یکشنبه 5 خرداد 1398

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/03/04 4.40 29.10 28.80 123.70
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/03/03 3357 1,009,458 94,793,012M 90.17 1.63 4.84 9.66 19.75 191.54 54.50
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/03/03 2974 1,001,467 10,281,371M 92.56 1.73 5.15 10.37 20.88 174.70 57.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/03/04 1134 1,053,948 514,287M 76.90 2.54 6.82 13.54 24.44 74.26 85.90
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/03/03 2800 1,016,674 45,266,988M 86.68 3.09 5.49 10.83 21.50 160.76 60.90
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1398/03/04 2783 1,051,010 108,847M 99.16 1.77 4.95 9.54 23.59 164.30 58.90
اعتماد ملل 0 15 1 1398/03/04 974 1,002,467 1,069,161M 94.39 1.95 5.40 11.04 22.85 59.24 83.90
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/03/03 673 1,010,336 30,265,165M 91.71 1.75 5.10 10.26 20.80 38.37 78.50
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/03/03 2598 1,005,448 15,029,123M 86.96 2.04 5.93 11.73 23.34 155.86 59.30
امین سامان 0 16 1 1398/03/04 2769 1,001,651 972,273M 89.32 1.61 4.89 9.74 18.69 149.29 58.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/03/03 2219 1,001,644 49,280,118M 93.68 1.64 4.92 9.84 18.99 126.00 65.50
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 1 1396/06/19 1149 1,009,424 829,185M 99.99 1.48 4.49 8.90 18.94 27.61 79.40
با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/03/04 349 1,002,352 1,402,534M 73.84 1.69 5.06 10.27 21.92 18.91 74.20
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1398/03/04 512 13,979 168,610M 92.87 2.81 5.93 10.51 33.89 39.15 75.40
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 0 1398/03/04 1622 1,005,889 4,053,334M 92.14 1.72 5.21 6.23 18.29 143.82 77.90
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1398/03/04 643 10,123 7,147,325M 90.66 1.84 5.34 10.70 21.73 33.53 78.90
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/03/03 2676 1,001,726 39,134,568M 93.58 1.72 5.17 10.26 20.87 96.00 50.30
بانک گردشگری 0 0 1 1398/03/03 2869 1,001,397 9,646,153M 85.29 1.67 4.93 9.90 21.78 210.84 58.60
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/03/03 1265 1,001,561 3,902,217M 87.01 1.80 5.54 11.06 22.10 77.35 79.90
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1398/03/04 1028 10,067 5,033,902M 94.00 2.21 4.50 9.89 20.85 59.23 84.50
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1398/03/04 564 24,049 309,638M 8.63 -2.76 -3.25 19.75 100.37 139.75 60.10
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1398/03/03 683 36,354 3,631,731M 4.41 -2.19 -0.03 16.27 117.19 256.27 65.50
پیروزان 0 17 3 1398/03/04 2161 1,045,618 8,264,225M 87.53 1.66 5.03 9.89 20.74 119.17 65.00
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/03/03 1289 1,002,561 34,061,056M 93.14 1.56 4.57 8.94 18.26 65.90 82.90
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/03/04 1146 2,170,022 66,429M 88.97 3.44 8.46 14.66 25.76 109.30 85.30
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/03/04 614 1,010,400 2,905,389M 93.09 1.64 4.90 10.01 20.36 34.24 80.80
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1398/03/04 3241 1,011,739 4,769,846M 82.90 1.97 5.51 11.10 23.01 311.50 48.30
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1398/03/04 479 25,127 1,030,626M 5.51 -3.71 -3.71 19.02 105.50 147.48 63.50
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/03/04 470 1,012,193 670,604M 92.43 2.01 5.76 11.15 22.21 28.04 73.80
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/03/03 2234 1,006,948 148,610,197M 93.19 1.49 4.74 9.55 20.05 104.83 62.30
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1398/03/04 340 12,766 1,035,694M 5.17 -3.38 -3.76 18.68 0.00 27.58 38.50
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/03/03 1194 1,010,820 15,697,707M 3.00 1.77 5.29 10.85 21.77 67.78 65.80
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/03/04 463 10,019 730,146M 89.99 2.12 4.71 10.25 20.40 25.47 65.70
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21 1 1398/02/28 754 1,001,295 14,699,640M 3.00 1.68 5.29 10.68 21.88 45.01 64.50
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید (ETF) 0 0 1 1398/03/04 96 10,022 1,002,190M 93.45 2.00 5.65 0.00 0.00 5.97 20.80
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/03/04 2842 1,001,973 959,538M 90.00 1.97 4.97 11.06 22.34 137.98 64.20
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/03/04 2147 1,009,891 20,015,237M 93.25 1.58 4.83 9.61 18.78 122.65 75.80
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/03/04 3304 1,004,929 2,199,834M 85.59 1.75 5.22 10.29 21.33 156.19 62.70
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1398/03/04 883 10,021 8,420,339M 92.33 1.73 5.23 10.49 21.38 51.24 81.80
