بیمه و مسئولیتهای اجتماعی

نهاد بیمه اساسا نهادی اجتماعی است تا اقتصادی. بیمه به اقتصاد دلگرمی می دهد اما بیش از اقتصاد به مردم، خانوارها و زندگی گرمی و رونق می بخشد. از همین روست که به مرور بیمه های زندگی و عمر جایگاه خوبی در سبد شرکتهای بیمه پیدا کرده است.

تاثیرگذاری و نقش اجتماعی بیمه ایجاب می کند که مسئولیتهای اجتماعی بیشتری هم بپذیرد و خود را متولی برخی مسائل اجتماعی کلان و بعضا آزاردهنده بداند. بدون تردید در صدر این مسایل اجتماعی ''قتل و عام'' ایرانیان در جاده ها و تصادفات است که به بیش از 13 هزار نفر در سال می رسد. سرمایه گذاری و توجه بیمه ها به این موضوع اگر چه از قبل بوده ولی خیلی جزیی است. لیکن این سرمایه گذاری ها و توجهات، اگر جدی تر دنبال شود، غیر از نجات جان انسانها و کاهش آلام اجتماعی، بر سود و بازدهی خود شرکتهای بیمه نیز به صورت فزاینده ای خواهد افزود. آمار نشان می دهد که بیمه ها هر سال چند هزار میلیارد تومان برای تصادفات و بیمه شخص ثالث خسارت می پردازند. حال چه سرمایه گذاری از این بهتر که هم از قتل و عام ایرانیان در جاده ها بکاهید و هم کمتر خسارت بپردازید.

شک نکنیم که این همت بیمه ها را مردم ارج خواهند نهاد و آن را به عنوان نقش آفرینی و مسئولیت خطیر اجتماعی تعبیر خواهند کرد.


دکتر توحید فیروزان سرنقی