یکشنبه 31 تیر 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/04/27 3.10 13.10 9.10 35.20
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/04/29 3049 1,006,345 78,812,084M 96.91 1.35 4.67 9.28 18.95 174.53 51.10 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/04/29 2666 1,015,157 8,733,892M 96.81 1.54 4.86 9.80 19.84 157.14 53.90 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/04/29 826 1,015,917 348,202M 91.86 1.64 4.55 11.54 22.85 51.98 86.70 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/04/29 2492 1,007,450 48,154,521M 99.37 1.67 5.03 9.77 19.57 142.68 57.80 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/04/29 2475 1,035,314 210,021M 94.92 1.84 6.16 10.93 21.96 144.43 55.90 0.02
اعتماد ملل 0 15 0 1397/04/29 666 1,015,575 430,497M 82.15 1.59 4.57 7.94 18.53 39.30 84.50 0.06
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/04/29 365 1,012,983 2,632,683M 76.78 1.30 4.42 9.23 20.35 20.35 74.50 0.04
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/04/29 2290 1,002,082 6,908,739M 93.40 1.78 5.40 10.95 22.57 136.03 55.70 0.01
امین سامان 0 16 0 1397/04/29 2461 1,014,937 1,125,713M 97.40 1.51 4.54 8.95 18.13 133.50 54.70 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/04/29 1911 1,012,713 28,736,241M 98.52 1.30 3.94 7.89 16.44 109.95 62.40 0.01
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 886 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 84.30 0.03
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/04/29 841 1,011,918 5,531,874M 87.90 1.22 3.70 7.46 18.63 43.65 87.40 0.01
با درآمد ثابت تصمیم 0 20 0 1397/04/29 41 1,015,647 371,221M 87.62 1.58 3.82 1.26 17.50 0.22
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/04/29 204 10,925 229,650M 85.77 1.50 5.01 7.55 8.98 64.50 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/04/29 1314 2,150,965 414,130M 98.73 1.72 3.71 7.11 18.66 112.33 76.30 0.00
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/04/29 335 10,053 521,900M 94.69 1.39 4.69 9.39 15.41 71.60 0.04
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/04/29 2368 1,016,802 34,467,829M 93.79 1.71 5.02 9.91 19.46 78.90 46.00 0.01
بانک گردشگری 0 0 0 1397/04/29 2561 1,018,168 9,844,627M 78.66 1.84 5.54 10.46 20.67 192.85 55.60 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1397/04/29 957 1,013,449 1,555,357M 97.50 1.30 4.95 10.06 20.29 58.25 78.40 0.03
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/04/29 720 10,070 4,777,975M 99.99 2.17 5.00 9.65 20.72 41.94 84.00 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/04/29 375 23,096 822,185M 4.79 12.18 52.53 83.86 125.35 126.34 65.50 0.03
پیروزان 0 17 0 1397/04/29 1853 1,023,631 4,673,950M 87.67 0.88 4.91 9.22 19.36 100.78 62.30 0.01
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/04/29 981 1,000,000 25,883,162M 92.91 1.48 4.39 8.68 17.76 49.42 82.70 0.04
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/04/29 838 1,737,969 239,953M 99.99 0.45 1.78 9.90 23.50 67.63 86.50 0.02
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/04/29 306 1,006,394 2,478,076M 92.94 1.54 4.81 9.57 16.75 76.40 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/04/29 2933 1,006,469 1,336,744M 92.45 1.46 4.41 8.82 18.37 291.08 44.60 0.00
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/04/29 171 16,495 263,543M 25.66 10.81 47.73 64.95 62.70 56.50 0.31
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/04/29 446 1,000,294 4,085,953M 92.11 1.79 5.27 10.18 21.14 26.54 82.00 0.00
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/04/29 162 1,007,994 168,642M 99.68 1.85 5.26 9.46 9.02 55.30 0.03
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/04/29 1926 1,005,249 144,907,822M 94.95 1.34 4.93 9.40 19.18 88.30 58.90 0.03
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/04/29 256 15,409 192,231M 20.72 10.87 35.64 49.60 54.09 50.60 0.25
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/04/29 155 10,144 595,968M 94.47 1.43 4.78 0.00 0.00 8.10 71.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/04/29 2534 1,005,540 845,951M 93.87 0.56 3.79 4.70 9.54 117.14 64.60 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/04/26 1839 1,005,242 8,871,439M 98.77 1.44 4.37 8.66 17.27 106.82 77.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/04/29 2996 1,001,125 2,313,894M 65.98 1.55 5.01 10.04 20.44 137.98 62.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/04/25 575 10,119 3,604,246M 84.58 1.69 4.93 9.92 20.51 32.83 92.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/04/29 2343 1,014,094 8,933,998M 94.23 1.46 4.47 8.93 17.79 124.37 72.