در زمان بی پولی و افلاس واکنش شما چیست؟


 

مردم در زمان بی پولی و افلاس واکنش های متفاوتی نشان می دهند؛

  1. بیشتر آنها خواسته هایشان را آنقدر کاهش می دهند تا با میزان درآمدشان جور و منطبق شود،

  2.  تعداد انگشت شماری هم ضمن ارتقاء مهارت و تخصص شان خود را به آب و آتش می زنند تا درآمدشان را با نیازهایشان همتراز کنند.

    شما جزء کدامیک از این دو گروه هستید؟    بی پولی فقر سرمایه دار بنجامین فرانکلین؛ از موسسین ایالات متحده امریکا، در این راستا کلام نغز و پر معنایی دارد. وی می گوید:

“There are two ways to increase your wealth. Increase your means or decrease your wants. The best is to do both at the same time.”

"برای رسیدن به قلمرو ثروت و شوکت دو راه وجود دارد: یا با ارتقاء مهارت، کار بیشتر و سازماندهی بهتر، درآمدتان را افزایش دهید و یا ضمن کاهش دادن نیازهایتان بخشی از درآمد خویش را در برنامه های بلند مدت و پربازده سرمایه گذاری کنید و اگر مایلید میانبر بزنید و زودتر به کامیابی مالی برسید هر دو کار را بکنید؛ یعنی ضمن افزایش درآمدتان از نیازهایتان نیز بکاهید."