مبارزه با فساد یا پیشگری از فساد؟!


پولشویی-فساد اقتصادی-سرمایه دار


خوشبختانه در کشور ما در سالهای اخیر توجه زیادی به فساد اقتصادی شده است و بسیار به آن پرداخته می شود. بسیاری از مسئولین و کارشناسان بر لزوم مبارزه با فساد و ریشه کنی ان تاکید می کنند. در همین راستا برخی این سوال را مطرح می کنند که چرا مبارزه با فساد تاکنون چندان موفق نبوده است!؟ شاید جواب این سوال چندان هم دشوار نباشد. در جواب باید گفت آیا مگر ریشه کنی فساد نیاز به مبارزه دارد؟! آیا با مبارزه و برخورد با مصادیق فساد میتوان به کاهش فساد کمک کرد؟! به عبارت بهتر با فساد اقتصادی باید مبارزه کرد یا باید از آن پیشگیری کرد؟

جای شگفتی دارد که اکثر موضع گیری ها، سخنرانی ها، مقالات و ... پیرامون فساد اقتصادی بر لزوم مبارزه با مفسدان و برخورد با مصادیق فساد تاکید دارند. در حالیکه برای ریشه کنی فساد باید از آن پیشگیری کرد نه آنکه به دنبال برخورد با مصادیق آن بود. البته این حرف به معنای بی اهمیت بودن مبارزه با مفسدان و غیر ضروری بودن آن نیست بلکه به معنای ضرورت بسیار بالای پیشگیری از فساد است. کشورهای دیگری نیز که از وضعیت مطلوبی در فساد برخوردار هستند همگی همین راه را رفته اند.
لذا برای ریشه کنی فساد اقتصادی باید کانون های اصلی فساد، ساختارها و چارچوب های فسادزا را شناسایی و برای برطرف کردن آنها اقدام کرد. اولویت اصلی باید شناسایی ریشه های فساد و برطرف کردن آنها باشد و سپس مبارزه با مصادیق آن. تا زمانی که هم و غم ما برخورد موردی با فساد و مفسدان اقتصادی باشد و از برخود ریشه ای و ساختاری با فساد غافل باشیم راه به جایی نخواهیم برد و تلاش ها برای کاهش فساد بی حاصل خواهد بود.

سعید مسگری