چهارشنبه 24 مرداد 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/05/22 18.00 35.40 30.70 57.40
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/05/22 3073 1,002,244 74,513,765M 96.11 1.59 4.69 9.46 19.08 175.84 51.80 0.03
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/05/22 2690 1,011,638 8,785,108M 96.83 1.64 4.91 9.74 19.86 158.47 54.60 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/05/22 850 1,028,856 346,255M 90.80 1.66 4.55 11.41 21.48 53.24 87.90 0.02
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/05/22 2516 1,002,872 47,870,347M 99.31 1.67 5.06 9.94 19.66 143.99 58.50 0.03
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/05/22 2499 1,055,501 211,844M 94.20 2.46 6.75 11.54 22.10 146.41 56.60 0.02
اعتماد ملل 0 15 0 1397/05/22 690 1,011,263 471,170M 82.31 1.70 4.17 8.71 18.58 40.58 86.20 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/05/22 389 1,014,750 2,407,900M 75.47 1.96 4.93 9.72 20.60 22.05 77.80 0.02
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/05/22 2314 1,015,345 6,770,356M 90.36 1.65 5.29 10.78 22.08 137.34 56.50 0.00
امین سامان 0 16 0 1397/05/22 2485 1,011,752 1,128,120M 97.40 1.51 4.57 8.95 18.16 134.70 55.50 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/05/22 1935 1,009,644 29,628,812M 98.54 1.30 3.90 7.81 16.24 110.97 63.20 0.01
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 910 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 82.10 0.04
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/05/22 865 1,009,042 4,371,048M 85.93 1.22 3.66 7.00 18.39 44.62 88.70 0.01
با درآمد ثابت تصمیم 0 20 0 1397/05/22 65 1,012,971 699,561M 92.55 2.35 5.31 2.71 53.10 0.04
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/05/22 228 11,246 233,693M 84.67 3.29 7.70 9.96 11.86 70.90 0.03
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/05/22 1338 2,174,586 568,195M 97.74 1.39 4.14 7.34 17.51 114.66 77.30 0.01
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/05/22 359 10,009 419,493M 92.36 2.18 4.81 9.52 18.01 16.59 75.70 0.07
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/05/22 2392 1,012,357 33,566,601M 92.99 1.73 5.00 9.90 19.66 80.21 46.80 0.01
بانک گردشگری 0 0 0 1397/05/22 2585 1,013,261 9,097,343M 73.80 1.89 5.69 10.57 20.82 194.39 56.20 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/05/22 981 1,015,640 1,587,373M 97.34 2.17 5.70 10.65 20.87 60.19 79.70 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/05/22 744 10,043 4,763,831M 99.99 1.62 5.32 10.21 20.90 43.42 85.60 0.07
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/05/22 399 29,516 1,118,625M 2.47 29.75 83.07 126.96 184.08 183.18 67.80 0.18
پیروزان 0 17 0 1397/05/22 1877 1,041,749 5,322,575M 86.62 2.10 5.30 9.54 19.48 102.59 63.00 0.01
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/05/22 1005 1,011,837 25,879,290M 91.97 1.47 4.38 8.64 17.44 52.05 83.90 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/05/22 862 1,758,898 234,276M 99.99 1.51 1.99 9.60 23.12 69.65 87.10 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/05/22 330 1,003,495 2,380,322M 93.79 1.78 4.98 9.84 18.24 80.60 0.07
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/05/22 2957 1,003,280 1,422,730M 91.16 1.48 4.43 8.84 18.21 292.29 45.30 0.02
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/05/22 195 20,277 249,156M 4.31 26.32 71.13 99.38 95.57 61.90 0.15
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/05/22 470 1,014,588 4,754,147M 92.23 1.73 5.04 10.25 20.86 27.97 84.40 0.02
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/05/22 186 1,003,144 175,366M 99.47 1.61 5.13 10.26 10.37 64.90 0.10
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/05/22 1950 1,001,601 149,464,110M 94.71 2.14 5.54 10.04 19.77 90.07 59.80 0.06
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/05/22 280 19,211 239,658M 13.86 27.61 65.54 84.33 88.51 55.60 0.08
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1397/05/22 207 1,156,613 274,350M 14.62 9.53 15.76 13.35 0.00 15.87 27.70 0.37
