شرکت ایران خودرو در سیاستی جدید برای پیش فروش محصولات خود در پایان سال سود مشارکت 27% و سود انصراف 26% در نظر گرفته است . یعنی مشتریان با قرار دادن پول پیش ثبت نام در اختیار شرکت در هنگام تحویل خودرو سود ماهیانه 27% مبلغ یش ثبت نام از قیمت خودرو کاسته خواهد شد و یا در صورت انصراف 26% مبلغ سپرده گذاری خود ، سود دریافت خواهند کرد.

این سیاست خودرو سازان از چند منظر قابل بررسی است ، ابتدا اینکه با توجه به کاهش نرخ سود بانک ها ،این تاکتیک سرمایه گذاری جذاب با سودی فراتر از سودی بانکی برای مشتریانی خواهد بود که حتی قصد خرید خودرو ندارند و سبب افزایش نقدینگی شرکت در پایان سال خواهد شد ، این حجوم سرمایه شاید مسکنی موقتی برای رونق بازار خودرو باشد اما می تواند مولد حباب در این بازار شود ، کسانی که سرمایه خود را با این روش در اختیار خودرو سازان قرار می دهند در واقع متقاضی خودرو قلمداد شده در حالی که ممکن است بخش اعظمی ازین افراد فقط متقاضی 26% سود انصراف باشند تا خرید خودرو و این حباب در بلند مدت ممکن است باعث اختلال در بازار خودرو شود.

نگرانی دیگر در افزایش نقدینگی ایران خودرو ممکن است سبب اختلال در نظام مالی کشور شود ، مشکل خودرو سازان در دریافت تسهیلات از بانک ها سبب روی آوردن به مشتریان برای جبران نقدینگی مورد نیاز خود شده است با اینکه سود حاصله این طرح بالاتر از نرخ سود کنونی بانک هاست اما کوتاه مدت بودن ، ریسک پذیری بالاتر و پیش بینی حجم تقاضای کمتر این طرح نسبت به سپرده کذاری در بانک ها نمی تواند نگرانی برای سرازیر شدن نقدینگی زیاد از سمت بانک به ایران خودرو را در پی داشته باشد.