چهارشنبه 4 مهر 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/07/03 26.00 56.90 79.90 104.20
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/07/02 3115 1,009,915 73,667,146M 92.84 1.73 4.70 9.51 19.23 178.31 51.50 0.02
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/07/02 2732 1,001,339 8,416,924M 95.54 1.76 5.06 10.06 20.16 160.97 54.00 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/07/02 892 1,004,681 317,907M 87.96 2.52 6.08 10.11 23.54 56.64 84.50 0.03
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/07/02 2558 1,011,151 44,255,409M 98.71 1.88 5.21 10.20 19.80 146.55 58.00 0.03
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/07/02 2541 1,017,558 221,604M 91.15 2.99 7.26 13.63 24.71 150.62 56.00 0.02
اعتماد ملل 0 15 0 1397/07/02 732 1,003,719 505,382M 90.33 1.85 5.19 9.19 18.88 43.23 82.20 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/07/02 431 1,001,114 2,304,543M 72.91 1.82 5.19 9.68 20.70 24.44 71.90 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/07/02 2356 1,004,056 6,160,047M 87.89 1.91 5.40 10.84 22.38 140.01 56.00 0.01
امین سامان 0 16 0 1397/07/02 2527 1,000,993 1,001,093M 97.06 1.47 4.45 8.93 18.15 136.73 54.90 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/07/02 1977 1,001,096 32,469,043M 99.34 1.67 4.30 8.22 16.32 113.11 62.30 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 952 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 78.40 0.04
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/07/01 907 1,000,489 42,221M 78.25 1.49 4.02 7.70 18.56 46.61 85.90 0.05
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/07/02 107 1,001,477 783,843M 88.23 1.83 5.59 7.81 5.15 39.30 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/07/02 270 11,941 236,030M 87.66 4.25 10.66 15.22 18.16 65.60 0.04
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/07/02 1380 2,245,839 562,688M 96.28 2.45 5.75 9.30 18.78 121.69 75.40 0.01
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/07/02 401 10,189 427,062M 91.93 2.19 5.87 10.73 18.12 19.94 71.10 0.07
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/07/02 2434 1,003,517 27,500,350M 89.36 2.13 5.56 10.41 20.34 82.92 46.30 0.01
بانک گردشگری 0 0 0 1397/07/02 2627 1,001,289 8,006,583M 70.57 1.93 5.82 11.14 21.35 197.17 55.60 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/07/02 1023 1,002,107 2,029,946M 96.17 1.93 5.48 10.80 21.25 62.73 77.10 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/07/02 786 10,028 4,755,722M 99.99 2.87 5.32 9.97 19.62 45.07 82.70 0.05
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/07/02 441 38,327 2,272,751M 4.05 27.28 60.58 176.29 263.98 262.37 64.60 0.17
پیروزان 0 17 0 1397/07/02 1919 1,019,677 5,269,462M 83.71 2.65 5.93 10.86 20.88 105.90 62.00 0.02
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/07/02 1047 1,002,037 24,927,079M 91.63 1.52 4.47 8.81 17.65 54.10 81.10 0.01
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/07/02 904 1,807,660 218,843M 99.90 2.03 4.87 7.22 23.18 74.35 83.70 0.00
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/07/02 372 1,009,472 2,243,862M 91.62 1.75 5.07 9.90 20.37 20.61 73.40 0.05
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/07/02 2999 1,020,262 1,602,024M 87.31 2.90 5.83 10.20 19.37 295.77 45.00 0.02
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/07/02 237 26,380 394,848M 5.37 27.71 56.81 147.49 151.07 57.80 0.15
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/07/02 512 1,002,960 5,721,851M 88.30 2.05 5.51 10.41 20.99 30.59 79.30 0.04
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/07/02 228 1,009,294 226,997M 99.13 1.97 5.33 10.08 12.86 56.10 0.07
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/07/02 1992 1,012,257 150,089,771M 94.03 1.85 5.34 10.39 19.97 92.60 58.90 0.05
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/07/02 322 24,477 305,362M 9.92 25.15 55.71 130.87 136.62 52.50 0.09
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1397/07/03 249 1,340,621 331,175M 17.50 14.34 23.82 30.40 0.00 34.30 34.10 0.36
