پنجشنبه 3 خرداد 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/03/02 1.20 -2.80 5.50 17.70
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/03/02 2990 1,009,586 81,303,476M 91.96 1.63 4.80 9.33 19.21 171.55 51.50 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/03/01 2607 1,000,535 8,906,133M 92.55 1.58 4.90 9.70 20.41 153.96 54.40 0.03
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/03/01 767 1,055,175 348,336M 92.84 1.70 6.85 11.71 25.03 49.08 91.10 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/03/02 2433 1,009,759 56,555,872M 99.60 1.63 4.91 9.31 19.40 139.43 58.50 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/03/01 2416 1,041,772 146,612M 94.23 1.66 4.58 10.18 20.07 139.90 56.50 0.02
اعتماد ملل 0 15 0 1397/03/01 607 1,000,567 692,224M 86.84 1.45 3.44 7.96 19.32 36.17 90.00 0.15
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/03/01 306 1,000,255 2,684,190M 81.59 1.53 4.87 9.96 17.45 83.30 0.07
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/03/01 2231 1,004,217 7,028,190M 91.51 1.81 5.45 11.13 22.71 132.52 56.30 0.02
امین سامان 0 16 0 1397/03/01 2402 1,000,525 1,190,271M 97.53 1.48 4.44 8.87 18.43 130.50 55.40 0.03
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/03/01 1852 1,000,438 25,747,629M 99.99 1.31 3.94 7.88 17.34 107.43 63.50 0.03
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 827 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 90.20 0.02
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/03/02 782 1,000,822 7,181,779M 91.23 1.23 3.55 7.53 19.35 41.29 91.30 0.04
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/03/02 145 10,438 278,708M 81.22 0.80 1.84 3.86 74.50 0.08
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/03/01 1255 2,085,669 358,708M 80.60 0.61 2.76 6.73 19.13 105.88 78.70 0.04
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/03/02 276 10,057 567,338M 95.87 1.24 4.50 6.69 12.00 79.00 0.01
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/03/01 2309 1,000,548 30,116,782M 93.20 1.65 4.97 9.66 19.73 75.68 46.40 0.04
بانک گردشگری 0 0 0 1397/03/01 2502 1,000,509 13,321,045M 81.96 1.68 4.96 9.71 20.98 189.07 56.20 0.03
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1397/03/01 898 1,000,357 1,731,717M 97.90 1.78 5.18 10.09 20.93 55.12 81.60 0.07
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/03/02 661 10,070 4,777,897M 99.98 1.40 5.28 9.66 20.62 38.40 88.20 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/03/02 316 16,730 521,975M 11.28 11.59 35.41 41.47 63.03 71.20 0.76
پیروزان 0 17 0 1397/03/01 1794 1,037,376 6,223,966M 90.02 1.60 4.18 8.77 19.05 97.41 63.40 0.00
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/03/01 922 1,001,433 25,053,302M 92.69 1.43 4.32 8.55 18.05 48.08 86.20 0.02
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/03/01 779 1,725,186 351,108M 99.99 0.98 7.06 13.13 27.27 66.40 91.00 0.02
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/03/01 247 1,008,842 3,000,381M 95.69 1.63 4.85 9.28 13.61 87.50 0.04
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/03/01 2874 1,007,965 1,103,360M 89.83 1.47 4.40 8.80 19.06 288.17 44.90 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/03/02 112 12,215 179,894M 28.03 10.15 19.87 20.09 65.20 0.87
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/03/01 387 1,003,616 3,748,976M 92.93 1.73 5.20 10.31 21.98 23.29 90.20 0.06
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/03/01 103 1,008,471 183,275M 99.97 1.93 4.76 5.58 70.90 0.01
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/03/01 1867 1,008,859 145,779,724M 96.00 1.56 4.51 9.06 19.01 85.00 59.80 0.00
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/03/02 197 12,001 149,719M 26.80 6.26 16.01 20.03 19.39 55.30 0.34
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/03/01 96 10,005 469,417M 95.44 1.65 4.96 0.00 0.00 5.03 71.90 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 2 1397/03/01 2475 1,029,954 867,470M 94.92 1.76 2.45 3.66 10.45 114.91 64.70 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/03/01 1780 1,000,511 6,127,929M 98.14 1.48 4.45 8.50 17.52 104.14 78.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/03/01 2937 1,003,244 3,247,592M 73.65 1.62 4.97 9.96 20.90 134.62 62.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/03/01 516 10,005 3,512,751M 86.55 1.68 5.12 10.19 21.15 29.94 95.40 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/03/01 2284 1,000,494 8,392,716M 94.88 1.50 4.49 8.81 18.05 121.48 72.