پنجشنبه 4 بهمن 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/11/02 3.90 -10.10 45.50 65.10
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/11/02 3235 1,009,333 84,001,078M 93.85 1.63 4.96 10.03 19.60 185.01 52.20
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/11/02 2852 1,001,030 9,282,633M 95.15 1.68 5.20 10.38 20.49 167.77 54.70
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/11/02 1012 1,026,273 383,271M 88.57 2.34 7.42 13.02 24.91 65.26 83.10
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/11/02 2678 1,009,419 44,568,216M 96.44 1.65 5.29 10.55 20.61 153.44 58.60
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/11/02 2661 1,023,440 389,122M 90.82 2.02 3.87 12.58 23.66 157.38 56.50
اعتماد ملل 0 15 0 1397/11/02 852 1,000,552 1,236,853M 95.48 1.71 5.25 12.18 20.47 51.87 79.70
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/11/02 551 1,009,843 20,109,730M 94.34 1.70 5.18 10.65 20.22 31.43 70.90
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/11/02 2476 1,004,387 12,820,673M 92.48 1.91 5.92 11.64 22.84 147.92 56.70
امین سامان 0 16 0 1397/11/02 2647 1,000,520 952,566M 91.17 1.62 4.42 8.84 18.01 142.58 55.40
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/11/02 2097 1,001,096 37,448,053M 95.30 1.64 4.93 9.55 17.66 119.50 62.70
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/11/02 1027 957,881 102,776M 89.69 -5.33 611.37 1001.40 1009.90 1035.16 84.00
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/11/02 227 1,001,270 1,794,537M 85.39 1.78 5.35 10.74 12.22 54.90
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/11/02 390 13,072 234,332M 92.51 1.51 5.17 18.56 28.56 30.26 67.40
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 0 1397/11/02 1500 1,004,219 1,082,175M 95.30 1.20 5.08 11.03 19.29 136.62 75.00
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/11/02 521 10,100 2,019,033M 89.68 1.76 6.20 10.94 20.45 26.36 71.00
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/11/02 2554 1,001,124 26,074,716M 93.28 1.68 5.05 10.29 20.51 89.21 47.20
بانک گردشگری 0 0 0 1397/11/01 2747 1,000,495 8,318,537M 82.26 1.72 5.23 10.97 21.86 204.17 56.20
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/11/02 1143 1,000,976 4,370,776M 94.67 1.74 5.73 11.00 21.62 69.87 76.40
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/11/02 906 10,088 5,043,704M 100.00 1.60 5.69 10.78 20.41 52.71 81.20
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/11/02 561 32,621 2,808,594M 3.82 14.83 -0.83 20.78 157.98 213.37 62.10
پیروزان 0 17 0 1397/11/02 2039 1,026,652 7,791,486M 90.61 1.63 5.07 10.43 20.08 112.08 62.20
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/11/02 1167 1,001,462 31,946,128M 95.82 1.48 4.49 9.05 17.98 59.97 79.90
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/11/02 1024 1,962,749 233,875M 97.89 1.76 6.08 12.75 24.04 89.31 82.20
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/11/02 492 1,008,841 2,819,659M 91.61 1.71 5.11 10.41 20.20 27.47 72.50
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/11/02 3119 1,008,345 5,040,831M 88.82 1.95 5.74 12.45 21.52 303.92 45.90
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/11/02 357 22,944 356,489M 5.27 15.81 0.76 22.93 129.44 121.96 57.30
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/10/25 632 1,000,000 20,158,599M 90.41 1.75 5.54 11.46 21.89 36.20 76.20
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/11/02 348 1,010,022 492,563M 94.80 1.85 5.74 11.20 20.86 20.37 60.50
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/11/02 2112 1,007,881 149,325,010M 93.89 1.88 4.50 9.87 19.57 98.37 59.50
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/11/02 442 21,839 281,189M 3.91 13.70 1.41 24.15 111.43 114.49 54.40
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/11/02 218 11,577 603,494M 5.98 15.25 -0.27 9.95 0.00 15.70 46.50
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 15 0 1 1397/11/02 1072 1,009,222 13,631,058M 3.00 1.26 5.70 11.20 21.42 60.38 70.20
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/11/02 341 10,004 889,890M 96.04 1.82 5.37 10.38 0.00 18.84 81.50
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/11/02 2720 997,245 852,802M 92.16 2.22 5.33 13.64 18.33 130.92 65.90
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/11/02 2025 1,008,850 17,526,103M 94.66 1.57 4.62 9.04 18.10 116.14 79.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/11/02 3182 1,003,314 2,510,728M 89.77 1.71 5.19 10.72 21.06 149.06 64.30
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/11/02 761 10,011 7,410,952M 93.37 1.75 5.20 10.68 21.17 44.17 91.20
