دوشنبه 26 آذر 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/09/24 -8.00 5.60 57.40 73.90
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/09/24 3197 1,004,963 78,187,554M 93.25 1.71 5.03 9.82 19.57 182.92 52.50 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/09/24 2814 1,013,735 8,879,100M 95.23 1.77 5.16 10.12 20.14 165.61 55.00 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/09/24 974 1,066,471 331,431M 89.08 2.69 6.65 12.49 23.51 62.63 84.90 0.03
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/09/24 2640 1,005,203 41,771,840M 98.77 1.89 5.41 10.58 20.41 151.35 59.00 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/09/24 2623 1,002,212 339,313M 89.58 0.40 5.51 13.11 24.51 155.30 56.90 0.03
اعتماد ملل 0 15 0 1397/09/24 814 1,015,328 875,136M 95.49 1.90 8.45 11.94 20.27 49.72 82.00 0.02
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/09/23 513 1,001,369 15,556,577M 96.43 1.38 4.86 9.85 19.48 28.86 74.20 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/09/24 2438 1,019,070 11,848,543M 95.18 1.97 5.95 11.44 22.52 145.49 57.10 0.01
امین سامان 0 16 0 1397/09/24 2609 1,008,824 916,956M 83.91 1.19 3.92 8.34 17.45 140.29 55.90 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/09/24 2059 1,013,151 40,231,719M 99.52 1.62 4.87 9.04 17.08 117.48 63.40 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 1034 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 72.20 0.07
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/09/24 989 924,206 39,002M 89.27 -0.43 966.65 971.36 981.41 1013.35 85.60 0.39
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/09/24 189 1,015,342 1,965,702M 92.11 1.90 5.38 9.66 10.05 60.10 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/09/24 352 12,808 238,306M 94.42 1.39 9.34 20.29 27.40 69.80 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/09/24 1462 2,357,328 191,486M 97.05 2.05 5.67 11.60 19.11 132.70 76.30 0.02
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/09/24 483 10,055 1,369,626M 73.07 1.82 4.88 10.38 17.89 23.99 73.40 0.03
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/09/24 2516 1,013,480 24,757,613M 89.22 1.66 5.01 10.22 20.13 87.14 47.60 0.02
بانک گردشگری 0 0 0 1397/09/24 2709 1,012,067 6,753,300M 67.91 1.51 5.31 11.16 21.37 201.97 56.70 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/09/24 1105 1,010,397 2,331,769M 96.30 1.49 5.06 10.40 20.62 67.20 78.10 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/09/24 868 10,053 5,026,169M 99.99 1.86 5.60 10.99 21.08 50.64 83.30 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/09/24 523 27,634 1,541,960M 3.52 -12.67 -23.09 36.00 134.48 169.39 63.00 0.03
پیروزان 0 17 0 1397/09/24 2001 1,005,087 7,911,416M 94.53 1.69 5.37 10.53 20.31 109.93 62.90 0.01
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/09/24 1129 1,012,594 29,817,219M 96.72 1.51 4.58 8.94 17.76 58.18 81.70 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/09/24 986 1,916,772 226,840M 99.93 2.12 6.58 10.90 23.98 84.88 84.30 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/09/24 454 1,004,693 2,594,885M 92.45 1.73 5.16 10.22 20.07 25.34 76.40 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/09/24 3081 1,005,095 5,017,045M 95.45 1.88 6.96 12.01 21.11 301.58 46.10 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/09/24 319 19,136 286,604M 2.28 -12.77 -22.63 30.52 91.36 87.94 57.90 0.15
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/09/24 594 1,017,740 20,195,327M 91.97 1.79 5.78 11.15 21.64 36.08 79.60 0.03
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/09/24 310 1,005,523 341,752M 92.87 1.92 5.63 10.96 18.04 64.10 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/09/24 2074 1,002,594 149,217,344M 92.53 1.37 4.40 9.94 19.59 96.42 60.00 0.03
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/09/24 404 18,601 267,394M 21.68 -10.40 -19.28 34.69 85.08 85.53 54.60 0.14
