شنبه 26 اسفند 1396

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/12/23 -2.50 1.00 14.20 24.60
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1396/12/23 2922 1,004,102 80,577,344M 92.13 1.62 4.69 9.46 19.55 167.93 50.60 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1396/12/22 2539 1,012,048 9,158,908M 92.27 1.63 4.83 9.72 20.48 150.20 53.50 0.03
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1396/12/22 699 1,050,133 345,389M 91.47 1.80 4.93 10.20 22.77 43.47 92.10 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1396/12/21 2365 1,003,345 53,034,066M 99.41 1.56 4.50 9.32 19.48 135.52 57.70 0.00
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1396/12/22 2348 1,003,336 129,823M 92.80 1.74 5.26 11.08 21.38 136.12 55.70 0.00
اعتماد ملل 0 15 0 1396/12/22 539 993,987 2,207,618M 84.29 0.43 2.88 8.25 19.45 32.07 91.30 0.16
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 18 0 1396/12/22 238 1,011,660 2,696,714M 83.10 1.81 4.79 10.08 13.85 81.40 0.05
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1396/12/23 2163 1,015,904 6,614,352M 92.58 1.71 5.48 10.94 22.50 128.25 55.30 0.00
امین سامان 0 16 0 1396/12/22 2334 1,010,897 1,666,326M 98.46 1.50 4.41 8.90 18.46 127.07 54.50 0.03
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1396/12/22 1784 1,009,644 19,851,373M 100.00 1.30 3.91 7.88 17.89 104.45 62.70 0.03
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1396/12/22 759 1,001,955 7,590,011M 87.28 1.54 4.88 9.93 20.43 41.74 90.80 0.03
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1396/12/23 714 1,009,453 5,380,553M 88.24 1.11 4.01 10.73 19.86 38.59 92.20 0.03
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1396/12/24 77 10,272 377,870M 83.62 0.53 2.46 85.50 0.03
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1396/12/22 1187 2,040,533 823,024M 92.79 0.80 3.20 8.81 22.23 101.43 78.60 0.03
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1396/12/24 208 9,982 597,031M 94.88 0.86 1.58 6.23 8.04 81.20 0.03
بانک ایران زمین 0 16 0 1396/12/22 2241 1,012,280 26,157,719M 93.01 1.63 4.71 9.44 19.49 71.95 45.10 0.04
بانک گردشگری 0 0 0 1396/12/22 2434 1,011,649 18,333,936M 84.84 1.60 4.78 9.71 21.19 185.20 55.30 0.03
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1396/12/22 830 1,009,376 1,952,108M 98.03 1.52 4.55 9.67 20.47 50.78 80.70 0.08
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1396/12/24 593 9,967 4,728,820M 100.00 0.85 4.34 9.41 18.13 34.11 90.50 0.07
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1396/12/23 248 13,379 271,581M 12.39 4.53 13.53 26.43 29.22 72.50 0.60
پیروزان 0 17 0 1396/12/22 1726 1,003,622 5,815,369M 90.20 1.37 4.62 9.81 20.53 94.04 62.50 0.01
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1396/12/22 854 1,010,876 24,576,509M 88.88 1.40 4.18 8.47 18.29 44.80 86.10 0.05
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1396/12/21 711 1,629,565 446,155M 98.90 1.80 5.60 11.79 25.65 57.18 92.40 0.00
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1396/12/22 179 1,003,800 2,740,326M 95.48 1.59 4.68 10.37 9.84 88.80 0.05
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1396/12/23 2806 1,003,253 955,885M 88.77 1.42 4.37 8.69 20.08 284.74 44.00 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1396/12/23 44 10,347 179,388M 53.34 1.79 3.47 1.31 44.20 0.28
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1396/12/24 319 1,016,943 3,280,724M 90.91 1.99 5.20 10.24 19.42 19.42 92.50 0.04
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1396/12/22 35 999,444 158,653M 100.00 0.86 0.89 47.10 0.16
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1396/12/22 1799 1,003,714 141,317,335M 96.54 1.57 4.56 9.37 19.45 81.58 58.70 0.02
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1396/12/23 129 10,691 132,304M 38.94 3.04 6.40 6.91 48.40 0.11
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1396/12/22 28 10,124 174,352M 99.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 51.90 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 2 1396/12/22 2407 997,267 356,124M 87.65 -1.23 0.21 4.82 11.56 111.52 64.40 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1396/12/22 1712 1,000,753 7,334,305M 98.55 1.40 4.10 8.21 17.33 100.75 78.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1396/12/22 2869 1,011,062 3,778,455M 80.06 1.56 4.84 10.03 20.92 130.67 62.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1396/12/22 448 10,109 3,539,187M 86.12 1.57 4.87 10.04 21.06 25.87 97.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1396/12/22 2216 1,010,247 8,398,438M 94.31 1.46 4.28 8.52 17.83 117.95 71.