با دوستم در ترمینال به بوفه رفتيم و دو تا بستني ١٠٠٠ توماني برداشتيم

بوفه دار گفت ميشه ٤٠٠٠ تومن

بستني ها را سر جايش گذاشتيم و خارج شديم

به ياد وقتي افتادم كه در بوفه آبعلی تهران بيسكويت ٧٠٠ توماني را ٢٠٠٠ تومان قيمت داد

وقتي كه در دربند، آب معدني ٨٠٠ توماني را ٢٠٠٠ تومان قيمت دادند و بستني ١٠٠٠ توماني را ٣٠٠٠ تومان

چه بلايي به سرمان آمده؟

بوفه دار ٥٠٠ تومان را ٦٠٠ تومان قيمت مي دهد و مردم به اجبار دسترسي نداشتن به مكان ديگر خريد مي كنند و البته به مديران مجموعه هم اعتراض مي كنند

مديران مجموعه با دو گزينه مواجه مي شوند:

اول نظارت را افزايش دهيم يا بوفه را به فرد منصفي بسپاريم

دوم با توجه به اينكه اينجا مي شود محصولات را گران تر فروخت، اجاره بوفه را افزايش دهيم

 

مديران به گزينه دوم علاقه بيشتري دارند و برايشان جذاب تر است

بوفه دار كه با افزايش اجاره مواجه است ٥٠٠ تومان را ٧٠٠ تومان مي فروشد

مديران باز هم با شرايط سودآوري بيشتر و امكان افزايش اجاره مواجه مي شوند

مميز دارايي هم كه شرايط را به خوبي درك مي كند ماليات بيشتري مطالبه مي كند

 

بوفه دار ٥٠٠ تومان را ٨٠٠ تومان مي فروشد

همه خوشحالند كه پول بيشتري به دست آورده اند

پولي كه مردم با نارضايتي مي پردازند

پولي كه ذهنيت مردم در مورد حاكميت قانون و رعايت انصاف در جامعه را نشانه گرفته است ،پولي كه سرمايه هاي اجتماعي كشور را تخريب مي كند و بوفه دار و مديران مجموعه و مميز دارايي خوشحالند كه پول بيشتري گرفته اند.

هوا سرد و طوفانی است و احتمالا باران خواهد باريدو بعضي از تاكسي هاي آزادي-ونك كرايه ٢٥٠٠ توماني را ٥٠٠٠ تومان مطالبه خواهند كردالبته هنوز تاكسي داران منصف هستنداما بوفه داران منصف نمي توانند اجاره هاي بالا و ماليات هاي چندبرابري پرداخت كنند و تقريبا از فضاي كسب و كار حذف شده اند.