جمعه 3 اسفند 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/12/01 -1.50 -6.90 17.00 62.50
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1397/12/01 3264 1,008,268 87,206,775M 93.79 1.58 4.89 9.94 19.78 186.54 52.10
آرمان کارآفرین 0 17 1 1397/11/30 2881 1,017,298 10,209,227M 95.12 1.73 5.19 10.38 20.63 169.37 54.40
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 3 1397/11/30 1041 1,044,786 415,524M 89.61 1.89 6.70 12.82 24.90 67.06 81.70
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1397/12/01 2707 1,009,862 47,375,486M 95.96 1.72 5.31 10.63 20.93 155.14 58.40
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1397/11/30 2690 1,034,842 349,742M 92.89 1.03 3.38 10.65 23.01 158.51 56.30
اعتماد ملل 0 15 1 1397/11/30 881 1,000,000 1,351,816M 93.53 1.72 5.34 12.32 20.86 51.81 78.10
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1397/11/30 580 1,008,414 23,738,174M 94.36 1.64 5.11 10.46 20.29 32.97 69.00
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1397/12/01 2505 1,003,772 14,761,008M 91.58 1.93 5.82 11.78 22.89 149.77 56.50
امین سامان 0 16 1 1397/11/30 2676 1,016,439 940,455M 90.93 1.64 4.78 9.05 18.28 144.16 55.20
اندوخته پایدار سپهر 0 10 1 1397/11/30 2126 1,016,439 38,202,115M 93.11 1.64 4.93 9.87 17.98 120.99 62.30
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 1 1397/11/30 1056 1,000,000 115,074M 99.99 9.15 25.95 1012.85 1020.82 1039.32 83.10
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 1 1397/11/30 256 1,000,000 1,758,443M 81.95 1.64 5.28 10.71 12.09 52.30
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/12/02 419 13,186 220,679M 92.61 0.87 3.84 15.12 28.72 31.53 66.10
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1397/11/30 1529 1,003,015 1,151,285M 90.04 1.80 4.10 10.28 19.03 138.29 74.20
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 1 1397/12/02 550 10,100 2,433,016M 77.86 1.79 5.40 10.21 20.80 28.28 69.60
بانک ایران زمین 0 16 1 1397/11/30 2583 1,000,000 29,158,287M 94.47 1.73 5.10 10.35 20.69 89.10 47.10
بانک گردشگری 0 0 1 1397/11/30 2776 1,000,000 9,505,916M 87.67 1.65 5.02 10.71 21.88 204.12 56.10
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1397/11/30 1172 1,018,082 4,518,384M 92.37 1.81 5.42 10.87 21.74 71.58 75.30
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 1 1397/12/02 935 10,096 5,047,589M 99.99 1.78 5.26 12.47 21.53 54.55 80.00
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/12/01 590 35,877 3,584,096M 7.67 12.20 10.99 16.19 186.49 243.97 61.50
پیروزان 0 17 3 1397/11/30 2068 1,042,467 7,701,020M 91.32 1.77 4.92 10.11 19.88 113.66 61.80
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1397/11/30 1196 1,000,480 32,525,152M 95.83 1.44 4.39 9.02 18.04 61.27 78.80
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/11/30 1053 1,990,653 233,070M 96.64 1.46 5.47 12.52 23.69 92.00 80.80
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1397/11/30 521 1,007,815 3,011,617M 93.52 1.68 5.12 10.30 20.38 29.06 70.30
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1397/11/30 3148 1,003,828 4,960,898M 85.79 1.26 5.05 12.44 21.50 305.28 45.70
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/12/02 386 25,123 675,980M 11.89 9.50 12.07 21.63 146.62 147.81 57.30
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1397/11/30 377 1,008,358 497,238M 92.55 1.64 5.39 10.93 21.63 21.93 58.40
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1397/11/30 2141 1,007,407 147,298,478M 93.85 1.43 4.51 9.21 19.63 99.76 59.10
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/12/02 471 23,923 308,017M 8.89 9.54 12.95 22.32 131.10 139.23 54.40
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/11/30 247 12,466 854,487M 4.11 11.66 9.40 11.16 0.00 24.59 45.80
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 20 0 1 1397/12/01 1101 1,007,907 16,262,637M 3.00 1.79 5.40 11.12 21.32 62.07 69.30
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/11/30 370 10,000 988,756M 94.44 1.52 5.31 10.34 20.39 20.32 77.60
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 21 0 1 1397/11/30 661 1,000,904 17,387,095M 3.00 1.65 5.44 11.41 21.75 39.78 73.10
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/12/01 2749 1,003,053 1,308,888M 94.02 2.29 5.69 12.73 20.54 132.99 65.70
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/11/30 2054 1,007,809 17,276,549M 93.75 1.63 4.78 9.18 18.38 117.64 78.30
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/11/30 3211 1,002,274 3,121,858M 90.52 1.66 5.10 10.52 21.11 150.67 64.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/11/30 790 10,000 7,633,219M 93.01 1.71 5.17 10.55 21.21 45.76 89.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/12/01 2558 1,001,208 7,290,348M 89.47 1.60 4.63 9.14 18.40 135.22 73.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/12/01 2427 1,000,548 29,253,440M 78.52 1.66 4.97 9.97 19.82 129.90 74.60