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/09/24 303 10,145 617,618M 95.68 1.80 5.07 9.85 0.00 16.47 87.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/09/24 2682 1,007,941 846,829M 89.85 1.48 5.49 10.69 16.15 128.08 66.30 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/09/24 1987 1,004,685 9,837,046M 93.83 1.58 4.53 8.93 17.66 114.21 79.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/09/24 3144 1,014,182 2,947,950M 94.40 1.48 5.10 10.41 20.55 146.70 64.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/09/24 723 10,112 5,028,782M 92.28 1.60 5.00 10.50 20.61 41.75 94.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/09/24 2491 1,011,836 7,785,843M 94.44 1.49 4.47 8.91 17.96 131.76 73.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/09/24 2360 1,013,151 25,556,632M 87.79 1.65 4.94 9.78 19.33 126.26 75.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/09/24 1112 1,004,680 36,029,887M 92.28 1.57 4.61 8.84 17.77 57.60 94.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/09/24 1276 1,003,482 26,778,665M 93.94 1.47 4.05 9.48 18.92 70.36 94.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/09/24 1097 1,171,214 84,092M 94.93 3.32 7.27 11.72 7.50 12.93 75.70 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/09/24 1351 1,011,695 32,533,544M 90.71 1.48 4.13 9.93 19.73 76.76 95.70 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/09/24 1157 1,019,727 52,919,690M 81.42 -0.25 4.07 10.88 20.77 67.20 88.80 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/09/24 1385 10,094 1,017,473M 92.33 2.05 5.86 8.67 18.87 50.00 73.00 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/09/24 1566 2,441,945 5,551,062M 94.99 1.81 5.81 10.88 21.49 142.39 90.00 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3457 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 49.40 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/09/24 1014 1,014,425 473,185M 92.06 1.76 5.22 10.47 21.30 58.68 87.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/09/24 2289 1,014,175 42,030,876M 89.05 1.82 5.35 10.20 19.75 124.80 76.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/09/24 1233 1,039,657 18,898M 97.68 1.14 4.08 7.21 13.54 57.06 96.90 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/09/24 1014 17,684 1,387,872M 97.39 2.19 5.70 10.64 21.74 73.85 87.00 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/09/24 1332 22,768 11,381,914M 100.00 2.50 6.49 11.83 23.61 120.91 83.00 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/09/24 75 10,777 493,570M 99.97 1.89 7.77 4.36 44.60 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/09/24 729 15,395 1,176,263M 91.98 1.60 5.88 12.65 22.73 51.49 82.80 0.05
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/09/24 1227 10,400 496,114M 84.05 0.51 6.26 16.33 24.27 66.83 68.10 0.03
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/09/24 1266 10,184 178,508M 92.46 1.96 8.78 16.81 27.73 87.96 81.60 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/09/24 2624 1,006,087 52,533,232M 99.99 1.94 5.88 11.46 22.63 148.94 58.30 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/09/24 2625 1,012,833 302,561,817M 86.12 1.82 5.37 10.42 20.15 152.28 57.20 0.01
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/09/24 602 1,016,809 170,103M 91.62 2.27 6.59 11.69 22.26 36.70 96.70 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/09/24 2260 1,015,169 106,886,446M 95.49 1.54 4.72 9.33 18.85 131.13 62.70 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/09/24 1295 1,015,967 10,143,935M 95.39 1.62 5.29 10.48 20.01 74.85 80.80 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/09/24 1951 1,036,228 263,083M 56.05 2.20 126.41 130.61 139.85 225.12 64.10 0.16
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/09/24 1784 1,005,116 4,303,161M 94.05 1.72 5.15 10.28 21.01 109.62 68.40 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/09/24 877 992,217 38,985M 81.23 -0.36 11.04 21.28 13.52 40.27 67.00 0.18
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/09/24 3262 1,005,085 791,165M 91.33 1.92 5.71 12.20 22.34 186.33 50.60 0.03
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/09/24 2619 1,000,531 8,085,754M 94.67 1.73 5.18 10.18 20.34 158.45 56.60 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/09/24 3605 1,004,977 17,334,061M 89.76 1.68 5.03 9.96 19.56 283.55 50.40 0.00
نگین سامان 0 16.5 0 1397/09/24 603 1,011,183 1,430,839M 77.85 1.99 5.95 8.28 17.19 29.06 79.20 0.02
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/09/24 2624 1,005,094 376,723M 93.35 1.92 5.66 11.68 22.14 147.22 57.50 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/09/24 744 1,009,778 51,756M 93.49 0.91 5.06 14.00 23.72 42.45 78.30 0.06
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/09/24 1107 1,013,722 252,049M 79.50 2.96 9.56 13.15 20.98 60.94 78.30 0.04
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/09/24 1546 1,065,259 56,546M 89.90 2.26 6.90 10.89 19.64 84.82 67.80 0.00
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/09/24 651 1,049,523 136,997M 91.21 1.93 6.26 9.62 19.42 37.44 77.90 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/09/24 2833 1,010,119 175,308,626M 92.45 0.77 4.51 9.69 18.72 153.68 52.40 0.02