پنجشنبه 26 مهر 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/07/25 15.70 68.90 92.00 113.60
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/07/25 3137 1,005,568 72,626,393M 92.21 1.61 5.11 9.77 19.42 179.61 51.50 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/07/24 2754 1,013,181 8,490,031M 97.09 1.70 5.10 9.87 19.88 162.14 53.80 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/07/24 914 1,011,768 296,675M 90.99 1.18 5.52 9.96 22.67 57.32 83.30 0.02
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/07/25 2580 1,005,507 42,801,388M 98.98 1.76 5.27 10.29 19.87 147.82 57.80 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/07/24 2563 1,045,889 281,296M 89.25 3.60 8.89 15.15 26.15 153.40 55.80 0.03
اعتماد ملل 0 15 0 1397/07/24 754 1,031,196 600,239M 94.17 4.71 6.71 11.11 19.99 45.98 80.80 0.02
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/07/24 453 1,014,734 2,541,604M 79.77 1.81 5.49 9.81 20.38 25.81 70.00 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/07/25 2378 1,000,000 8,473,629M 94.37 1.99 5.70 11.10 22.64 139.61 55.90 0.00
امین سامان 0 16 0 1397/07/24 2549 1,010,539 1,086,212M 97.26 1.33 4.24 8.69 17.77 137.68 54.70 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/07/24 1999 1,013,151 35,600,469M 99.10 1.62 4.49 8.38 16.43 114.28 62.00 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 974 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 76.60 0.05
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/07/24 929 9,857,967 416,006M 43.03 875.30 879.08 881.66 892.51 921.96 84.60 0.30
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/07/24 129 1,014,078 1,283,472M 91.37 1.67 5.23 9.07 6.38 38.00 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/07/25 292 12,315 241,444M 87.13 5.02 12.74 19.07 21.48 64.00 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/07/24 1402 2,271,429 106,085M 102.16 1.82 5.72 9.58 18.71 124.22 74.80 0.03
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/07/25 423 9,939 268,485M 98.60 0.16 4.19 8.85 16.31 19.24 69.50 0.04
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/07/24 2456 1,027,459 27,505,052M 89.97 3.07 6.57 11.48 21.26 85.24 46.20 0.02
بانک گردشگری 0 0 0 1397/07/24 2649 1,015,459 7,491,248M 65.40 1.93 5.77 11.17 21.17 198.57 55.40 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/07/24 1045 1,014,646 1,879,176M 95.57 1.89 5.76 10.57 20.75 63.99 76.30 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/07/25 808 9,879 4,938,913M 99.98 0.27 3.60 8.61 18.87 45.42 81.60 0.02
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/07/24 463 33,469 1,673,420M 3.51 -6.85 44.52 122.46 206.91 221.21 62.40 0.03
پیروزان 0 17 0 1397/07/24 1941 1,024,422 5,370,558M 91.64 1.84 5.57 10.52 19.79 106.37 61.60 0.02
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/07/24 1069 1,013,396 26,250,826M 91.54 1.54 4.48 8.92 17.55 55.20 80.10 0.01
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/07/24 926 1,840,127 217,641M 99.91 2.32 5.99 7.87 23.61 77.48 82.50 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/07/24 394 1,004,679 2,333,356M 93.10 1.73 5.27 10.07 19.68 21.90 71.10 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/07/24 3021 1,003,768 2,142,071M 91.41 2.90 6.47 10.87 19.97 297.49 44.90 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/07/25 259 23,179 360,606M 4.45 -6.26 40.53 108.44 125.74 55.60 0.10
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/07/25 534 1,021,148 10,086,203M 89.09 2.11 5.92 11.19 21.37 32.41 77.50 0.03
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/07/24 250 1,004,357 288,401M 98.03 1.82 5.28 10.49 14.22 54.00 0.03
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/07/24 2014 1,007,155 150,669,857M 93.20 1.61 5.61 10.50 20.02 93.68 58.50 0.04
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/07/25 344 21,937 273,666M 11.34 -4.92 42.36 93.86 119.37 115.56 51.50 0.11
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1397/07/24 271 1,366,229 337,501M 13.81 6.41 29.20 34.83 0.00 36.87 34.00 0.35