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1396/12/22 2085 1,010,849 12,192,316M 83.12 1.54 4.53 9.01 18.99 111.48 73.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1396/12/22 837 1,001,951 24,624,030M 93.13 1.39 4.12 8.76 18.51 43.71 95.80 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1396/12/22 1001 1,003,354 25,150,654M 96.62 1.51 4.49 9.00 19.05 55.81 96.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1396/12/22 1076 1,010,049 37,297,177M 93.49 1.39 4.55 9.44 19.23 61.81 99.20 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1396/12/22 882 1,009,506 88,373,763M 92.71 1.76 4.43 10.08 20.61 50.53 91.00 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1396/12/22 1110 10,034 1,014,475M 95.70 1.47 5.17 9.57 15.08 36.14 69.60 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1396/12/22 1291 2,097,357 3,118,523M 90.96 1.35 4.39 9.44 21.60 108.19 90.00 0.49
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1396/12/22 3182 973,324 20,552M 50.60 -2.09 5.24 11.61 31.82 277.07 49.10 0.63
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1396/12/22 739 1,012,544 581,305M 90.07 1.75 5.23 10.45 21.34 42.61 87.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1396/12/22 2014 1,010,291 38,111,544M 90.30 1.44 4.49 8.93 18.92 109.41 74.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1396/12/22 958 1,063,082 20,918M 87.29 0.96 3.00 7.11 15.97 46.25 100.40 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1396/12/24 739 15,214 1,968,334M 100.00 1.66 4.74 9.94 24.14 49.82 92.70 0.05
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/12/24 1057 19,373 8,235,513M 100.00 1.64 5.18 11.15 24.13 88.93 86.20 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1396/12/24 454 13,094 1,279,366M 88.13 0.96 4.38 10.09 22.61 28.92 93.60 0.07
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1396/12/24 952 10,077 487,769M 93.01 -1.01 1.73 6.22 19.28 43.99 68.90 0.25
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1396/12/24 991 10,086 51,068M 90.25 2.17 5.28 9.39 21.19 65.99 85.50 0.04
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1396/12/23 2349 1,004,855 53,702,773M 99.96 1.82 5.26 10.70 20.63 132.02 56.80 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1396/12/22 2350 1,011,143 293,560,633M 93.81 1.77 4.64 9.42 19.48 136.67 55.90 0.04
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1396/12/22 327 1,002,821 253,719M 86.92 1.56 5.99 11.77 0.00 20.49 107.10 0.10
لوتوس پارسیان 0 17 0 1396/12/23 1985 1,015,373 151,708,681M 99.99 1.65 4.90 9.74 19.72 117.06 61.80 0.92
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1396/12/22 1020 1,013,340 7,650,954M 98.29 1.49 4.59 9.35 19.96 59.39 84.30 0.01
مشترک اندیشه فردا 0 16 0 1396/12/21 1676 1,011,885 16,077,892M 89.49 1.55 4.75 9.14 18.16 88.43 63.10 0.04
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1396/12/21 1509 1,003,404 3,526,387M 98.76 1.72 5.16 10.32 20.98 93.71 68.20 0.02
مشترک فراز اندیش نوین 0 19 0 1396/12/22 2987 1,003,007 244,487M 94.21 1.66 4.25 10.08 20.96 168.02 49.20 0.04
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/06/31 1442 1,069,118 5,292M 97.15 2.70 4.20 6.96 8.89 58.27 37.60 0.11
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1396/12/22 2344 1,016,274 9,011,287M 94.20 1.66 4.87 9.77 20.54 142.95 55.40 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1396/12/23 3330 1,004,061 20,063,090M 92.30 1.65 4.71 9.31 19.41 268.67 48.70 0.00
نگین سامان 0 16.5 0 1396/12/22 328 1,010,848 3,316,045M 89.29 1.47 4.52 9.13 17.65 16.29 91.10 0.08
نهال سرمایه ایرانیان 0 20 0 1396/12/22 2349 1,003,895 281,593M 100.00 1.71 5.12 10.23 20.79 130.46 55.90 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1396/12/22 469 996,236 80,949M 88.45 -0.52 2.32 7.45 18.12 21.81 86.10 0.13
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1512 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 36.10 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1396/12/22 832 1,062,682 228,497M 95.13 1.38 4.17 8.76 19.84 44.21 82.90 0.04
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1396/12/22 1271 1,031,164 50,247M 98.53 1.38 3.21 8.56 15.74 67.66 68.70 0.00
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1396/12/22 1398 996,111 7,474M 93.04 -1.60 0.84 4.82 14.94 46.11 58.50 0.17
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1396/12/23 376 1,041,551 416,979M 93.17 1.46 4.36 11.00 21.38 21.90 90.10 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1396/12/22 2558 1,006,731 174,775,066M 93.01 1.03 3.94 8.40 17.47 138.63 50.70 0.01
Back to Top