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/04/29 2212 1,014,962 14,185,355M 85.53 1.55 4.72 9.43 18.67 118.18 73.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/04/25 964 1,004,360 36,027,156M 93.70 1.29 4.35 8.56 18.04 49.87 92.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/04/29 1128 1,006,145 24,157,144M 93.81 1.45 4.81 9.14 18.58 62.47 93.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/04/29 1203 1,014,558 34,432,249M 93.68 1.48 4.75 9.16 19.02 68.44 96.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/04/23 1009 1,012,704 81,306,428M 91.22 1.66 4.93 9.82 20.57 57.44 88.40 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/04/29 1237 10,065 1,014,562M 95.34 1.35 4.55 9.05 18.83 42.74 70.20 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/04/29 1418 2,236,280 2,439,106M 90.99 1.39 4.53 9.14 20.53 121.98 88.80 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/04/29 3309 1,001,918 101,041M 93.49 1.06 4.01 4.85 24.28 285.32 49.30 0.23
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/04/29 866 1,016,890 476,302M 90.65 1.72 5.29 10.59 21.25 50.10 85.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/04/29 2141 1,014,689 38,323,742M 88.96 1.50 4.68 9.38 18.52 116.18 74.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/04/29 1085 1,023,255 19,111M 98.81 0.61 0.90 5.77 13.86 50.52 97.00 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/04/29 866 16,228 1,426,158M 99.46 1.60 4.57 9.95 21.55 59.80 87.60 0.02
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/04/29 1184 20,710 8,965,655M 99.99 1.56 4.52 10.13 23.07 101.97 83.40 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/04/29 581 13,814 987,789M 86.55 0.18 3.44 7.80 20.08 36.00 84.00 0.12
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/04/29 1079 9,891 483,685M 89.14 -0.53 3.71 6.10 19.55 50.67 67.10 0.14
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/04/29 1118 10,025 55,271M 89.45 0.77 5.36 9.63 18.82 72.88 82.00 0.01
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/04/29 2476 1,008,691 49,987,207M 100.00 1.84 5.48 10.92 21.76 139.70 57.20 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/04/29 2477 1,015,448 304,028,915M 92.62 1.49 4.88 9.84 19.35 143.66 56.20 0.02
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/04/29 454 1,008,133 186,773M 59.45 1.84 4.39 9.10 22.17 27.16 96.30 0.02
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/04/29 2112 1,002,039 138,245,967M 99.59 1.58 4.56 9.32 19.49 123.49 61.60 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/04/29 1147 1,001,918 7,794,687M 95.02 1.69 4.99 9.58 19.74 66.32 81.60 0.02
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/04/29 1803 1,014,302 25,124,974M 92.97 1.46 4.44 8.84 17.71 94.44 63.10 0.01
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/04/29 1636 1,007,976 3,598,099M 99.99 1.71 5.13 10.38 20.95 101.21 67.70 0.01
مشترک فراز اندیش نوین 0 19 0 1397/04/29 3114 999,874 229,219M 93.95 0.97 5.41 9.78 20.88 175.53 49.50 0.05
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/06/31 1569 1,069,118 5,292M 97.15 2.70 4.20 6.96 8.89 58.27 34.60 0.04
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/04/29 2471 1,002,833 9,187,411M 95.17 1.57 4.85 9.75 19.98 149.96 55.50 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/04/29 3457 1,006,943 18,400,105M 96.40 1.61 4.68 9.37 18.88 275.30 49.10 0.01
نگین سامان 0 16.5 0 1397/04/29 455 1,013,514 2,395,728M 85.61 1.38 4.19 8.54 17.83 22.24 81.70 0.02
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/04/29 2476 1,006,928 284,716M 99.88 1.54 4.87 9.90 20.48 137.39 56.20 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/04/29 596 1,041,435 84,674M 90.67 1.08 5.47 8.21 19.85 30.24 80.00 0.05
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1639 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 33.30 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/04/29 959 1,000,944 247,874M 90.47 -0.06 2.07 6.27 16.62 48.12 78.80 0.01
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1397/04/29 1398 1,004,986 48,981M 91.69 0.50 4.37 8.85 17.71 74.21 67.60 0.05
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1397/01/18 1525 1,005,773 7,546M 89.52 1.53 0.65 4.96 15.33 47.67 55.50 0.11
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/04/29 503 1,018,146 171,448M 72.33 1.75 6.52 10.71 21.44 29.47 82.50 0.09
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/04/29 2685 1,014,747 196,756,133M 94.87 1.49 4.45 8.70 17.57 145.34 51.20 0.01