اصول موفقیت نابغه های سرمایه گذاری (قسمت پایانی)

اصل سرمایه گذاری شماره 18: 

سرمایه گذاران خبره معمولا کارهای خود را به دیگران محول می کنند. سرمایه گذاران موفق، مشاوران و مدیران سرمایه گذاری را به گونه ای انتخاب م یکنند که بتوانند همه کارها را با موفقیت به آنها  سپرد. سرمایه گذار بازنده، مشاوران قابل اعتمادی ندارند و به همین دلیل بار مسئولیت همه کارها به دوش خودشان است.

اصل سرمایه گذاری شماره 19:

سرمایه گذاران موفق بسیار پایین تر از سطح سرمایه خود زندگی می کنند.این در حالی ست که اغلب مردم فراتر از سطح ثروت خود زندگی می کنند.

اصل سرمایه گذاری شماره 20:

هدف اکثر سرمایه گذاران  موفق، اشتیاق و کامیابی است؛سرمایه گذاران بازنده برای دستیابی و ثروت و پول، سرمایه گذاری می کنند.

اصل سرمایه گذاری شماره 21:

سرمایه گذاران موفق عاشق کارشان هستند. اگر عاشق چیزی باشیم که به دست می  آوریم، بازنده خواهیم بود!

اصل سرمایه گذاری شماره 22:

سرمایه گذاری موفق است که در تمام مدت شبانه روز به فکر سرمایه گذاری باشد. اگر تمام وقت خود را صرف رسیدن به اهدافمان نکنیم موفق نخواهیم شد. باید تمام فکرمان درگیر سرمایه گذاری باشد.

اصل سرمایه گذاری شماره 23:

سرمایه گذاران موفق،  در همان حوزه هایی که بیش از همه دوست دارند خرج می کنند. باید سرمایه خود را در جهت فعالیت اصلی خود قرار دهید.غالبا فعالیت های سرمایه گذاری سرمایه گذاران بازنده برای ثروتشان مخاطره انگیز است.

 


برگرفته از کتاب 23 اصل موفقیت وارن بافت و دیگر نابغه های سرمایه گذاری اثر مارک تایر