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/03/01 2153 1,000,520 12,445,933M 85.20 1.59 4.73 9.31 19.14 115.16 74.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/03/01 905 1,009,933 31,375,673M 93.88 1.58 4.50 8.85 18.66 47.38 94.70 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/03/01 1069 1,007,704 24,218,650M 94.68 1.52 4.35 8.82 18.47 59.18 95.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/03/01 1144 1,000,458 37,747,094M 94.04 1.48 4.47 9.18 18.94 65.28 98.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/03/01 950 999,853 90,698,012M 92.36 1.61 4.63 9.57 20.67 54.30 90.40 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/03/01 1178 10,092 1,016,295M 98.00 1.61 4.61 9.78 14.18 39.82 70.20 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/03/01 1359 2,172,764 2,758,819M 89.03 1.52 4.57 9.34 21.10 115.67 89.50 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/02/18 3250 1,014,667 103,445M 94.82 1.64 1.78 11.69 24.57 281.95 49.40 0.54
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/03/01 807 1,000,564 491,984M 92.14 1.77 5.31 10.59 21.61 46.70 86.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/03/01 2082 1,000,489 38,059,653M 90.25 1.59 4.71 9.30 18.99 113.16 74.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/03/01 1026 1,005,833 19,792M 97.07 -0.84 3.12 6.18 15.69 48.81 98.60 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/03/02 807 15,786 1,698,296M 99.97 1.63 5.09 9.64 22.05 55.37 91.10 0.02
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/03/02 1125 20,167 8,690,130M 99.99 1.65 5.35 10.79 23.97 96.57 85.70 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/03/02 522 13,483 1,090,808M 86.28 1.52 3.50 8.22 21.21 32.57 89.30 0.09
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/03/02 1020 10,213 499,415M 91.03 1.45 4.48 6.81 16.61 48.30 68.80 0.16
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/03/01 1059 10,159 56,009M 89.47 2.48 5.72 10.29 20.22 70.12 84.40 0.01
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/03/01 2417 1,010,291 48,935,979M 100.00 1.82 5.62 10.71 21.06 136.18 57.60 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/03/01 2418 1,000,332 296,244,134M 93.40 1.64 4.88 9.60 19.52 140.48 56.90 0.04
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/03/01 395 1,010,169 181,664M 95.18 1.03 4.24 10.55 23.59 23.66 103.00 0.05
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/03/01 2053 1,003,064 157,078,320M 100.00 1.54 4.62 9.51 19.67 120.48 62.50 0.02
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/03/01 1088 1,004,093 7,185,587M 96.11 1.69 4.80 9.43 19.83 63.11 84.50 0.02
مشترک اندیشه فردا 0 16 0 1397/03/02 1744 1,000,987 20,393,362M 91.71 1.48 4.19 8.83 17.95 91.58 64.10 0.04
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/03/01 1577 1,009,702 3,672,368M 99.98 1.71 5.24 10.37 20.91 97.85 69.10 0.01
مشترک فراز اندیش نوین 0 19 0 1397/03/01 3055 1,007,778 241,745M 94.50 1.45 4.71 9.49 20.29 171.60 50.00 0.02
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/06/31 1510 1,069,118 5,292M 97.15 2.70 4.20 6.96 8.89 58.27 35.90 0.04
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/03/01 2412 1,004,761 8,733,007M 95.71 1.55 4.85 9.66 20.13 146.70 56.10 0.03
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/03/02 3398 1,009,260 19,641,098M 91.79 1.55 4.76 9.29 19.02 272.26 49.40 0.01
نگین سامان 0 16.5 0 1397/03/01 396 1,000,466 2,929,900M 88.23 1.40 4.26 8.83 18.35 19.52 89.70 0.08
نهال سرمایه ایرانیان 0 20 0 1397/03/01 2417 1,009,420 286,646M 99.92 1.65 5.00 10.08 20.61 134.28 56.80 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/03/01 537 1,000,309 81,280M 90.32 1.70 4.38 8.48 19.28 26.36 85.50 0.07
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1580 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 34.60 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/03/01 900 1,091,625 269,477M 95.06 0.99 3.81 7.38 17.93 47.02 82.80 0.03
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1397/03/01 1339 1,030,975 50,248M 94.44 1.91 4.33 7.51 17.77 71.74 69.20 0.01
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1397/01/18 1466 1,005,773 7,546M 89.52 1.53 0.65 4.96 15.33 47.67 57.60 0.11
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/03/02 444 1,034,083 259,295M 74.59 2.29 4.45 8.86 20.41 25.42 88.50 0.06
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/03/01 2626 1,000,193 186,875,089M 93.51 1.40 4.24 8.55 17.64 142.24 51.70 0.01
Back to Top