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/11/02 2529 1,000,987 7,274,529M 86.08 1.53 4.54 9.04 18.27 133.69 73.40
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/11/02 2398 1,001,096 28,482,644M 83.59 1.65 4.98 9.99 19.72 128.33 75.10
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/11/02 1150 1,009,305 35,430,651M 91.17 1.59 4.74 9.22 18.13 59.63 92.20
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/11/02 1314 1,008,350 24,671,789M 94.08 1.85 4.59 9.56 18.97 72.42 92.50
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/11/02 1135 1,205,704 83,734M 94.69 1.91 7.74 13.22 7.76 16.25 74.60
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/11/02 1389 1,001,088 33,122,807M 89.74 1.64 5.07 10.39 19.72 78.89 94.30
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1397/11/02 1195 1,006,241 50,454,368M 81.39 1.92 2.92 11.28 21.43 69.35 87.20
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/11/02 1423 10,080 1,016,048M 93.59 1.90 0.96 9.04 18.33 52.15 72.20
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/11/02 1604 2,493,553 5,192,350M 95.75 1.59 5.36 11.12 21.63 147.51 88.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3495 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 48.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/11/02 1052 1,001,200 387,783M 91.03 1.80 5.34 10.64 21.54 60.92 85.80
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/11/02 2327 1,001,090 45,839,169M 90.09 1.64 5.22 10.44 20.12 126.88 75.40
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/11/02 1271 1,059,367 19,256M 98.69 1.08 4.19 8.68 13.94 59.00 95.10
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/11/02 1052 18,073 1,208,783M 96.20 1.69 5.91 11.17 22.30 77.97 85.10
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/11/02 1370 23,187 10,594,252M 99.98 1.77 5.97 11.92 23.21 126.01 82.00
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/11/02 113 11,051 773,495M 93.31 2.02 5.82 6.99 41.10
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/11/02 767 15,722 1,737,291M 97.91 1.61 5.32 13.24 22.54 54.66 80.40
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/11/02 1265 10,132 483,317M 83.93 2.53 3.59 18.25 25.16 69.92 67.10
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/11/02 1304 10,079 136,847M 90.69 1.65 5.49 17.18 27.19 90.48 80.40
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/11/02 2662 1,010,299 56,995,128M 100.00 1.72 5.71 11.41 22.67 151.21 58.00
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1397/11/02 66 11,330 317,538M 99.97 1.83 13.30 13.30 3.61 3.10
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/10/30 2663 1,000,000 299,425,745M 85.43 1.65 5.26 10.65 20.73 152.80 56.80
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/11/02 640 1,008,005 107,668M 90.82 1.06 6.06 10.68 19.72 37.71 93.10
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/11/02 2298 1,003,562 104,334,681M 94.27 1.57 4.70 9.37 18.90 133.08 62.30
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/11/02 1333 1,004,055 11,570,102M 92.69 1.83 5.42 10.93 20.59 77.23 79.50
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/11/02 1989 1,003,319 194,646M 86.50 5.32 132.51 136.81 146.02 231.65 63.60
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/11/02 1822 1,009,708 5,589,238M 93.70 1.71 5.13 10.24 20.91 111.78 67.60
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/11/02 915 993,677 64,856M 83.71 1.91 7.12 26.08 13.73 44.63 65.80
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/11/02 3300 1,009,374 1,118,731M 92.27 1.78 5.53 12.86 22.72 188.57 50.40
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/11/02 2657 1,005,074 9,044,637M 95.27 1.71 5.22 10.25 20.32 160.63 56.20
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/11/02 3643 1,008,139 18,490,909M 92.10 1.56 4.84 9.88 19.51 285.50 50.20
نگین سامان 0 16.5 0 1397/11/02 641 1,000,932 1,397,829M 99.93 1.40 4.19 8.37 17.15 30.81 76.10
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/11/02 2662 1,009,425 532,928M 95.21 1.77 5.56 11.94 22.08 149.40 57.10
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/11/02 782 1,026,281 52,551M 94.25 1.51 3.35 13.02 22.13 44.01 75.90
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/11/02 1145 1,060,291 232,394M 72.95 4.17 10.07 17.88 23.43 65.46 76.90
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/11/02 1584 1,018,043 54,041M 87.69 1.62 8.31 11.31 21.40 86.80 66.80
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/11/02 689 1,022,040 132,363M 88.11 2.07 6.02 10.94 21.19 40.33 75.20
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/11/02 2871 1,001,423 169,582,544M 92.87 1.53 3.61 9.98 18.74 155.47 52.20