در جلسه روز چهارشنبه 94/11/21 هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور در مورد بسته سیاست اقتصادی دولت تصمیم گیری ، مصوبات و راه های رفع مشکلات آن تصمیم گیری شد.

در این جلسه هیئت دولت برخی از آیین نامه های اجرایی قانون رفع مشکلات تولید و ارتقای نظام مالیاتی کشور را مصوب کرد.

از جمله ی این آیین نامه ها،آیین نامه مربوط به بانک مرکزی است که مکلف شده است که تفاوت ریالی تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا و خرید خدمات تا پایان سال 91 را تامین کند.

در آیین نامه ای دیگر نیز قانون رفع موانع تولید ، درامد ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی به مدت 5 سال و در مناطق محروم به میزان 10 سال معاف از مالیات می باشند.