چندسال پیش در امریکا طرحی پیشنهادشد که مدارس غیر انتفاعی تاسیس شود. این طرح هنوز در مراحل اولیه خود بودکه با موج عظیم مخالفت جامعه متخصصین مواجه شد. کشمکش وبحث وجدل بالا گرفت واجرای طرح برای همیشه لغو شد.
واما دلایل متخصصین وجامعه علمی چه بود؟
آنها ادعا داشتند که زیربنای ترقی وپیشرفت هر کشور آموزش و پرورش آن است  واگر این امر الوده به مسائل مادی و منفعتی سودجویان همیشه در کمین شود، عقب گردی جامعه شروع خواهد شد و آموزش در حاشیه قرار خواهد گرفت. شاید ظواهر قضیه برای جلب رضایت اولیا حفظ شود ولی همواره سایه منافع مادی آموزش را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
پروسه آموزش فقط در سایه رقابت وسخت گیری هدفمند قابل اجراست . انها معتقد بودند اگر ثروتمندان وفقرا توسط این مدارس جدا شوند، اعتماد به نفس افراد ضعیف جامعه از بین خواهد رفت  وطیف وسیعی از استعدادهاهرز خواهد رفت  وامریکا باید قیدابرقدرتی دنیا را برای همیشه بزند.
 از آنجاييكه مدارس پولي در ايران از سالها پيش شروع به فعاليت كرده اند،  به نظر ميرسد لازم است ارزيابي دقيقي از آثار مثبت و منفي عملكرد اينگونه مدارس  از ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و آموزشي صورت گيرد.