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/03/04 2651 1,001,982 5,487,838M 90.71 1.52 4.35 9.07 18.34 139.84 71.20
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/03/04 2520 1,002,192 33,637,777M 93.74 1.66 4.96 9.92 20.04 134.98 72.70
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/03/04 1272 1,010,950 40,018,458M 90.60 1.64 4.88 9.65 18.67 66.36 85.50
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/03/04 1436 1,007,812 26,315,417M 94.10 1.64 5.31 10.41 20.44 79.89 86.50
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/03/04 1257 1,306,083 112,140M 93.48 1.93 5.90 13.93 25.68 25.93 69.50
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/03/04 1511 1,002,199 38,110,399M 89.77 1.65 4.92 10.29 20.52 85.45 88.60
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/03/04 1317 1,028,872 53,321,687M 78.37 1.73 7.15 11.85 24.26 78.73 81.00
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/03/04 1545 10,063 1,016,410M 94.64 0.93 5.15 9.87 18.69 58.88 68.20
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/03/04 1726 2,674,574 7,253,108M 95.31 1.79 5.27 10.76 22.99 165.48 84.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/03/04 3617 1,005,754 137,915M 83.74 1.60 6.02 11.01 20.68 303.55 47.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/03/04 1174 1,000,830 362,135M 87.39 1.83 5.86 11.26 22.09 68.57 79.10
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/03/04 2449 1,002,074 41,562,865M 86.78 1.66 4.82 9.88 20.35 133.49 72.80
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/12/27 1393 1,082,874 13,176M 98.37 1.02 3.59 8.06 12.88 61.32 87.70
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1398/03/04 1174 19,228 1,339,871M 92.52 1.22 5.08 10.23 21.68 89.15 87.50
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1398/03/04 1492 24,313 12,149,672M 99.95 1.11 3.56 8.56 20.43 137.02 83.20
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1398/03/04 235 11,828 877,614M 93.42 1.66 5.03 11.05 14.39 74.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1398/03/04 889 16,781 4,527,476M 94.66 1.54 4.95 9.97 24.36 64.99 83.90
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 3 1398/03/04 1387 10,477 499,756M 80.41 2.29 7.10 12.16 29.64 78.18 70.20
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1398/03/04 1426 10,098 137,872M 90.14 1.76 7.17 13.92 29.92 100.27 82.50
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/03/04 2784 1,011,834 60,160,295M 96.30 1.99 5.75 11.39 23.06 158.90 60.40
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/03/04 188 12,297 331,103M 88.67 1.91 6.45 12.06 22.97 12.46 77.10
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/03/03 2785 1,000,128 258,645,451M 83.47 1.49 4.41 9.52 20.24 160.60 59.20
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/03/04 762 1,023,803 168,729M 84.60 3.37 7.22 11.72 22.83 46.44 81.50
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/03/03 2420 1,004,455 104,081,585M 93.32 1.53 4.60 9.37 18.91 139.37 64.70
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/03/04 1455 1,005,610 15,803,562M 89.17 1.79 5.36 10.86 21.50 84.50 82.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/03/03 2111 1,004,971 194,967M 99.83 4.81 14.25 30.97 159.68 251.36 66.30
مشترک بانک مسکن 0 15 0 1398/03/04 3367 21,490,554 278,023M 41.74 6.03 29.32 35.86 118.90 2046.96 51.90
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/03/03 1944 1,010,411 5,436,593M 91.47 1.65 4.96 10.04 20.57 118.51 70.40
مشترک صبای هدف 0 15 0 1398/03/03 1037 999,238 129,635M 78.50 2.13 13.40 18.37 41.44 58.27 69.10
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/03/04 3422 1,010,336 1,570,820M 80.83 1.91 5.39 10.60 23.85 195.79 52.60
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/03/03 2779 1,006,085 10,242,294M 92.00 1.73 5.19 10.37 20.72 167.62 58.60
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/03/04 3765 1,009,916 21,243,590M 85.72 1.63 4.81 9.61 19.70 292.14 52.20
نگین سامان 0 16.5 1 1398/03/04 763 1,001,864 1,393,135M 86.76 1.39 4.18 8.37 16.98 36.47 82.00
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/03/04 2784 1,010,304 725,232M 85.88 1.91 5.45 10.69 22.42 156.49 59.60
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 3 1398/03/03 904 1,001,548 51,384M 93.99 1.79 5.94 10.40 26.33 51.41 80.50
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/03/04 1267 1,179,344 263,607M 81.08 3.94 8.87 17.90 28.18 77.02 79.00
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/03/04 1706 1,038,308 55,126M 84.87 0.77 5.13 10.13 21.48 93.99 69.30
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/03/04 811 1,041,839 131,250M 86.05 2.13 4.77 10.46 21.72 47.20 80.30
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/03/03 2993 1,006,466 149,196,284M 91.19 1.66 5.24 9.06 19.72 162.08 54.40