اصول موفقیت نابغه های سرمایه گذاری (قسمت سوم)

اصل سرمایه گذاری 12 : یک سرمایه گذاری موفق دلایل خروج از یک سرمایه گذاری را از پیش تعیین می کند و تا زمان بوجود آمدن این دلایل سرمایه گذاری را نگه می دارد.

اکثر افرادی که در سهام سرمایه گذاری می کنند قانون از پیش تعیین شده ای برای ادامه یا خروج از یک سرمایه گذاری ندارند و اغلب سود کم را به زیان ترجیح می دهند و با خارج شدن از سرمایه گذاری ها سودهای کلان را از دست می دهند.

اصل سرمایه گذاری13: سرمایه گذاران موفق از معیارها و اهداف خود مصرانه پیروی می کنند.

تغییر دائم سیستم شخصی برای توجیه خرید و فروش در سرمایه گذاری، کار اشتباهی ست. باید سیستم سرمایه گذاری در سهام مخصوص خود را داشته و از آن مصرانه پیروی کنید.

اصل سرمایه گذاری14 :یک سرمایه گذار خبره می داند که ممکن است گاهی اشتباه کند و در نتیجه اشتباهات خود را پذیرفته و فورا آنها را اصلاح می کند.

باید سریع از سرمایه گذاری هایی که در آن ها شکست خورده اید خارج شوید تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید. زیان های کوچک  در سرمایه گذاری قابل جبران هستند.

اصل سرمایه گذاری 15: سرمایه گذاران موفق به بهبود روش ها می پردازند و به اشتباهات به چشم یک تجربه آموزنده می نگرند.

نباید همواره به دنبال سریع ترین و آسان ترین روش برای کسب ثروت بود. باید به اندازه کافی به یک روش بپردازید تا بفهید چطور می شود آن روش سرمایه گذاری را بهبود بخشید.

اصل سرمایه گذاری 16: باید قبول کنیم که رسیدن به هرچیز هزینه ای دارد.

سود سرمایه گذاری با افزایش تجربه افزایش می یابد. سرمایه گذاری موفق است که در ابتدای راه ناامید نشود و مصرانه  به مطالعه و تحلیل و بهبود روشهایش بپردازد تا در نهایت با صرف وقت کمتر درآمد بیشتری کسب کند. باید از تجربیات خود درس بگیریم و بر تکرار اشتباهات خود اصرار نورزیم.

اصل سرمایه گذاری 17: سرمایه گذار موفق هرگز درمورد کارش با کسی سخن نمی گوید! به حرفهای دیگران درمورد تصمیماتش توجهی نمی کند.

نباید اجازه دهیم حرف های دیگران در تصمیماتمان اثر بگذارد. تصمیماتمان را در خرید و فروش با واقعیت بسنجیم نه با حرف های دیگران.