یکی از موارد اساسی برای تعیین سطح رفاه در جامعه نحوه هزینه‌کرد خانوارهاست؛ به‌گونه‌ای که اگر بخش عمده هزینه‌های خانوار برای تامین نیازهایی اساسی (شامل خوراک، مسکن، پوشاک، هزینه های بهداشت و درمان و...) مصرف شود، درآمدی برای پس‌انداز، تفریح و سایر فعالیت‌های رفاهی باقی نمی‌ماند.

نمودار زیر نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی درآمد خود را صرف چه کارهایی می کنند. لازم به ذکر است آمار مذکور مربوط به سال 1394 بوده و از سالنامه آماری استخراج شده است. همانطور که در این نمودار مشاهده می‌شود بیش از نیمی از هزینه‌ها مربوط به خوراک و مسکن است. همچنین 11/5 درصد از هزینه ها را حمل و نقل و ارتباطات و 10/5 درصد آنها را بهداشت و درمان در بر می‌گیرد. در این بین تفریحات و سرگرمی کمتر از 3 درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود