خرد جمعی، نهمین قدم به سمت ثروت

قدرت، برای دستیابی به پول، ضروری است. بدون قدرت لازم، نقشه ها و طراحی ها بی استفاده است. در این بخش روشی را که با آن می توانید به قدرت دست پیدا کنید توضیح می دهیم.

قدرت ممکن است به صورت دانش سازماندهی شده و جهت دهی شده تعریف شود. قدرت، تلاش سازمان دهی شده ای ست که به شما کمک می کند خواسته ذهنی خودتان را در واقعیت عملی کنید.

تلاش سازماندهی شده از طریق همکاری دو یا چند نفر که با هماهنگی هم برای یک هدف تلاش می کنند به دست می آید.

همان طور که گفتم برای رسیدن به پول، قدرت لازم است. اما بعد از رسیدن به پول باید از آن نگهداری کرد و به آن اضافه کرد و باز هم برای این کار به قدرت نیاز دارید.

خب....حالا برویم سر بحث اصلی که اصولا قدرت چطور به دست می آید؟ اگر قدرت، دانش سازماندهی شده باشد، بیایید منابع دانش را بررسی کنیم:

الف- ذکاوت: این منبع دانش را در بخش تخیلات خلاق توضیح دادیم.

ب- تجربه: در هر کتابخانه ای می توانید خاطرات و یاد داشت ها و زندگی نامه افراد مهم و موفق دنیا را پیدا کنید که پر است از تجربیات زندگی آن ها. یک بخش مهم از این گنجینه تجربیات در مدارس به عنوان درس تاریخ به شما تدریس می شود.

پ- آزمایش و تحقیق: انسان هر روز در همه زمینه های زندگی از جمله علم، حقایق جدیدی را کشف و سازماندهی و طبقه بندی می کند.  وقتی اطلاعات از طریق تجربه های قبلی قابل دست یابی نیست باید از این منبع و تصورات خلاقانه خودتان استفاده کنید.

دانش ممکن است از هر کدام از این چهار منبعی که گفتیم به دست بیاید. با سازماندهی دانش به شکل نقشه ها و طرح های مشخص و عملی کردن آن طرح ها می توانید دانش را به قدرت تبدیل کنید.

رسیدن به قدرت از راه خرد جمعی

خرد جمعی مجموع دانش و تلاش هایی ست که در یک هماهنگی گروهی بین دو یا چند نفر برای دست یابی به یک هدف مشخص به دست می آید. هیییچ کس به تنهایی نمی تواند قدرت زیادی به دست آورد! در بخش بعدی برایتان توضیح می دهم که چطور برای تبدیل خواسته ذهنی به واقعیت طرح ریزی کنید و نقشه بکشید. اگر این دستورات را با سماجت و زیرکی دنبال کنید و به خوبی اتاق فکر خودتان را انتخاب کنید تقریبا نصف راه را رفتید. پس یک اتاق فکر مناسب و درست انتخاب کنید تا قدرت های بالقوه ای که می توانید آن ها را بالفعل در اختیار داشته باشید از دست ندهید.

ما در اینجا دو مورد از ویژگی هایی که باید یک اتاق فکر خوب داشته باشد را توضیح می دهیم.

یکی از ویژگی ها جنبه ی اقتصادی دارد و یکی دیگر جنبه روانشناسی.

خصوصیت اقتصادی واضح است. با گروهی که با شما همکاری و هماهنگی خوبی داشته باشند، قطعا می توانید به اهداف اقتصادی برسید. این همکاری تا به حال تقریبا پایه و اساس هر موفقیت بزرگی در تاریخ بوده.

درک فاز روان شناسی کمی سخت تر است. وقتی دو ذهن با هم جمع شوند، قدرت کار آن ها به اندازه قدرت کار سه ذهن می شود.ادامه ی مطلب...

 

 

 برگرفته از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل