سه شنبه 26 دی 1396

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/10/25 3.50 14.30 22.20 23.90
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 0 0 1 1396/10/25 679 1,014,307 650,660M 93.23 1.77 5.24 10.52 21.41 39.33 85.60 0.00
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1396/10/25 2862 1,005,689 96,856,675M 93.47 1.53 4.73 9.46 19.75 164.87 49.80 0.02
آتیه ملت 0 17 2 1396/10/25 2347 1,005,552 359,419M 87.53 0.86 4.49 4.86 13.24 112.34 63.60 0.08
آرمان کارآفرین 0 17 0 1396/10/25 2479 1,013,642 10,233,402M 95.58 1.61 4.82 9.94 20.78 147.14 52.50 0.03
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1396/10/25 639 1,017,297 339,176M 83.70 1.73 5.38 11.21 23.91 40.29 91.70 0.00
ارزش آفرینان دی 0 20 0 1396/10/25 2305 1,004,974 56,895,973M 99.51 1.47 4.58 9.58 19.70 132.75 56.80 0.02
ارمغان ایرانیان 0 18 0 1396/10/25 2288 1,026,827 132,215M 92.10 1.77 5.77 10.68 19.94 132.99 54.60 0.01
اعتماد ملل 0 19 0 1396/10/25 479 1,015,627 4,519,647M 89.02 1.72 5.12 10.46 21.85 31.01 91.70 0.13
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 18 0 1396/10/25 178 1,015,112 2,608,047M 84.02 1.75 5.58 10.88 10.88 79.20 0.04
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1396/10/25 2103 1,000,000 6,495,823M 92.56 1.92 5.64 11.32 23.07 122.90 54.30 0.01
امین انصار 0 18 1 1396/10/25 1652 1,010,954 9,802,805M 98.65 1.31 3.96 8.36 17.53 98.13 77.30 0.00
امین سامان 0 16 0 1396/10/25 2274 1,012,284 2,864,980M 97.85 1.50 4.42 9.06 18.49 124.29 53.40 0.03
امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1396/10/25 388 10,135 3,041,543M 84.99 1.62 5.07 10.28 21.12 22.78 96.10 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1396/10/25 1724 1,010,960 31,401,264M 99.85 1.30 3.90 8.47 18.39 102.02 61.60 0.03
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 18 0 1396/10/25 699 1,005,775 7,027,121M 86.94 1.74 5.02 10.34 20.50 38.77 90.60 0.05
اندوخته ملت 0 17 1 1396/10/25 2156 1,011,754 13,031,224M 92.49 1.42 4.23 8.74 17.94 115.23 71.00 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 0 18 0 1396/10/25 654 1,011,150 10,067,417M 93.92 1.34 6.59 11.07 20.36 36.02 92.50 0.05
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1396/10/25 17 10,117 540,718M 73.91 0.90 5.90 50.74
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1396/10/25 1127 2,003,869 1,057,398M 92.96 1.16 4.67 10.61 23.84 97.81 77.50 0.02
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1396/10/25 148 10,050 548,885M 95.10 4.70 4.80 5.70 73.00 0.02
با درآمد ثابت کوثریکم 0 19 1 1396/10/24 822 1,011,661 80,503,536M 91.93 1.28 5.26 10.37 20.99 47.43 89.80 0.06
بانک ایران زمین 0 16 0 1396/10/25 2181 1,013,016 29,812,473M 93.93 1.54 4.64 9.43 19.51 69.01 43.70 0.04
بانک گردشگری 0 0 0 1396/10/25 2374 1,013,362 25,150,186M 89.55 1.59 4.77 10.13 21.46 182.12 54.30 0.03
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1396/10/25 770 1,012,515 1,287,334M 96.30 1.37 4.71 10.03 20.60 47.76 79.90 0.08
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1396/10/25 533 10,050 1,758,591M 99.99 30.91 30.39 30.27 19.68 31.59 90.10 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1396/10/25 188 12,331 244,143M 15.67 4.83 13.57 20.38 20.54 72.30 0.58
پیروزان 0 17 0 1396/10/25 1666 1,021,486 9,738,107M 93.55 1.50 4.84 10.02 20.76 91.13 61.50 0.04
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1396/10/25 794 1,012,281 32,393,508M 91.50 1.40 4.26 8.72 18.92 42.22 85.50 0.07
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1396/10/25 651 1,575,435 402,557M 98.96 1.84 5.76 12.02 25.83 51.95 92.30 0.00
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1396/10/25 119 1,004,947 2,658,491M 96.45 1.53 4.87 6.84 84.90 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1396/10/25 2746 1,004,791 1,003,060M 87.10 1.47 4.40 9.36 4.35 281.93 42.90 1.21
درآمد ثابت سرآمد 0 18 0 1396/10/25 259 1,000,000 3,968,252M 91.23 1.66 5.02 10.90 14.40 91.10 0.07
ره آورد آباد مسکن 0 17 0 1396/10/25 1739 1,005,616 143,121,623M 96.74 1.51 4.76 9.56 19.69 78.78 57.60 0.04
سرمایه گذاری اوج ملت 0 18 1 1396/10/25 2025 1,012,731 17,612,033M 90.41 1.53 4.50 9.16 19.19 108.66 72.90 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1396/10/25 777 1,012,348 30,246,494M 95.28 1.40 4.51 9.22 18.91 41.12 95.00 0.01