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/07/03 221 10,023 500,466M 5.70 1.66 4.95 9.81 0.00 11.88 86.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/07/02 2600 1,004,084 844,123M 0.11 2.53 6.12 9.96 15.66 122.96 65.90 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/07/03 1905 1,009,368 9,948,997M 49.68 1.47 4.38 8.84 17.41 110.20 79.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/07/03 3062 1,004,819 2,030,828M 14.61 1.77 5.20 10.35 20.77 142.08 64.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/07/03 641 10,013 4,138,316M 8.76 1.69 5.26 10.43 20.96 37.24 95.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/07/03 2409 1,001,480 8,615,777M 10.36 1.50 4.50 8.99 17.91 127.74 73.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/07/03 2278 1,001,644 18,821,835M 40.57 1.67 4.92 9.65 19.09 121.86 75.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/07/03 1030 1,009,366 34,742,042M 71.26 1.46 4.26 8.61 18.01 53.43 94.80 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/07/02 1194 1,015,339 29,973,187M 51.70 2.18 5.43 10.36 19.64 67.05 95.10 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/07/02 1269 1,004,707 30,725,556M 35.05 2.32 5.55 10.51 20.07 72.88 97.80 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/07/02 1075 1,029,446 62,737,429M 76.69 3.22 7.51 12.83 23.44 64.55 90.20 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/07/03 1303 10,091 1,017,209M 0.98 1.44 2.97 7.86 17.30 44.53 72.70 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/07/03 1484 2,318,682 2,160,364M 0.53 1.64 4.76 9.66 20.27 130.16 90.30 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3375 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 50.00 0.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/07/02 932 1,003,677 424,645M 10.00 2.00 5.55 10.83 21.72 54.18 87.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/07/03 2207 1,001,375 34,621,250M 50.45 1.70 4.96 9.60 19.05 119.94 75.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/05/09 1151 1,013,125 18,416M 99.04 -0.82 -0.21 4.37 12.28 49.53 94.70 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/07/02 932 16,807 1,139,225M 98.80 1.82 4.89 9.64 20.88 65.34 86.60 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1250 21,440 9,024,413M 100.00 1.75 4.83 9.42 22.23 108.91 82.90 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/07/02 647 14,556 676,915M 75.83 1.42 4.64 10.40 21.86 43.17 81.90 0.09
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1145 11,019 538,857M 85.58 4.60 9.63 16.03 18.78 61.47 67.20 0.09
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1184 10,542 78,154M 79.17 6.25 8.78 14.84 24.90 81.08 81.20 0.04
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/07/02 2542 1,011,388 49,832,600M 100.00 1.92 5.63 11.08 22.06 143.74 57.30 0.02
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/07/01 2543 1,000,731 292,411,883M 90.19 1.84 5.21 10.09 19.94 147.51 56.40 0.02
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/07/02 520 1,008,343 178,704M 3.54 1.46 5.09 9.22 21.03 30.64 99.80 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/07/02 2178 1,003,887 118,274,033M 97.23 1.56 4.58 9.12 19.17 126.84 61.60 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/07/02 1213 1,004,721 7,650,729M 91.38 1.85 5.24 10.00 19.78 70.12 80.40 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/07/02 1869 1,212,810 307,914M 75.73 22.63 25.56 29.94 39.11 118.85 63.20 0.08
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/07/02 1702 1,010,279 3,905,544M 96.40 1.71 5.12 10.28 20.90 104.96 67.30 0.03
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/07/02 3180 1,012,338 347,087M 81.92 2.09 5.91 12.36 22.39 181.12 49.80 0.05
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/07/02 2537 1,005,648 8,296,295M 93.82 1.75 4.96 9.91 19.87 153.73 55.60 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/07/02 3523 1,010,061 16,046,843M 89.19 1.75 5.03 9.54 19.13 278.97 49.50 0.02
نگین سامان 0 16.5 0 1397/07/02 521 1,000,903 1,637,596M 76.43 1.40 4.18 8.35 17.83 25.28 79.30 0.07
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/07/02 2542 1,014,708 288,113M 94.05 2.49 6.12 11.13 21.61 142.25 56.50 0.03
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/07/02 662 1,036,483 84,219M 92.31 3.55 9.03 15.11 24.39 38.71 77.60 0.06
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/06/06 1025 1,009,032 250,883M 82.24 0.85 1.52 5.07 14.58 48.90 77.40 0.00
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/07/02 1464 999,315 48,705M 85.14 2.93 3.90 8.71 18.05 78.22 67.20 0.01
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/07/02 569 1,003,456 147,492M 83.00 2.27 5.18 10.54 22.00 32.99 78.90 0.04
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/07/02 2751 1,009,654 180,750,310M 92.33 2.59 5.56 10.31 19.28 150.02 51.40 0.01