تعریف:

به افزایش افسارگسیخته سطح عمومی قیمت‌ها، تورم گفته می‌شود. به زبان ساده، تورم به نرخ  افزایش قیمت کالاها در سطح جامعه اطلاق می‌شود. یکی از مهم‌ترین نتایج تورم، کاهش قدرت خرید پول ملی است.

در ادبیات اقتصادی انواع مختلفی از تورم را تعریف می‌کنند که عبارتند از تورم ناشی از تقاضا، تورم ناشی از هزینه و تورم رکودی (رکود تورمی).

همچنین از منظر شدت و ضعف نیز تورم به تورم خزنده (آرام، خفیف) (Creeping Inflation)، تورم شدید (شتابان، تازنده) (Galloping Inflation) و ابر تورم (HyperInflation) تقسیم می‌شوند.