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 0 20 1 1396/10/25 2809 1,013,312 4,491,523M 82.05 1.61 5.03 10.28 21.50 127.55 61.30 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1396/10/25 1016 1,005,830 39,958,299M 93.38 1.63 4.98 9.61 19.57 59.15 99.10 0.02
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 0 0 0 1396/10/25 1231 2,043,085 3,858,866M 93.94 1.53 4.75 10.16 22.23 102.80 89.30 0.39
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1396/10/25 1050 10,049 1,016,001M 95.62 1.47 5.16 9.55 7.82 33.33 67.70 0.21
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 0 0 4 1396/10/25 898 1,044,545 20,554M 92.70 1.09 3.71 8.06 16.20 44.43 99.90 0.05
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1396/10/25 679 14,725 2,648,676M 100.00 1.33 4.54 10.34 21.97 44.93 91.50 0.05
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/10/25 997 18,745 8,883,462M 100.00 1.71 5.20 11.46 24.35 82.71 85.50 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1396/10/25 394 12,770 1,275,770M 88.05 1.69 5.46 11.07 23.84 25.73 92.90 0.03
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1396/10/25 892 10,078 74,622M 91.55 1.75 5.46 14.28 16.48 43.81 66.90 0.35
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1396/10/25 931 10,112 56,258M 90.47 62.08 61.33 60.88 16.59 62.92 84.30 0.04
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1396/10/25 2289 1,005,710 59,139,157M 99.97 1.75 5.29 10.52 20.40 128.73 55.70 0.03
گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1396/10/25 941 1,004,815 31,075,574M 98.54 1.49 4.47 9.17 19.32 52.97 95.80 0.00
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1396/10/25 2290 1,013,491 301,240,038M 93.73 1.46 4.70 9.52 19.61 133.75 54.90 0.05
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1396/10/25 267 1,013,892 253,546M 85.93 2.81 6.78 12.50 0.00 17.52 107.90 0.13
لوتوس پارسیان 0 19 0 1396/10/25 1925 1,000,000 146,006,482M 99.98 1.64 4.93 9.88 20.03 112.29 60.70 0.88
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1396/10/25 960 1,016,325 6,922,735M 98.88 1.63 4.82 9.90 20.50 56.57 83.70 0.02
مشترک اندیشه فردا 0 16 0 1396/10/25 1616 1,012,329 25,104,571M 93.67 1.46 4.38 8.76 17.78 85.31 62.30 0.05
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1396/10/25 1449 1,005,687 2,745,935M 99.27 1.72 5.15 10.28 21.08 90.52 67.20 0.03
مشترک فراز اندیش نوین 0 19 0 1396/10/25 2927 1,007,032 274,484M 92.82 1.33 5.49 10.88 21.69 165.40 48.30 0.04
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/06/31 1382 1,069,118 5,292M 97.15 2.70 4.20 6.96 8.89 58.27 39.20 0.11
مشترک کارگزاری کارآفرین 19 0 0 1396/10/25 2284 1,001,168 9,616,654M 97.84 1.65 4.82 9.94 20.79 139.83 54.40 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 16 0 1396/10/25 3270 1,005,316 24,559,071M 94.06 1.54 4.61 9.27 19.66 265.61 47.80 0.01
نگین رفاه 0 15 1 1396/10/25 1954 1,012,517 49,193,362M 92.40 1.48 4.42 9.01 19.17 106.55 73.30 0.00
نگین سامان 0 16.5 0 1396/10/25 268 1,012,329 5,017,039M 91.22 1.58 4.59 9.16 13.49 89.60 0.08
نهال سرمایه ایرانیان 0 20 0 1396/10/25 2289 1,005,540 294,964M 99.98 1.69 5.19 10.23 20.80 127.28 55.00 0.02
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1396/10/25 409 1,037,870 83,810M 93.26 1.96 5.55 11.13 19.53 21.71 86.30 0.23
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1452 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 37.60 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1396/10/25 772 1,035,334 108,572M 88.23 1.41 4.40 10.09 19.02 41.55 81.70 0.02
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1396/10/25 1211 1,003,297 5,032M 79.20 0.44 3.36 8.52 16.29 64.88 67.60 0.01
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1396/10/18 1338 1,049,659 7,876M 91.47 2.32 4.30 9.38 17.13 46.88 57.60 0.19
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1396/10/25 316 1,013,242 535,518M 96.47 1.61 6.28 11.37 23.35 19.16 88.90 0.01
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1396/10/25 2498 1,012,561 200,452,661M 93.74 1.46 4.46 8.80 18.13 136.39 49.60 0.03
Back to Top