مدیریت مؤثر هزینه های شخصی (قسمت اول)

هنگامی که شروع به برنامه ریزی بودجه خود می کنید، طبیعی است که نتوانید به طور دقیق همه هزینه هایتان را لیست کنید و یا پس از آن با خطای پیش بینی (انحراف بودجه) زیادی روبرو شوید.  
ممکن است اولین بودجه شما، شکلی بسیار ابتدایی داشته و فراموش کنید بسیاری از هزینه های روزمره خودتان را در آن بنویسید. حتی ممکن است بیشتر از درآمدتان هزینه یادداشت کنید!
همه این موارد طبیعی هستند، بنابراین از داشتن یک برنامه بودجه به زودی منصرف نشوید. از دلایلی که بودجه های اشخاص/خانواده ها مؤثر واقع نمی شوند می توان موارد زیر را نام برد:

ناتوانی در اولویت بندی هزینه ها
ناتوانی در بودجه بندی برای هزینه های اختیاری
ناتوانی در پیش بینی و ثبت هزینه های هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه
ناتوانی در برنامه ریزی  هزینه های پیش بینی نشده

حال روش های صحیح بودجه بندی را با هم بررسی می کنیم:

اول: بررسی چندجانبه هزینه ها
بیشتر هزینه ها ماهانه هستند، پس اگر هزینه های هفتگی را به خوبی برآورد کرده باشید با ضرب در عدد 4 می توانید هزینه ماهانه خود را بدست آورید. همینطور می بایست هزینه های یک سال خود را هم برآورد کرده و با تقسیم بر عدد 12 هزینه های ماهانه را بدست بیاورید. با این روش چندجانبه، حتما تصویر بهتری از هزینه ها برایتان ایجاد می شود و می توانید احتمال انحراف بودجه را کمتر کنید.


دوم: هزینه های اختیاری
این هزینه ها بخشی از هزینه های روزمره و غیرعادی شماست که می توانید بدون آنها هم به زندگی عادی خود ادامه دهید اما احتمالا نمی خواهید بدون آنها ادامه دهید! ناتوانی در برنامه ریزی برای این هزینه ها یکی از مهم ترین دلایل عدم کفایت بودجه افراد است.


سوم: هزینه های پیش بینی نشده (اضطراری)
مهم نیست چقدر دقیق بودجه بندی کنید، همیشه هزینه هایی هستند که در بودجه شما پیش بینی نشده اند. بنابراین مبلغ مشخصی را برای این هزینه ها در بودجه خود پیش بینی کنید. این مبلغ، پس انداز اضطراری شما راتشکیل خواهد داد.

ادامه دارد:

مدیریت مؤثر هزینه های شخصی (قسمت دوم)