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/11/30 1179 1,008,214 39,925,522M 91.69 1.63 4.77 9.31 18.41 61.16 90.70
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/11/30 1343 1,008,748 24,039,135M 93.59 1.46 4.58 9.04 19.12 73.85 91.10
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/11/30 1164 1,227,328 94,065M 92.78 1.72 7.51 15.84 14.33 18.34 73.50
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/11/30 1418 1,000,000 34,548,603M 91.20 1.64 4.88 10.18 20.08 80.38 93.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1397/11/30 1224 1,000,000 51,002,463M 82.86 0.55 2.97 9.02 20.80 70.37 86.00
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/11/30 1452 10,063 1,014,388M 93.78 1.40 4.75 10.49 18.29 53.50 71.30
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/11/30 1633 2,530,575 5,716,276M 94.90 1.53 4.99 11.19 21.85 151.19 87.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3524 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 48.40
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/11/30 1081 1,000,000 382,964M 91.50 1.92 5.52 10.79 21.72 62.69 84.40
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/11/30 2356 1,000,000 45,724,079M 88.53 1.64 5.06 10.42 20.21 128.40 74.90
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/11/30 1300 1,074,720 19,535M 98.22 1.32 4.22 8.00 14.43 60.51 93.70
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/12/02 1081 18,283 1,076,537M 91.58 1.16 5.04 10.76 21.76 80.04 83.90
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/12/02 1399 23,535 10,517,963M 99.97 1.50 5.31 11.69 23.03 129.52 81.20
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/12/02 142 11,239 786,702M 93.34 1.70 5.68 12.39 8.85 41.60
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/12/02 796 15,963 2,439,234M 99.21 1.53 4.68 11.22 22.59 57.16 78.90
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 3 1397/12/02 1294 10,215 487,270M 84.49 0.82 4.03 13.25 27.06 70.86 66.50
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 1 1397/12/02 1333 10,144 136,217M 91.49 2.11 6.15 17.25 28.18 92.70 79.50
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1397/12/01 2691 1,010,066 57,189,090M 98.83 1.90 5.64 11.49 22.96 153.00 57.70
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1397/11/30 95 11,503 310,419M 95.82 1.63 5.08 15.03 5.19 11.60
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1397/11/30 2692 1,016,447 292,672,803M 85.88 1.64 5.10 10.53 20.73 156.05 56.60
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/11/30 669 1,004,928 97,676M 90.07 1.07 4.49 10.47 19.86 39.14 90.40
لوتوس پارسیان 0 17 1 1397/11/30 2327 1,002,598 104,489,917M 94.78 1.57 4.68 9.41 18.90 134.53 61.90
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1397/11/30 1362 1,002,582 13,346,999M 92.34 1.79 5.42 10.79 20.91 78.87 78.50
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1397/11/30 2018 1,000,000 203,898M 99.90 5.10 14.93 140.39 149.35 231.32 63.30
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 1 1397/11/30 1851 1,008,219 5,477,941M 92.70 1.68 5.10 10.22 20.90 113.34 67.00
مشترک صبای هدف 0 15 1 1397/11/30 944 999,476 48,678M 81.35 -0.05 4.46 22.49 14.53 45.17 64.80
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1397/12/01 3329 1,007,494 1,247,994M 82.35 1.58 5.27 11.06 23.23 190.11 50.30
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1397/11/30 2686 1,003,434 9,463,219M 95.02 1.67 5.17 10.28 20.42 162.19 55.90
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1397/12/01 3672 1,007,801 18,957,723M 90.68 1.64 4.83 9.86 19.68 287.10 50.10
نگین سامان 0 16.5 1 1397/11/30 670 1,013,980 1,506,654M 89.70 1.40 4.19 8.39 17.08 32.10 74.20
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1397/12/01 2691 1,007,671 616,476M 85.01 1.60 5.25 11.26 22.00 150.91 56.90
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 3 1397/11/30 811 1,000,000 53,326M 94.06 1.27 3.94 10.52 24.45 41.53 74.40
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1397/11/30 1174 1,076,916 236,045M 86.28 1.50 8.01 18.97 23.53 67.08 75.80
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1397/11/30 1613 1,030,105 54,681M 87.75 1.10 4.29 12.61 20.20 88.01 66.20
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1397/11/30 718 1,041,701 135,536M 88.56 2.00 5.48 11.42 21.42 42.23 73.40
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1397/11/30 2900 1,000,000 170,695,765M 93.53 0.91 3.43 9.16 18.30 155.33 52.00