شفاف سازی مالی را از یونسکو بیاموزیم

اقدام جالب یونسکو برای شفاف سازی امور مالی خود ؛ مدلی برای مبارزه با فسادسازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد(یونسکو) با ایجاد پورتالی اینترنتی تمامی منابع مالی خود، طرح های در دست اقدام و اینکه کمک کنندگان مالی و میزان هر کمک چقدر است و منابع سازمان در چه موضوعاتی هزینه شده یا قرار است هزینه شود، مدلی را  مورد تجربه قرار داد که می تواند علاوه بر سطح بین المللی برای سطوح داخلی کشورها و سازمانهای مختلف نیز بکار آید و زمینه نظارت عمومی دقیق تر بر نهاد مزبور را فراهم سازد.

یکی از زمینه هائی که معمولا منتهی به فساد مالی در نهادهای مختلف میشود عدم شفافیت است. در سطح بین المللی عدم شفافیت لازم در سازمانهای بین المللی گاه زمینه برخی زد وبندهای زشت مشابه آنچه سال گذشته دبیر کل سازمان ملل در مورد عربستان اعتراف کرد را فراهم ساخته است. از همین رو فعالان ضد فساد به شدت خواهان شفاف سازی امور مالی در سطوح ملی و جهانی هستند.

در کشور ما نیز این موضوع مطالبه عمومی است و البته تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم چرا که هنوز خیلی از صاحب منصبان شفاف سازی عمومی را بر نمی تابند یا ترجیح می دهند که با محدودیت های مختلف انجام شود. تجربه چند ماهه اخیر در خصوص مطالبه شفاف سازی مالی برخی منابع عمومی کشور همگان را به این تامل واداشت که باید کارهای اساسی در این زمینه انجام شود و از تجربیات مناسب دیگر کشورها نیز بهره برداری  مناسب به عمل آید. مورد فوق الذکر یک تجربه فراملی است که در کنار سایر تجربیات جهانی می تواند مورد مطالعه واقع شود.

پورتال شفاف سازی یونسکو