توصیه های ایمنی روز طبیعت

روز 13 فروردین ، روز خاطره انگیزی در ذهن ما ایرانی هاست که جنبه جهانی هم پیدا کرده است. 13 بدر روز طبیعت گردی و آشتی با طبیعت است.

برای بالا رفتن امنیت خود و دیگران نکات زیر رو هم رعایت کنیم: