ایمان

در بخش قبل گفتیم که اشتیاق نقطه شروع همه ی موفقیت هاست و هر کس که طالب پیروزی است باید کشتی ها و پل های پشت سرش را در آتش بسوزاند و راه های عقب نشینی را بر خود ببندد. در بخش با مورد گام دوم کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید آشنا می شویم.

گام دوم: ایمان

گام دوم را ایمان می داند. ایمان مهم ترین عنصر ذهن است، وقتی با اندیشه در هم می آمیزد ذهن نیمه هوشیار بی درنگ ارتعاش آن را درک می کند و آن را به فراست لایتناهی تبدیل می نماید. ایمان حالتی از ذهن است که می توان آن را به کمک تأیید یا آموزش های تکراری برای ذهن نیمه هوشیار و به کمک اصل تلقین به خود ایجاد نمود.

حقیقت شناخته شده ای است که انسان هر چه را به خود تلقین کند، خواه مطلبی دروغین یا حقیقی باشد آن را باور می کند. برنامه یا هدف با تکرار اندیشه در ذهن کاشته می شود، جملاتی را درباره هدف اصلی خود بنویسید. هدف اصلی خود را مشخص سازید و آن را به حافظه بسپارید. جزییات آن را کلمه به کلمه و روزبه روز آن قدر برای خود بگویید تا ارتعاش صدا به ذهن نیمه هوشیار شما برسد. مصمم شوید که عوامل ناخوشایند محیط و شرایط را از ذهن خود دور نگه دارید، برای خود زندگی موردعلاقه تان را سفارش دهید. شاید به این نتیجه برسید که بزرگ ترین نقطه ضعف شما کمی اعتمادبه نفس است. برای چیره شدن بر این کمبود از اصل تلقین باید استفاده کرد، کافیست اندیشه مثبت را روی برگه کاغذی بنویسید و آن را آن قدر به تکرار بخوانید تا بخشی از ذهنیت شما شود.

فرمول اعتمادبه نفس

1- من مطمئن هستم که می توانم به هدفی که در زندگی دارم برسم. من از خود انتظار دارم که با مداومت در راستای این خواسته حرکت کنم.

2- من می دانم که اندیشه های غالب ذهن من خود را بازتولید می کنند. وسیله ای برای عمل و اقدام می شوند و به تدریج به یک واقعیت فیزیکی تبدیل گردند. ازاین رو هر روز 30 دقیقه به شخصیت دلخواهم فکر می کنم تا تصویر ذهنی مناسبی از این شخصیت دلخواه در من ایجاد شود.

3- من به استناد اصل تلقین به خود می دانم هر میلی که من به گونه ای آن را در ذهن داشته باشم، با ایجاد میل، عمل مرا در راستای هدفم هدایت می کند. به همین دلیل روزی 10 دقیقه از وقتم را به ایجاد اعتمادبه نفس در خودم اختصاص می دهم.

4- من هدف های قطعی و مشخصم را روی برگه کاغذی نوشته ام. هرگز دست از تلاش برنمی دارم تا برای رسیدن به خواسته خود از اعتمادبه نفس کافی برخوردار شوم.

5- من خوب می دانم که هیچ ثروت یا مقامی اگر بر اساس واقعیت ها نباشد و اگر راعی عدالت نباشد بادوام نیست. بنابراین سعی می کنم اقدامی که به همه افراد سودی عاید نکند انجام ندهم. ادامه ی مطلب...

 

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

 

مقاله های مرتبط:

 دانش تخصصی ، گام چهارم برای رسیدن به ثروت

تصور، پنجمین قدم به سمت ثروت

خودتان را خوب ارائه کنید