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/05/22 179 10,122 499,889M 0.02 1.62 4.81 0.00 0.00 9.52 89.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 3 1397/05/22 2558 1,027,666 864,352M 0.20 2.45 5.04 6.48 12.74 119.34 65.80 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/05/22 1863 1,003,452 8,529,807M 58.12 1.48 4.35 8.76 17.29 108.13 79.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/05/22 3020 1,015,342 2,235,634M 2.83 1.78 5.10 10.03 20.55 139.40 63.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/05/22 599 10,123 3,605,891M 12.34 1.89 5.14 10.16 20.70 34.63 97.20 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/05/22 2367 1,010,850 9,140,622M 11.60 1.49 4.46 8.94 17.81 125.59 73.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/05/22 2236 1,012,055 15,431,105M 29.51 1.63 4.76 9.48 18.78 119.50 75.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/05/22 988 1,003,479 37,530,750M 76.09 1.51 4.28 8.78 18.04 51.31 95.60 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/05/22 1152 1,001,500 25,400,595M 50.31 1.81 5.25 9.61 18.95 64.07 95.90 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/05/22 1227 1,016,326 32,005,679M 39.72 2.17 5.34 9.80 19.71 70.19 98.70 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/05/22 1033 1,021,715 75,401,469M 83.10 2.57 6.07 10.82 21.17 60.05 91.40 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/05/22 1261 10,034 1,011,470M 2.97 0.13 2.97 7.57 17.42 42.43 72.70 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/05/22 1442 2,264,373 2,313,059M 12.33 1.52 4.59 9.17 20.27 124.77 90.80 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/05/01 3333 999,828 100,855M 95.10 0.69 3.66 3.91 23.80 285.11 50.00 0.13
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/05/22 890 1,012,595 457,457M 17.68 1.75 5.23 10.47 21.26 51.47 88.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/05/22 2165 1,011,570 35,223,882M 54.15 1.67 4.76 9.33 18.63 117.48 75.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/05/09 1109 1,013,125 18,416M 99.04 -0.82 -0.21 4.37 12.28 49.53 98.40 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/05/22 890 16,350 1,273,401M 99.96 1.07 4.02 9.20 20.71 60.93 89.00 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/05/22 1208 20,878 9,038,228M 100.00 1.17 3.91 9.48 22.34 103.45 84.40 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/05/22 605 14,348 846,618M 81.15 4.39 6.47 10.49 22.99 41.26 85.30 0.11
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/05/22 1103 10,391 508,161M 86.15 5.07 7.45 10.59 19.92 55.24 68.20 0.09
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/05/22 1142 10,050 55,410M 81.83 2.19 5.08 11.15 20.41 74.93 82.80 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/05/22 2500 1,004,384 49,380,550M 100.00 1.86 5.52 11.11 22.11 141.15 57.80 0.03
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/05/22 2501 1,011,174 299,182,930M 92.04 1.70 4.92 9.80 19.43 144.94 57.00 0.02
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/05/22 478 1,001,983 178,446M 2.23 1.53 3.84 8.92 21.82 28.27 102.30 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/05/22 2136 1,014,018 126,619,881M 98.29 1.56 4.55 9.24 19.10 124.68 62.40 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/05/22 1171 1,014,841 7,855,117M 94.13 1.82 4.97 9.68 19.34 67.59 82.70 0.01
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/05/22 1827 1,010,850 22,480,918M 95.44 1.46 4.38 8.42 17.77 95.62 64.00 0.01
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/05/22 1660 1,003,972 3,664,112M 99.99 1.72 5.15 10.41 21.03 102.57 68.60 0.04
مشترک فراز اندیش نوین 0 19 0 1397/05/22 3138 1,001,289 243,460M 94.79 2.24 6.64 11.63 21.92 177.99 50.00 0.07
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/05/22 2495 1,016,536 9,098,601M 95.41 1.65 5.01 9.88 19.66 151.33 56.20 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/05/22 3481 1,003,760 17,150,415M 95.08 1.68 4.81 9.55 18.99 276.65 49.70 0.02
نگین سامان 0 16.5 0 1397/05/22 479 1,009,944 1,896,198M 82.25 1.35 4.12 8.35 17.88 23.32 84.50 0.02
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/05/22 2500 1,003,132 282,126M 98.50 1.89 5.22 10.26 20.71 138.99 56.90 0.04
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/05/22 620 1,080,718 87,814M 90.32 3.73 8.11 11.56 22.18 33.95 81.90 0.06
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/05/22 983 1,002,439 249,243M 91.79 0.22 1.34 5.21 15.38 48.26 80.20 0.00
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/05/22 1422 1,008,533 49,154M 89.57 0.96 3.01 7.83 18.92 74.56 68.50 0.01
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/05/22 527 1,025,371 165,603M 82.40 1.30 5.19 9.48 21.15 30.17 83.50 0.06
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/05/22 2709 1,012,420 194,876,038M 94.21 1.42 4.79 8.73 17.72 146.56 51.90 0.01