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/07/24 243 10,143 499,119M 2.15 1.72 4.92 9.68 0.00 13.08 81.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/07/25 2622 1,028,191 863,993M 3.47 2.74 8.25 11.95 17.52 125.36 65.70 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/07/24 1927 1,004,453 9,834,724M 45.25 1.47 4.45 8.74 17.26 111.21 79.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/07/24 3084 1,016,755 2,021,460M 14.94 1.68 5.38 10.42 20.62 143.28 63.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/07/24 663 10,121 4,931,827M 9.18 1.56 5.40 10.27 20.64 38.30 93.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/07/25 2431 1,012,330 8,437,527M 9.24 1.49 4.46 9.01 17.79 128.82 73.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/07/25 2300 1,013,699 22,161,274M 51.34 1.65 4.94 9.74 19.00 123.04 74.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/07/24 1052 1,004,430 33,870,045M 70.17 1.47 4.48 8.76 17.74 54.46 93.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/07/24 1216 1,005,204 30,089,492M 59.35 1.27 5.18 10.01 19.13 67.57 94.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/07/25 1291 1,015,403 31,812,337M 37.42 1.58 5.61 10.44 20.08 73.93 96.80 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/07/24 1097 1,045,045 58,851,324M 74.13 3.02 8.41 13.26 23.75 66.11 89.10 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/07/24 1325 10,091 1,017,173M 1.65 2.12 3.59 8.14 18.06 46.24 72.00 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/07/24 3166 3,762,670 633,231M 1.76 -71.69 -60.28 -57.07 -51.77 275.64 53.30 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/07/24 1506 2,351,986 3,472,585M 34.16 1.92 5.20 10.00 20.65 133.46 89.40 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3397 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 49.70 0.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/07/24 954 1,015,003 417,204M 2.01 1.81 5.34 10.52 21.34 55.29 86.60 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/07/24 2229 1,014,536 36,312,157M 53.79 1.81 5.14 9.77 19.14 121.24 75.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/05/09 1173 1,013,125 18,416M 99.04 -0.82 -0.21 4.37 12.28 49.53 92.90 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/07/25 954 17,004 1,472,245M 97.91 1.65 4.83 9.63 20.72 67.26 85.60 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/07/25 1272 21,837 9,060,562M 100.00 2.02 5.50 10.25 22.56 112.62 82.20 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/07/25 669 14,879 819,909M 80.47 1.78 7.75 11.76 22.88 46.11 81.00 0.07
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/07/25 1167 10,202 498,916M 82.87 4.23 15.01 18.50 26.84 64.31 66.80 0.01
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/07/25 1206 10,114 166,145M 90.49 5.57 12.30 17.84 26.58 84.49 80.70 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/07/25 2564 1,006,953 48,998,793M 99.99 2.01 5.76 11.23 22.29 145.24 57.10 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/07/25 2565 1,015,859 303,278,176M 87.91 1.94 5.32 10.31 19.95 149.01 56.20 0.02
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/07/24 542 1,003,447 186,013M 6.09 1.61 4.94 9.33 21.34 31.86 97.10 0.00
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/07/25 2200 1,000,000 115,154,649M 96.97 1.57 4.67 9.19 19.25 126.46 61.40 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/07/24 1235 1,017,331 8,235,887M 95.07 1.73 5.21 10.17 19.59 71.35 79.50 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/07/24 1891 1,011,731 256,863M 68.76 1.45 4.37 8.74 17.75 98.76 62.90 0.18
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/07/24 1724 1,005,113 4,225,925M 93.62 1.72 5.14 10.27 21.01 106.21 66.90 0.01
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/07/25 3202 1,006,588 422,815M 85.45 1.93 7.07 12.41 22.57 182.54 49.70 0.04
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/07/24 2559 1,000,580 8,146,318M 97.77 1.74 5.14 9.99 20.06 155.00 55.40 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/07/25 3545 1,005,543 16,661,679M 88.72 1.68 5.01 9.68 19.27 280.25 49.40 0.01
نگین سامان 0 16.5 0 1397/07/24 543 1,009,004 1,547,095M 78.94 2.92 3.93 8.05 17.22 26.08 77.20 0.04
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/07/25 2564 1,006,336 302,701M 94.01 1.78 6.24 11.16 21.78 143.50 56.30 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/07/24 684 1,054,209 54,033M 93.13 2.92 10.42 16.09 24.70 40.38 76.20 0.06
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/07/24 1047 1,074,895 267,259M 77.35 3.94 7.47 9.00 17.58 55.29 76.50 0.05
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/07/25 1486 1,014,444 49,980M 83.90 1.82 5.54 9.92 18.03 79.74 66.80 0.01
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/07/25 591 1,013,190 143,152M 90.67 2.07 4.56 11.16 21.29 33.93 77.50 0.03
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/07/24 2773 1,023,582 176,626,135M 91.53 2.28 6.09 10.43 19.41 151.41 51.20 0.02