 1,025,284 62,697,227M 77.07 2.83 7.08 12.52 23.13 64.14 90.30 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/07/02 1302 10,087 1,016,724M 8.96 1.46 2.76 7.87 17.32 44.49 72.70 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/07/02 1483 2,317,390 2,222,554M 0.24 1.66 4.77 9.62 20.27 130.03 90.40 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3374 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 50.00 0.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/07/01 931 1,000,849 423,752M 10.09 1.78 5.32 10.62 21.51 53.90 88.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/07/01 2206 1,000,576 34,711,613M 50.54 1.74 4.97 9.63 19.09 119.86 75.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/05/09 1150 1,013,125 18,416M 99.04 -0.82 -0.21 4.37 12.28 49.53 94.80 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/07/01 931 16,790 1,124,606M 97.87 1.77 4.94 9.60 20.85 65.20 86.70 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/07/01 1249 21,434 9,021,927M 99.99 2.02 4.81 9.49 22.26 108.65 83.00 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/07/01 646 14,541 676,222M 75.82 -0.75 4.32 10.33 21.79 42.99 82.00 0.09
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/07/01 1144 10,982 537,033M 85.71 4.02 9.05 15.72 18.72 61.38 67.20 0.09
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/07/01 1183 10,481 77,698M 79.62 5.74 8.09 14.22 24.44 80.21 81.20 0.04
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/07/01 2541 1,010,674 50,013,730M 99.99 1.92 5.62 11.08 22.07 143.67 57.30 0.02
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/07/01 2542 1,000,731 292,411,883M 90.19 1.84 5.21 10.09 19.94 147.51 56.40 0.02
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/07/01 519 1,007,030 178,471M 3.57 1.58 4.99 9.14 21.00 30.51 100.00 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/07/01 2177 1,003,263 118,631,624M 97.29 1.56 4.60 9.12 19.20 126.78 61.60 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/07/01 1212 1,003,891 7,700,590M 91.54 1.79 5.18 9.98 19.76 70.03 80.50 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/07/01 1868 1,000,492 254,010M 76.95 1.48 4.43 8.85 17.96 97.64 63.20 0.01
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/07/01 1701 1,009,702 3,951,697M 96.77 1.71 5.12 10.28 20.91 104.90 67.40 0.03
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/07/01 3179 1,011,545 347,125M 82.71 2.07 5.68 12.32 22.36 181.04 49.80 0.05
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/07/01 2536 1,004,912 8,309,973M 94.54 1.74 4.95 9.89 19.87 153.66 55.60 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/07/01 3522 1,009,490 16,145,339M 89.37 1.70 5.03 9.54 19.14 278.91 49.50 0.02
نگین سامان 0 16.5 0 1397/07/01 520 1,000,452 1,645,100M 76.46 1.40 4.19 8.35 17.78 25.24 79.40 0.08
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/07/01 2541 1,015,854 288,072M 94.05 2.57 6.30 11.30 21.79 142.36 56.50 0.03
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/07/01 661 1,033,188 83,952M 92.62 3.21 8.65 14.87 24.17 38.40 77.80 0.06
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/06/06 1024 1,009,032 250,883M 82.24 0.85 1.52 5.07 14.58 48.90 77.40 0.00
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/07/01 1463 1,002,428 48,856M 85.67 3.24 4.00 9.36 18.37 78.53 67.30 0.01
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/07/01 568 997,112 149,935M 77.41 1.51 3.95 10.19 21.82 32.38 79.10 0.04
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/07/01 2750 1,008,025 181,388,740M 92.47 2.53 5.50 10.20 19.17 149.86 51.40 0.01