چرا اخلاق در تجارت مهم است؟

طبق يك بررسي انجام شده، 82% از مديران اجرايي سازمان‌ها به تقلب در بازي گلف اعتراف كردند. 72% اظهار كردند، همان اقداماتي كه در سازمان و تجارت انجام مي‌دهند، در بازي گلف نيز پياده مي‌كنند. چرا افراد كار و بازي را مشابه هم مي‌دانند و انجام كارها را ساده مي‌گيرند؟ من مشكل را در فقدان نظم و انضباط در كار مي‌دانم. كساني كه در كار خود بي‌انضباط هستند، با استفاده از مهره‌ي تقلب، خود را بر قرار نگه مي‌دارند. به گفته‌ي جكسون براون ، «استعداد بدون انضباط همانند اختاپوسي است كه بر روي اسكيتي غلتنده قرار گرفته با وجود جنبش و تحرك بسيار، نمي‌توان تشخيص داد كه به سمت جلو، عقب يا طرفين در حركت است.»
ليدن، كشيش و استاد دانشگاه در قرن نوزدهم اظهار كرد: «آنچه در مواقع حساس انجام مي‌دهيم به گذشته‌ي ما و آنچه بوده‌ايم، وابسته خواهد بود و آنچه هم‌ اكنون هستيم، نتايج رعايت نظم و ترتيب در سال‌هاي گذشته‌ي ما به حساب مي‌آيد.»

افرادي كه خواهان بهبود شخصيت و افزايش شانس خود در به‌دست آوردن موفقيت هستند، بايد در مواقعي كه به امور زير برخورد كردند، خود را منضبط ساخته و اصول پذيرفته را رعايت كنند.

 زمان: از آنجايي كه نمي‌توانيد ميزان زماني كه در اختيار داريد را كنترل كنيد، بايد نحوه‌ي استفاده از آن را مورد بررسي قرار دهيد.
 انرژي: هميشه بايد در استفاده از قدرتي مافوق قدرت و انرژي خود تلاش كنيد.
 اهداف: شما قادر به انجام هر كاري نخواهيد بود پس خود را در انجام امور مهم منضبط سازيد.
 خلق و خوي: اگر بر حالات و احساسات خود غلبه نكنيد، آنها بر شما غلبه مي‌كنند.

افراد موفق كه به راحتي با ديگران كار كرده و به مبارزه طلبي‌ها به ديده‌ي فرصت مي‌نگرند، نظم و انضباط را عاملي منفي و محدود كننده فرض نمي‌كنند و بدان خوشامد مي‌گويند.

 برگرفته از کتاب: اخلاق در تجارت اثر جان ماکسول